Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Radomskiego

W dniach 16-17.02.2023 roku w LOE Jedlnia Letnisko odbył się Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego.

Po wprowadzeniu sztandaru minutą ciszy uczczono pamięć Koleżanek i Kolegów, którzy w minionym roku odeszli od nas.

Po wyborze przewodniczącego Zjazdu, którym został Kolega Zbigniew Szostak i przedstawieniu listy obecności przystąpiono do części formalnej. Na podstawie listy obecności przewodniczący Zjazdu ogłosił, że osiągnięto kworum, a Zjazd jest władny do podejmowania decyzji i uchwał, a także przyjęto porządek obrad. Powołano również Komisje, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków.

Następnym punktem obrad było sprawozdanie z działalności Rady Regionu, które wyczerpująco przedstawiła Przewodnicząca ZLP Regionu Radomskiego Koleżanka Jolanta Bochenek. Zostały omówione wystąpienia Rady Regionu do Dyrektora RDLP w Radomiu oraz wszelkie działania, które podejmowała Rada w celu ochrony praw pracowniczych. Po sprawozdaniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kolegi Mariusza Mazura rozpoczęła się dyskusja nad sprawozdaniami.

Wystąpienie Pana Dyrektora Marka Szarego podczas Zjazdu

Po dyskusji i krótkiej przerwie głos zabrał Zastępca Dyrektora RDLP w Radomiu ds. Ekonomicznych Marek Szary, który omówił sytuację ekonomiczną Dyrekcji, plany na przyszłość oraz odpowiadał na pytania Delegatów dotyczące głównie spraw pracowniczych. Na tematy związane z BHP odpowiadał Starszy Specjalista ds. BHP w RDLP Radom i jednocześnie członek naszego Związku Kolega Marek Sot.

Na zakończenie pierwszego dnia Zjazdu swoje produkty zaprezentowała firma TAGART, która skupiła się głównie na odzieży BHP oraz firma LEDLENSER, która przedstawiła swoją ofertę latarek. Przedstawiciel firmy Mentor Jacek Zbróg omówił funkcjonujący w Lasach Państwowych system opieki zdrowotnej oferowany przez Medicover oraz zapoznał się z wieloma uwagami dotyczącymi realizacji tej umowy. Odpowiedział, jak zwykle wyczerpująco, na szereg pytań, a dyskusja trwała jeszcze długo po zakończeniu obrad.

Podczas drugiego dnia Zjazdu, wykorzystując możliwości techniczne, Delegaci mieli możliwość połączenia wideo z naszym Przewodniczącym Krajowym Jarosławem Szałatą, który przedstawił bieżące działania Związku oraz stan realizacji złożonych do DGLP wniosków. Wszyscy obecni na Sali obrad bardzo wysoko ocenili działania Przewodniczącego i Rady Krajowej, co pozwala z ostrożnym optymizmem patrzeć w przyszłość.

Delegaci ZLP w RP Regionu Radomskiego

Dalsza część dnia upłynęła na przygotowywaniu i opracowywaniu uchwał i wniosków. Wszystkie propozycje uchwał były szczegółowo omawiane i dyskutowane, po czym ostateczny ich kształt został przegłosowany przez obecnych Delegatów.

Wyprowadzenie sztandaru zakończyło obrady, a Delegaci wrócili do swoich jednostek bogaci w wiedzę na temat bieżącej sytuacji w Związku Leśników Polskich w RP oraz w całych Lasach Państwowych.

                                                                  Wiceprzewodniczący ZLP w RP

Regionu Radomskiego

Wojciech Grad

Foto: Archiwum Regionu Radomskiego