Komunikat ze spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z przedstawicielami organizacji Związków Zawodowych szczebla krajowego działających w Lasach Państwowych, które odbyło się w dniu 18 października 2013 r.

Spotkanie otworzył dyrektor generalny LP Adam Wasiak, który powitał uczestników ,a następnie poprosił Naczelnika Jerzego Kaprala, o dalsze poprowadzenie spotkania w części dotyczącej umundurowania.

  1. Sprawy dotyczące umundurowania.

Nacz. Jerzy Kapral poinformował o zakończeniu opracowania przez firmę zewnętrzną nowej koncepcji ubioru leśnika, który został zaprezentowany w dalszej części spotkania. Następnie Jerzy Kapral przedstawił przyczyny zmiany ilości punktów przypisanych poszczególnym elementom umundurowania. Przyczyną tej zmiany wprowadzonej Zarządzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego LP z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika. Poinformował o otrzymywanych wnioskach z jednostek organizacyjnych LP (zostały przedstawione wnioski pisemne m.in. RDLP w Poznaniu). Nowa wartość punktowa części umundurowania została wyceniona na podstawie uśrednionej ceny uzyskanej przez ZPUH w Olsztynie i ZUP w Łodzi w wyniku przetargów. Uczestnikom spotkania została przedstawiona prezentacja – koncepcja ubioru leśnika 2013. Następnie Pani Anna Wawrzycka–Jatczak omówiła poszczególne elementy kolekcji wskazując na skład tkanin, z których zostały wykonane i ich właściwości użytkowe oraz funkcjonalność wzornictwa.

Swoje uwagi zgłosili przedstawiciele strony związkowej:

– nie powinniśmy odchodzić od „orzełka na dębie” z uwagi na tradycję, przewidzieć możliwość stosowania zamiennie obuwia o różnej wysokości obcasów przez kobiety,

– propozycja zespołu, w którym praktycy i terenowcy-użytkownicy ocenili by tę propozycję,

-odzież terenowa powinna również spełniać rolę ochronną i być szczególnie odporna przy częstym używaniu i praniu, powinna zachować elementy godła narodowego.

Związki zwróciły ponadto uwagę na zmienione Zarządzenie nr 62 -podwyższono liczbę punktów za wybrane elementy umundurowania, natomiast nie obniżono punktów za sorty, których cena uległa obniżeniu.

Nacz. Jerzy Kapral w kontekście kontrowersji wokół zarządzenia nr 62 zaproponował dokonanie analizy cen sortów mundurowych zebranych z terenu całego kraju. Wątpliwości budzi równocześnie poziom punktów mundurowych dla poszczególnych stanowisk w Służbie Leśnej .

Związki podniosły również , że nie było dobrym rozwiązaniem  wprowadzenie tej zmiany w trakcie roku kalendarzowego ponieważ pracownicy czują się pokrzywdzeni bo mają możliwość pobrania mniejszej ilości sortów za taką samą przysługującą liczbę punktów.

Dyrektor Generalny podsumował toczącą się dyskusję. DGLP ponownie przeanalizuje sprawę zmiany wartości punktów poszczególnych sortów mundurowych. W kwestii wzorca munduru, związku z trwającymi kilka lat pracami w tym temacie dyrektor generalny LP będzie rekomendował ministrowi środowiska przedstawiony projekt, przy czym oczywiście wszelkie uwagi są wskazane.

Sprawy dot. mieszkań.

Pan Piotr Młynarczyk przedstawił obszerną prezentacje zawierającą usystematyzowanie większości problemów dotyczących mieszkań w LP w tym:

– odniósł się do nowelizacji rozporządzenia do art. 40a ( sprzedaż pustostanów),

– poinformował, że z dniem 16.10.2013 r. poproszono o wznowienie przesyłania wykazów lokali mieszkalnych zawierających lokale wolne,

– przedstawił uwagi do polityk mieszkaniowych jednostek (uwaga: znacznie wzrosła ilość wniosków z lokalami położonymi w pełnych enklawach, swobodne ustalanie służebności drogi koniecznej, zwiększenie powierzchni działek ewidencyjnych sprzedawanych wraz z lokalami mieszkalnymi),.

– przedstawił plan sprzedaży lokali na lata 2013-2016 wraz z wartością księgową netto do umorzenia w odniesieniu do średniej wartości lokalu,

– poruszył problem prawny polegający na tym, że pracownik – z uwagi na obowiązek zamieszkiwania w miejscu wykonywania pracy, wynikający z ustawy o lasach, ma prawo do tego  świadczenia, które ma charakter wynagrodzenia i z tego względu pracownik z tego prawa nie może zrezygnować,

– odniósł się do interpretacji prawnej Ministra Finansów dotyczącej podatku od nieruchomości, który powinien płacić pracownik korzystający z mieszkania bezpłatnego, jeżeli jest to lokal wyodrębniony (w 1996 roku był już wyrok sądu w tego typu sprawie, a także zapadł wyrok sądu z 28 maja 2013 r., w którym sąd oddalił skargę nadleśnictwa i potwierdził obowiązek uiszczania podatku przez pracownika). Podpisanie zarówno umowy najmu jak i umowy o bezpłatne korzystanie z nieruchomości nie zwalnia z opodatkowania korzystającego i jest traktowane jako posiadanie zależne. Nie mamy możliwości i argumentów zmieniających ten stan rzeczy, musimy przyjąć takie postepowanie za obowiązujące,

– poinformował o pojawieniu się interpretacji indywidualnej dla jednego z nadleśnictw, że budynki gospodarcze są zwolnione od opodatkowania podatkiem od nieruchomośc,.

– poinformował o działaniach poszczególnych regionalnych dyrekcji LP w odniesieniu do sprawy podatku od nieruchomości,

– omówił sprawę wytycznych w sprawie czynszów. Analiza zebranych wytycznych z jednostek wskazuje na zasadność uwag strony związkowej i  przygotowania przez DGLP wytycznych w tym zakresie,

– zaproponował wprowadzenie w życie wytycznych styczeń/luty 2014, z terminem obowiązywania od 1 lipca 2014 r.

Na zakończenie Pan Piotr Młynarczyk zaproponował systematyczne – co kwartał spotkania  zespołu konsultacyjnego ds. realizacji polityki mieszkaniowej, który miałby m.in. analizować systematycznie polityki mieszkaniowe opracowywane przez jednostki, rozpatrywałby szczegółowo zgłaszane problemy, jeżeli takie będą, opracowywałby sugestie dla Dyrektora Generalnego LP w sprawie zmian w polityce mieszkaniowej.

Dyrektor Generalny LP podsumował wystąpienie P. Młynarczyka. Potwierdził, że widzi potrzebę reagowania na pewne rozbieżności w poszczególnych jednostkach ze strony DGLP. Chce kontynuować dyskusję na temat dalszej przyszłości mieszkań w LP. Rok 2014 i 2015 mają być poświęcone na przyspieszenie sprzedaży mieszkań, dopóki jest ku temu również klimat w otoczeniu LP.

NSZZ poinformowała, że związek przesłał do ministra środowiska propozycje kwalifikowania mieszkań pod kątem ich użytkowania. Zostało też zadane pytanie o sprawę budowania kancelarii tzw. kontenerowych.

Dyrektor Generalny LP odniósł się do ww. zapytania – stwierdził że są pewne plusy tego pomysłu – niskie koszty, ale są również minusy. Skala budowy leśniczówek i kancelarii kontenerowych zostały mocno ograniczona w prowizorium planu na 2014 r.

Związek Leśników Polskich w RP poinformował, że przy pomocy współpracującego ze Związkiem biura prawnego zostało sporządzone odwołanie od decyzji burmistrza w sprawie podatku i o finale sprawy związek poinformuje DGLP. Zaapelował również, o konieczność ustalania odrębnych stawek dla mieszkań czynszowych i mieszkań bezpłatnych – podając przykład wyliczenia stawek dla jednej z jednostek i wpływ stawek mieszkań funkcyjnych na wzrost stawek czynszów dla mieszkań wynajmowanych.

Przewodniczącym central związków zawodowych przekazano na spotkaniu pisma RDLP w Warszawie i RDLP w Zielonej Górze, dotyczące wątpliwości interpretacyjnych przepisów PUZP w sprawie wypłacania i naliczania dodatku mieszkaniowego – z prośbą o zapoznanie się i przygotowanie do spotkania, na którym zostanie dokonana interpretacja stron PUZP w trybie § 39 PUZP.

Naczelnika Agnieszka Grzegorczyk zwróciła uwagę na konieczność uzgodnienia ostatecznie treści protokołu dodatkowego do zmieniającego PUZP, w szczególności z uwagi na konieczność uregulowania kwestii uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przed naliczaniem DWR na 2013 r.

Ustalenia Stron:

– Dyrektor Generalny skieruje do związków zawodowych oficjalne pismo w sprawie spotkania zespołu konsultacyjnego wraz z propozycją liczby osób w zespole.

– spotkanie planowane na listopad w sprawach płacowych – propozycja przesunięcia na początek grudnia – ustalono termin w pierwszym tygodniu grudnia (4 lub 5 .12.).