Posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP

9 września 2021 r. w Międzyzdrojach, podczas XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP. W spotkaniu uczestniczył Andrzej Szelążek – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Sławomir Kucal – Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Szczecinie oraz Jarosław Szlachetka i Kazimierz Mendak – członkowie Rady Regionu Zachodniego ZLP w RP.

Od lewej: Włodzimierz Wolny – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP, Paweł Kania – Wiceprzewodniczący ZLP w RP, Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP, Andrzej Szelążek – Dyrektor RDLP w Szczecinie, Sławomir Kucal – Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Szczecinie

Posiedzenie otworzył Jarosław Szałata – Przewodniczący Związku, który przywitał wszystkich obecnych. Poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięć członków ZLP w RP, którzy odeszli w ostatnim czasie.

Poinformował, że pomimo trudnych czasów, przejść na emeryturę stan osobowy Związku tylko nieznacznie się zmniejszył (o 30 osób). Mamy już ponad 400 Organizacji Zakładowych. Czeka na rejestrację również nowa organizacja z Regionu Dolnośląskiego.

Dodał również, że wielu członków ZLP w RP w ostatnim czasie awansowało, co świadczy o tym jak cenni, mądrzy i wartościowi ludzie są w naszych szeregach. Pogratulował członkom Rady Krajowej, którzy otrzymali nobilitacje w ostatnim czasie.

Maciej Gerber – Komandor Rajdu przedstawił prezentację na temat organizacji XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników pod nazwą „Szumi Bałtyk szumi las – Pomorze Zachodnie Woła Was!”

Maciej Gerber podczas prezentacji

Następnie Jarosław Szałata poinformował o zmianach osobowych w składzie Rady Krajowej, które są następstwem wyborów w Regionie Olsztyńskim. Przewodniczącym Regionu na kadencję 2021-2026 został Mirosław Choroś, a przedstawicielem Regionu w Radzie Krajowej Bogdan Cybulski. Jarosław Szałata przekazał również informację o nowopowstałych organizacjach zakładowych w regionach. W związku z powyższymi zmianami podjęte zostały 3 uchwały.

Przewodniczący oddał następnie głos Tomaszowi Jabłońskiemu – Przewodniczącemu ZLP w RP w Instytucie Badawczym Leśnictwa, który przedstawił prezentację o bieżącej sytuacji IBL. Omówił działania organizacji zakładowej, sytuację finansową IBL, przedstawił wartość usług badawczych zleconych przez DGLP dla IBL w latach 2013-2021, poziom wynagrodzeń w IBL, dynamikę zatrudnienia w IBL oraz dorobek naukowy pracowników IBL w latach 2017-2021.

Tomasz Jabłoński podczas prezentacji

W kolejnej części spotkania głos zabrali goście z Regionalnej Dyrekcja LP w Szczecinie. Andrzej Szelążek – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, który opowiedział o trudnościach w organizacji Rajdu. Wyraził ogromne podziękowania dla wszystkich osób, które były zaangażowane w organizację tego wydarzenia. Odczytał list Ministra Edwarda Siarki skierowany do wszystkich uczestników Rajdu. Przekazał również pozdrowienia od p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy. Odniósł się do problemów w LP, Strategii Leśnej UE, Zielonego Ładu Europy. Podkreślił, że jako leśnicy mamy ogromne osiągnięcia na tle Europy i Świata. Omówił różnicę i specyfikę leśnictwa w krajach Unii Europejskiej.

Sławomir Kucal – Naczelnika Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Szczecinie poruszył temat spójnej polityki kadrowej oraz standaryzacji w jednostkach.

Po wystąpieniach gości Jarosław Szałata podjął temat terminów Zjazdów w Regionach. Sytuacja epidemiologiczna w kraju nadal jest niewyjaśniona. Obecne przepisy prawa umożliwiają przedłużenie kadencji do zakończenia pandemii. Decyzję co do organizacji Zjazdów zostawia w gestii każdego Regionu. Przewodniczący poinformował również, że kolejne spotkanie Rady Krajowej odbędzie się między 20 a 30 listopada 2021 r. w Hotelu Groman w Sękocinie. Natomiast Krajowy Zjazd Wyborczy, w związku z mijającą kadencją odbędzie się w terminie 23-25 marca 2022 r. także w Hotelu Groman w Sękocinie.

Rada Krajowa rozpatrzyła wnioski o zapomogi, które zostały przyznane. Zgodnie z zapisami Statutu ZLP w RP  Rada Krajowa uchwaliła również Wzór Ordynacji Wyborczej przydatny podczas Zjazdów wyborczych w Regionach.

Na zakończenie obrad podjęto temat organizacji kolejnego Rajdu Leśników. Ustalono, że odbędzie się on na terenie RDLP w Olsztynie najprawdopodobniej w czerwcu 2022 roku. Więcej informacji przekaże Przewodniczący Regionu Olsztyńskiego Mirosław Choroś podczas kolejnego posiedzenia RK.

Przewodniczący podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął obrady.

Tekst: Lena Kacperczyk

Foto: Biuro ZLP w RP