OC dla leśników – tylko 9 zł miesięcznie

Przypominamy,  że od 01 września 2018 istnieje możliwość przystąpienia przez stronę http://lasyfgz.pl/ubezpieczenie-oc-dla-pracownikow-lasow-panstwowych/ do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwalającej na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w mieniu pracodawcy, a także szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywanym zawodem. Dodatkowo ubezpieczenie pokrywa koszty sądowe, wynajęcia ekspertów lub powołania biegłych.

Do ubezpieczenia można przestępować w każdym miesiącu funkcjonowania ubezpieczenia bez względu na liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia tj. nie jest wymagany limit osób, aby ochrona ubezpieczenia rozpoczęła się.

Składka za ubezpieczenie w I wariancie wynosi 9 zł płatne miesięcznie.

 

Kto jest Ubezpieczony?

Ubezpieczonym jest Pracownik Lasów Państwowych, w tym także pracownik Służby Leśnej , zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, powołanie, mianowanie, wybór, na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w oparciu o kontrakt menadżerski.

Za jakie szkody odpowiada ERGO Hestia?

•        Szkody na osobie tj. straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz utracone korzyści.

•        Szkody na mieniu tj. straty powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy ruchomej lub nieruchomości oraz utracone korzyści.

•        Czyste straty finansowe tj. szkody nie wynikające ze szkód w mieniu i na osobie.

•        Koszty ochrony prawnej.

Od czego chroni ubezpieczenie w praktyce? – przykłady:

a) Pracownik służby leśnej dokonuje nieprawidłowego odbioru drewna, Klientowi zostaje przekazane drewno innego gatunku. Klient obciąża pracodawcę kosztami transportu drewna. Zgodnie z przepisami prawa za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika  odpowiada pracodawca. Pracodawca może jednak wystąpić z regresem do pracownika do wysokości 3 krotności jego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia OC Leśnika – za taką szkodę zapłaci Ubezpieczyciel do wysokości sumy gwarancyjnej.

b) Pracownik podczas załadunku drewna doprowadza do uszkodzenia rejestratora leśniczego. Zgodnie z przepisami prawa za szkodę w mieniu powierzonym (rejestrator) przez pracodawcę, pracownik odpowiada do pełnej wysokości szkody i musi pokryć ją z własnej kieszeni. W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia OC Leśnika – za taką szkodę zapłaci Ubezpieczyciel do wysokości sumy gwarancyjnej.

c) Pracownik podczas nadzorowania wycinki drzew doprowadza do uszkodzenia pojazdu osoby trzeciej. Zgodnie z przepisami prawa za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika odpowiada pracodawca. Pracodawca może jednak wystąpić z regresem do pracownika do wysokości 3 krotności jego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia OC Leśnika – za taką szkodę zapłaci Ubezpieczyciel do wysokości sumy gwarancyjnej.

ZALETY PROGRAMU UBEZPIECZENIA OC:

•        Najniższa składka ubezpieczeniowa od 9,00 zł/mc

•        Możliwość płatności miesięcznej

•        Minimum formalności przy przystępowaniu do ubezpieczenia on-line http://lasyfgz.pl/ubezpieczenie-oc-dla-pracownikow-lasow-panstwowych/

•        Możliwość potrącania składki ubezpieczeniowej z wynagrodzenia przez Pracodawcę

•        Do ubezpieczenia można przestępować w każdym miesiącu funkcjonowania ubezpieczenia BEZ KARENCJI

W razie pytań i wątpliwości należy dzwonić pod nr telefonu :

Karolina Rudnik SFGZ, tel. 795 478 724, 22 696 96 86 fax. 22 628 30 86 mail; k.rudnik@sfgz.pl

Zachęcam do korzystania!

Jarosław Szałata