Archiwa autora: Lena Kacperczyk

Szlakiem przedborskiej Pilicy – wspomnienia rudzkiego rajdowicza

„…Gdzie ta Łódź jest, a przy niej nasz szlak,

morze łąk i fale zbóż i traw i spieniony grzywacz…

Zaraz, to nie to!

To dla piwa za płytkie jest szkło!

Gdzie ta Łódź jest, a przy niej nasz szlak,

na pokładzie noce pełne gwiazd.

By choroby morskiej było mniej,

to nie mieszaj i rozsądek miej!…”

fragment konkursowej piosenki załogi z Nadleśnictwa Elbląg

XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników „Na Pokładzie Przygody” organizowany na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi przeszedł już do historii. Pozostały wspomnienia. Wspomnienia, do których będziemy mogli wielokrotnie wracać, bo rajd jest zawsze za krótki, a chwile spędzane razem sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. Z większą ochotą wracamy do swoich codziennych obowiązków planując następne spotkania. W przyszłym roku zjazd leśników odbędzie się na terenie RDLP Katowice.

Foto 1

Czytaj dalej

XIII TURNIEJ KRĘGLARSKI LEŚNIKÓW O PUCHAR DYREKTORA RDLP W PILE – WRONKI 2018

W dniu 12.05.2018r. odbył się we Wronkach trzynasty z kolei Turniej Kręglarski Leśników Pilskich. Organizatorem zawodów był Związek Leśników Polskich w RP przy Nadleśnictwie Wronki.

XIII TKLP (32 of 554)

Na wroniecką kręgielnię dotarły drużyny z Nadleśnictw RDLP Piła oraz Nadleśnictwa Oborniki, Pniewy (RDLP Poznań), Połczyn (RDLP Szczecinek) oraz zawodniczka z Nadleśnictwa Oława (RDLP Wrocław). Jak widać impreza przybiera coraz wyraźniej charakter ponadregionalny.

Otwarcia zawodów dokonał Przewodniczący ZLP w RP przy Nadleśnictwie Wronki Wiesław Grzywaczewski w asyście Z-cy Nadleśniczego Wronki Jerzego Wojciechowskiego. Zawody przebiegały w koleżeńskiej i serdecznej atmosferze nie pozbawionej jednak sportowej rywalizacji. Równolegle w pobliskiej sali sportowej odbywały się zawody tenisa stołowego, konkurencje rzutów do kosza oraz rzutów lotką. Czytaj dalej

Opinia ZLP w RP w sprawie projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych z dn.07.09.2018 r.

W dniu wczorajszym (11.09.2018 r.) w godzinach wieczornych Przewodniczący ZLP w RP otrzymał projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 07.09.2018 r. z prośbą o przesłanie uwag w formie pisemnej do dnia 12.09.2018 r. do godziny 9.00!

2018.09.11_ Projekt zmiany ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 7.09.2018r.

Termin, choć bardzo krótki, został dotrzymany.

Pismo z opinią Związku Leśników Polskich w RP w sprawie zaproponowanego projektu:

ZLP-01.116.2018_Projekt ustawy o FDS - opinia ZLP w RP - z pieczęcią

Dobrowolne, indywidualne ubezpieczenie OC Ergo Hestia dla pracowników Lasów Państwowych

Logo oklolicznościowe

Koleżanki i Koledzy – pracownicy Lasów Państwowych

Po długotrwałych negocjacjach prowadzonych zarówno przez Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej jak i przez Krajową Sekcję Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność z firmą brokerską Mentor, współpracującą z nami od ponad 6 lat, powstał w końcu czerwca 2018 roku pakiet ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej i kosztów ochrony prawnej dedykowany dla leśników. Został on ostatecznie wynegocjowany  przez KSPL „Solidarność”. Szczegóły oferty dobrowolnego ubezpieczenia oferowanego przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. znajdą Państwo na stronie www.lesnik.pga.pl. 

Jest to z pewnością godna uwagi, ciekawa oferta i wielu leśników już z niej skorzystało. W ulotce informacyjnej było ono proponowane jako „ jedyne ubezpieczenie na rynku przygotowane specjalnie z myślą o Leśnikach, jest ważnym narzędziem, które pozwala na pokrycie ewentualnych kosztów odszkodowań, prawników, kosztów sądowych, wynajęcia ekspertów lub powołania biegłych.”  Obecnie nie jest to już jedyne dobrowolne ubezpieczenie dla leśników.

 Pracuje również zespół powołany decyzją Dyrektora Generalnego, który na wniosek nr 20 uchwalony w marcu 2018 roku podczas Zjazdu Krajowego ZLP w RP  przygotowuje zasady rozwiązań w zakresie możliwości objęcia przez pracodawcę pracowników LP grupowym ubezpieczeniem OC. Zespół do 30 listopada 2018 roku przedstawi DGLP rekomendacje w zakresie ubezpieczeń OC pracowników jednostek LP zajmujących stanowiska z odpowiedzialnością o charakterze cywilnoprawnym i karnosądowym.  

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej w swojej stuletniej działalności kieruje się przede wszystkim troską o wszystkich pracowników i stara się wychodzić naprzeciw wszelkim postulatom oraz zgłaszanym problemom. Jednym z takich postulatów było stworzenie oferty innych ubezpieczeń, dostępnych dla leśników i skrojonych na miarę ich potrzeb, podyktowanych różnorodną, szeroką działalnością, prowadzoną na styku z wieloma zadaniami gospodarczymi.  Przygotowana przez nas oferta ma szansę być atrakcyjna cenowo oraz dostosowana do specyfiki pracy leśnika. Rada Krajowa ZLP w RP podczas posiedzenia w Spale w dniu 30 sierpnia 2018 roku podjęła decyzję o przedstawieniu leśnikom, w odpowiedzi na ich wnioski i zapytania kolejnej oferty ubezpieczenia.

Związek Leśników Polskich  w RP przy współpracy z Forum Grup Zawodowych oraz brokera Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o. o. wynegocjował w STU Ergo Hestia S.A. ofertę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwalającą na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w mieniu pracodawcy, a także szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywanym zawodem. Dodatkowo ubezpieczenie pokrywa koszty sądowe, wynajęcia ekspertów lub powołania biegłych.

Do ubezpieczenia można przestępować w każdym miesiącu funkcjonowania ubezpieczenia począwszy od 1 września 2018 roku bez względu na liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia tj. nie jest wymagany limit osób, aby ochrona ubezpieczenia rozpoczęła się.

Składka za ubezpieczenie w I wariancie wynosi 9 zł płatne miesięcznie

Kto jest Ubezpieczony?

Ubezpieczonym jest Pracownik Lasów Państwowych, w tym także pracownik Służby Leśnej , zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, powołanie, mianowanie, wybór, na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w oparciu o kontrakt menadżerski.

Za jakie szkody odpowiada ERGO Hestia?

•        Szkody na osobie tj. straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz utracone korzyści.

•        Szkody na mieniu tj. straty powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy ruchomej lub nieruchomości oraz utracone korzyści.

•        Czyste straty finansowe tj. szkody nie wynikające ze szkód w mieniu i na osobie.

•        Koszty ochrony prawnej.

Od czego chroni ubezpieczenie w praktyce? – przykłady:

a) Pracownik służby leśnej dokonuje nieprawidłowego odbioru drewna, Klientowi zostaje przekazane drewno innego gatunku. Klient obciąża pracodawcę kosztami transportu drewna. Zgodnie z przepisami prawa za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika  odpowiada pracodawca. Pracodawca może jednak wystąpić z regresem do pracownika do wysokości 3 krotności jego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia OC Leśnika – za taką szkodę zapłaci Ubezpieczyciel do wysokości sumy gwarancyjnej.

b) Pracownik podczas załadunku drewna doprowadza do uszkodzenia rejestratora leśniczego. Zgodnie z przepisami prawa za szkodę w mieniu powierzonym (rejestrator) przez pracodawcę, pracownik odpowiada do pełnej wysokości szkody i musi pokryć ją z własnej kieszeni. W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia OC Leśnika – za taką szkodę zapłaci Ubezpieczyciel do wysokości sumy gwarancyjnej.

c) Pracownik podczas nadzorowania wycinki drzew doprowadza do uszkodzenia pojazdu osoby trzeciej. Zgodnie z przepisami prawa za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika odpowiada pracodawca. Pracodawca może jednak wystąpić z regresem do pracownika do wysokości 3 krotności jego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia OC Leśnika – za taką szkodę zapłaci Ubezpieczyciel do wysokości sumy gwarancyjnej.

 

ZALETY PROGRAMU UBEZPIECZENIA OC:

•        Najniższa składka ubezpieczeniowa od 9,00 zł/mc

•        Możliwość płatności miesięcznej

•        Minimum formalności przy przystępowaniu do ubezpieczenia on-line www.lasyfgz.pl

•        Możliwość potrącania składki ubezpieczeniowej z wynagrodzenia przez Pracodawcę

•        Do ubezpieczenia można przestępować w każdym miesiącu funkcjonowania ubezpieczenia BEZ KARENCJI

Do ubezpieczenia można przystępować od 1 września 2018 r.

W razie pytań należy dzwonić pod nr telefonu :

Karolina Rudnik SFGZ, tel. 795 478 724, 22 696 96 86 fax. 22 628 30 86 mail; k.rudnik@sfgz.pl

Oferta kolejnego, dobrowolnego ubezpieczenia kierowana do leśników nie wynika z chęci rywalizacji pomiędzy związkami zawodowymi czy towarzystwami ubezpieczeniowymi.  Jak napisał wcześniej Maciej Barcik z firmy Mentor : „Współpracujemy z Państwem w zakresie tworzenia oraz obsługi ubezpieczeń zdrowotnych (Medicover) oraz ubezpieczeń na życie (PZU Życie) od ponad sześciu lat. Efektem naszej współpracy jest ponad 21 tyś. osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ponad 22 tyś pracowników ubezpieczonych na życie. Dzięki naszej współpracy znacznie łatwiej oraz skuteczniej pracownicy Lasów Państwowych oraz członkowie ich rodzin diagnozują swoje schorzenia i podejmują leczenie. W trudnych przypadkach jako broker niejednokrotnie wspieramy poszczególnych pracowników w przyspieszeniu bądź ułatwieniu dostępu do nietypowych badań lub lekarzy. Angażujemy się również w rozwój Sanatorium „Leśnik-Drzewiarz” w Krynicy tak, aby rekonwalescencja leśników była na najwyższym poziomie. Chcielibyśmy podkreślić że nasze działania mają na celu zapewnić jak najlepsze leczenie oraz ochronę ubezpieczeniową pracownikom Lasów Państwowych bez względu na płeć, stanowisko, czy też przynależność związkową.”

Proszę o zapoznanie się z ofertą proponowanego ubezpieczenia i samodzielnie wybrać najlepszą, dopasowaną do siebie możliwość dobrowolnego ubezpieczenia. Będziemy  z uwagą wsłuchiwać się w głosy leśników i nadal negocjować w waszym imieniu, w porozumieniu z pracodawcami, jak najlepsze warunki ochrony naszej odpowiedzialnej pracy na rzecz lasów i ludzi.

Ulotka ubezpieczenie OC Leśnika – Ergo Hestia

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia OC Leśnik

Prezentacja OC Leśnika – Ergo Hestia

Darz Bór!

W imieniu Rady Krajowej ZLP w RP

 Jarosław  Szałata

Posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 30 sierpnia – 1 września 2018 roku w Spale odbyły się obrady Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór miejsca posiedzenia związany był z odbywającym się w tym czasie na terenie RDLP w Łodzi Jubileuszowym XXX Ogólnopolskim Rajdem Leśników „Na pokładzie przygody”.

Foto 1Od lewej Paweł Kania, Jarosław Szałata, Krzysztof Górski Czytaj dalej

Nie zatwardzajcie serc waszych…

Szanowne Koleżanki i Koledzy Leśnicy,

W naszym otoczeniu jest wiele osób potrzebujących, zmagających się z ciężkimi chorobami czy tragediami życiowymi.

Taka niesprawiedliwość dotknęła również Jolę Masłowską – młodą kobietę z leśnej rodziny.

apel_o_pomoc_dla_Joli_Masłowskiej_-jpg

Zwracam się do Was z prośbą o wsparcie Joli Masłowskiej jak i innych potrzebujących osób dobrowolnymi wpłatami.

Darz Bór!

Jarosław Szałata