Najważniejsi są ludzie – odpowiedź Dyrektora Generalnego

W artykule z 16 października br. Najważniejsi są ludzie pisaliśmy o skierowaniu do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych kilku propozycji. Dyrektor pismem GK.074.1.53.2020 z dn. 28 października br. odniósł się do nich:

„W  nawiązaniu  do  pisma  Pana  Przewodniczącego  z  dnia  15  października 2020 r., (znak spr.: ZLP-01.46.2020,) dziękując za przekazane stanowisko i propozycje działań pro pracowniczych sugerowanych do podjęcia przez kierownictwo Lasów Państwowych uprzejmie informuję, iż wszelkie decyzje kierownictwa Lasów Państwowych, w szczególności w tym czasie – okresie pandemii – podejmowane są w trosce o zachowanie prawidłowego funkcjonowania PGL Lasy Państwowe oraz w trosce o zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy z uwzględnieniem przepisów prawa i zaleceń ogłaszanych przez władze rządowe odnośnie zachowania zasad bezpieczeństwa zdrowotnego w zależności od zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju.

Uprzejmie informuję, że Dyrekcja Generalna LP w zakresie swojego działania, w związku z aktualną sytuacją epidemiczną podjęła następujące działania (w podziale na obszary tematyczne):

Działania legislacyjne:

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych uczestniczyła w pracach legislacyjnych związanych z opracowaniem zaleceń oraz wytycznych związanych z związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

Działania związane z opracowaniem zaleceń/wytycznych:

Począwszy od dnia 10 marca Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przygotował oraz wydał wytyczne w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej m.in. w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy dla pracowników PGL LP, w tym dla DGLP:

 1. w dniu 10 marca br. polecił wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych PGL LP wzmóc nadzór nad realizacją reżimu sanitarnego w podległych jednostkach
 2. w dniu 13 marca br. w DGLP został wprowadzony tryb pracy zdalnej;
 3. w dniu 16 marca br. przekazał szczegółowe wytyczne epidemiczne do stosowania do wszystkich jednostek organizacyjnych PGL LP;
 4. w dniu 30 marca br. polecił wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych LP utrzymać oraz wzmóc nadzór nad realizacją reżimu sanitarnego w podległych jednostkach;
 5. w dniu 6 maja br. przekazał zaktualizowane (w oparciu o wytyczne rządowe) szczegółowe wytyczne epidemiczne do stosowania do wszystkich jednostek organizacyjnych PGL LP;
 6. w dniu 1 lipca br. polecił wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych LP utrzymać oraz wzmóc nadzór nad realizacją reżimu sanitarnego w podległych jednostkach, wraz z udzieleniem zwrotnej pisemnej informacji o wprowadzonych środkach zaradczych od kierowników jednostek organizacyjnych LP;
 7. w dniu 14 września br. polecił wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych LP utrzymać oraz wzmóc nadzór nad realizacją reżimu sanitarnego w podległych jednostkach;
 8. w dniu 12 października br. mając na uwadze sytuację epidemiczną, polecił wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych LP utrzymać oraz wzmóc nadzór nad realizacją reżimu sanitarnego w podległych jednostkach, w oparciu o nowe oficjalne wytyczne. Jednostki organizacyjne LP pisemnie potwierdziły wdrożenie nowych obostrzeń epidemicznych.

Pozostałe działania organizacyjne:

Dyrektor Generalny LP podjął następujące działania organizacyjne:

 1. w dniu 11 marca 2020 r. powołał Zespół zarządzania kryzysowego będącym organem opiniotwórczo – doradczym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, właściwym w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w sprawie koronawirusa, SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19;
 2. mając na uwadze wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego wyznaczył Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie, do realizacji centralnych zadań związanych z wsparciem jednostek organizacyjnych LP w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa materiałowego na wypadek funkcjonowania w warunkach klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej;
 3. pracownicy Straży Leśnej zostali wyposażeni w Indywidualne Pakiety Ochrony Biologicznej;
 4. od 10 marca br. organizowano narady koordynacyjne w formie wideokonferencji z dyrektorami RDLP. W ramach, których przekazywano liczne wytyczne i polecenia.

Wymienione wyżej wytyczne i zalecenia należy rozmieć jako podstawowe minimum stosowane we wszystkich  jednostkach organizacyjnych LP,    które w poszczególnych jednostkach mogą przybierać bardziej szczegółowe i rozbudowane formy.

Dziś szczególnie, od odpowiedzialności każdego pracownika LP, jego rozsądku, poczucia troski o innych zależy, czy wirus za ich sprawą będzie się rozprzestrzeniał.

Wykonywanie pracy zdalnie przez pracowników Lasów Państwowych możliwe jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.).

Odnosząc się do kwestii poruszonej w ww. piśmie, że sugerowana do stosowania przez pracodawców pismem DGLP z dnia 12.10.2020 r. (GS.2610.15.2020) możliwość rotacyjnego systemu pracy i pracy zdalnej, nie wszędzie będzie mogła być wykonywana, uprzejmie informuję, że definicja pracy zdalnej określona w ustawie j.w. pozwala na wykonywanie pracy zdalnej, „jeżeli pracownik ma umiejętności oraz możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy”. Dlatego też do części pracowników LP na określonych stanowiskach, głównie w terenie, nie będzie miała zastosowania z uwagi na rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania, bez względu na obecnie obowiązujące założenia spójnej polityki kadrowej.

W nawiązaniu do poruszonej przez Pana Przewodniczącego kwestii „zauważalnych braków kadrowych oraz tworzeniu się tzw. luki pokoleniowej” pragnęnadmienić, że sprawę polityki zatrudnieniowej w PGL LP należy rozważać perspektywicznie, uwzględniając zmieniające się warunki zewnętrzne i sytuację również młodego pokolenia – obecnych i przyszłych absolwentów kierunków leśnych, dla których Lasy Państwowe są głównym pracodawcą.

Dlatego też uważam, że powstałe – w wyniku odejść na emeryturę – braki kadrowe, należy uzupełnić w pierwszej kolejności kandydatami do pracy po stażu, którzy w trakcie odbywania stażu wykazali się wiedzą oraz zaangażowaniem w wykonywaną pracę i przygotowani są do zasilenia struktur PGL LP, w ramach przejęcia obowiązków na najniższych stanowiskach, za osoby, które awansowały, bądź też objęły inne stanowisko w ramach przesunięć w danej jednostce lub pomiędzy jednostkami. Takie rozwiązanie aktualnie umożliwiają wytyczne dotyczące spójnej polityki kadrowej (pismo z dnia 11.05.2020r. cyt. „osoba, która w dniu 3.04.2020r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas oznaczony, po podjęciu decyzji przez pracodawcę o przedłużeniu umowy nie staje się nowym pracownikiem. W związku z powyższym wyjaśniam, że wstrzymanie zatrudniania nowych pracowników nie ogranicza kierownikom jednostek organizacyjnych LP możliwości przedłużania (w tym również na czas nieokreślony) umów pracownikom już zatrudnionym, o ile dalsze ich zatrudnienie znajduje uzasadnienie związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji pracy w jednostce”. Wartopodkreślić, żeobecne uregulowaniawewnętrznedotyczące zasad przyjmowania na staż umożliwiają przyjęcia na staż również absolwentów szkół innych niż leśne, w zależności od potrzeb kadrowych, którzy mogą zasilić struktury LP na stanowiskach, na które wymagane jest wykształcenie inne niż leśne.

Pragnę  również  nadmienić,  że  tzw.  luka  pokoleniowa  jest  „uzupełniana” poprzez zatrudnianie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach również osób z zewnątrz – w ramach odstępstw od spójnej polityki kadrowej – w takich sytuacjach, m.in. jak: 1) konieczność zatrudnienia osób na zastępstwo (przy długotrwałych nieobecnościach pracowników i zrozumiałym brakiem zainteresowania czasowym zatrudnieniem pracowników innych jednostek); 2) brak kandydatów w ramach przeprowadzonej rekrutacji wewnętrznej (w wyniku ogłoszenia o naborze), w szczególności do działów księgowości; 3) konieczność zatrudnienia robotników do obsługi maszyn leśnych.

Odnosząc się do kolejnej propozycji Pana Przewodniczącego, by „rozważyć możliwość wprowadzenia czytelnych zasad kierowania przez pracodawców na badania na obecność koronawirusa pracowników, finansowanych przez jednostki LP” uprzejmie informuję, że prawo pracy jasno określa zasady kierowania pracowników na badania lekarskie i przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownika.

Przepisy nie przewidują kierowania pracownika na badania w związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby wirusowe. Zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy pracownik podlega badaniom profilaktycznym: wstępnym – przy przyjęciu do pracy, a także okresowym i kontrolnym. Zakres i częstotliwość badań okresowych ustala lekarz zgodnie ze wskazówkami metodycznymi w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych.

Jednym     z    najlepszych      sposobów,     aby    uchronić     się    przed     grupowymi zarażeniami i paraliżem organizacyjnym naszych jednostek jest zapewnienie ciągłości pracy wydziałów organizując prace np. w sposób rotacyjny, co zapewni możliwość zastąpienia pracownika, u którego stwierdzone zostanie zarażenie koronawirusem. Wprowadzenie zasad, z których będzie wynikało kierowanie przez pracodawców na badanie na obecność koronawirusa pracowników PGL LP nie spowoduje realnego zmniejszenia zagrożenia.

Dostępne w Polsce testy, to:

 • test molekularny (RT-PCR), który wykonuje się, by sprawdzić, czy osoba ma aktywną infekcję COVID-19
 • oraz testy na przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które wskazują, czy dana osoba przebyła tą infekcję.

Z tego wynika, że w pierwszym przypadku zrobienie testu jednego dnia nie daje nam gwarancji, że następnego dnia osoba nie będzie już zarażona. Należałoby, zatem wprowadzić cykliczne badanie pracowników np., co 7 dni lub wybranie grupy pracowników „kluczowych” dla PGL LP. W drugim przypadku można jedynie stwierdzić, czy osoba już przechodziła zakażenie koronawirusem.

Koszt jednostkowy testu rekomendowanego przez WHO typu RT-PCR oscyluje w granicach 450 zł/szt. W przypadku skierowania na badanie wszystkich pracowników koszt z tym związany wyniesie, co najmniej 9 mln zł jednorazowo. Natomiast wybranie spośród pracowników grupy osób, które skierujemy na takie badanie zawsze będzie budzić wątpliwości, co do zasadności testowania, tych osób, pośród pozostałej części załogi. Na obecną chwilę, w Polsce testy na obecność koronawirusa przeprowadza się osobom, które zgłaszają objawy wskazujące, że mogą być chore. Nie da się wykonać testów zapobiegawczo by minimalizować ryzyko zainfekowania pracowników obecnych w zakładzie pracy, które muszą pracować stacjonarnie.

Odnośnie maseczek ochronnych – w związku z coraz większą ilością osób na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, u których zdiagnozowano wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo sanitarne naszych pracowników oraz przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, mające na celu ograniczenie rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2 postulat dotyczący wyposażenia pracowników PGL LP w maseczki ochronne wielokrotnego użytku w jednolitym kolorze z oznaczeniem logo LP uważam za słuszny, a nawet obowiązkowy.

Nasi pracownicy coraz częściej uczestniczą w wielu spotkaniach, tak w naszych jednostkach jak i w jednostkach współpracujących, gdzie reprezentują Lasy Państwowe. Spotkania w ramach obowiązków służbowych powodują, że ryzyko zarażenia się koronawirusem wzrasta. Zasadne jest zatem, aby każdy pracownik PGL LP wyposażony był w co najmniej dwa komplety tego typu maseczek. Obowiązek wyposażenia pracowników w tego typu środki ochrony osobistej leży po stronie pracodawcy. Nadmienię, że w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w ostatnim czasie zakupione zostały maseczki wielokrotnego użytku w kolorze zielonym z logo LP każdego pracownika DGLP. (…)

Z poważaniem,

Andrzej Konieczny

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych”