Informacja ze spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z przedstawicielami organizacji Związków Zawodowych szczebla krajowego działających w Lasach Państwowych które odbyło się w dniach 2-3 września 2013 roku

W dniach 2-3 września 2013 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisko odbyło się spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z przedstawicielami organizacji związkowych.

Spotkanie otworzył dyrektor generalny LP Adam Wasiak, który powitał uczestników, a następnie poprosił z-cę dyrektora ds. ekonomicznych Krzysztofa Janeczko, o przedstawienie aktualnej informacji ekonomicznej LP. Pan Krzysztof Janeczko przedstawił wyniki ekonomiczne LP po 7 miesiącach 2013 r. w odniesieniu do planu finansowo-gospodarczego LP na 2013 r. Podkreślił, że LP mają dodatni wynik finansowy, który jest wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. Przedstawił, także zaawansowanie wykonania planu zatrudnienia na 2013 r, który kształtuje się na poziomie 98,5%. Poinformował o pracach związanych z tworzeniem prowizorium planu finansowo-gospodarczego LP na 2014 r. Jednostkom organizacyjnym LP zostały przekazane wytyczne w sprawie zasad budowy prowizorium planu.

W odpowiedzi na postawione problemy z-ca dyrektora Krzysztof Janeczko poinformował, że plan na 2014 r. dopuszcza możliwość awansów i nagród, jeżeli umożliwi to sytuacja finansowa LP, wzrost wynagrodzeń może być kształtowany wg. wytycznych przekazanych do prowizorium planu. Podkreślił, że wzrost stawki wyjściowej od 1 kwietnia 2013 r. będzie skutkował wzrostem wolumenu środków na wynagrodzenia w roku 2014. Ceny na drewno kształtują się na zakładanym poziomie. W kwestii wykonania planu zatrudnienia i przyjmowania stażystów wskazał, że decyzje należą do kierowników jednostek organizacyjnych. Podkreślił potrzebę ostrożnego podejścia do tej sprawy z powodu skutków wzrostu stawki wyjściowej w 2013 r. i wzrostu wysokości podatku od lasów ochronnych.w 2014 r. Środki związane ze wzrostem poziomu płac w 2014 r. uzgodnione w wyniku negocjacji w listopadzie będą ujęte w planie zasadniczym na 2014 r.

Następnie Dyrektor Generalny odniósł się do systemu sprzedaży drewna w LP w kontekście realizacji planu sprzedaży drewna w 2013 r. i propozycji zasad sprzedaży drewna na rok 2014.

Podkreślił, że przychody LP pochodzące głównie ze sprzedaży drewna warunkują funkcjonowanie LP i są gwarantem realizacji planu finansowego LP. Ten rok zakończy się realizacją zakładanego planu sprzedaży. Zasygnalizował, iż w systemie sprzedaży drewna na przyszły rok nie są zakładane większe zmiany, będzie niewielki wzrost cen i ilości drewna wprowadzanego na rynek, tak by w odpowiednim stopniu zabezpieczyć potrzeby LP i ustabilizować rynek drzewny.

Po tej części spotkania, która miała charakter informacyjny i dotyczyła zagadnień i problemów aktualnych oraz projektów planowanych do realizacji przez jednostki LP w perspektywie najbliższych lat, dyrektor Adam Wasiak zaproponował przystąpienie do kontynuowania rozmów zapoczątkowanych na spotkaniu w dniu 28 czerwca 2013 r.

Następnie Związek Leśników Polskich w RP zwrócił uwagę na problem wynikający z obowiązywania nowego zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego LP z dnia 15 lipca 2013 r, w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika, w kontekście podwyższenia punktów za niektóry elementy umundurowania i tym samym, zmniejszenia wartości nabywczej sortów.

Strona związkowa podniosła również, że ww. zarządzenie nie było konsultowane ze związkami zawodowymi oraz, że termin wprowadzenia w życie zarządzenia (w połowie roku) uniemożliwia jednostkom nabycie umundurowania na warunkach określonych w postępowaniu przetargowym na początku roku.

W odpowiedzi dyrektor Adam Wasiak poinformował, że zmiana punktacji wprowadzona zarządzeniem nr 62 podyktowana była potrzebą zrekompensowania producentom odzieży wzrostu kosztów produkcji sortów mundurowych z powodu użycia do produkcji lepszych jakościowo tkanin i innych materiałów. Dyrekcja Generalna LP przygotuje i przekaże do jednostek pismo wyjaśniające

tę sprawę. Pan Piotr Gotowicki przekazał stronie związkowej w trybie konsultacji projekt zaktualizowanych tabel przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

W dalszej części spotkania strony przystąpiły do prezentacji stanowisk i kontynuowania rozmów zapoczątkowanych na spotkaniu w dniu 28 czerwca 2013 r. w odniesieniu do propozycji i wniosków Związków Zawodowych z dnia 10 maja 2013 r.

Ustalenia stron do propozycji i wniosków Związków Zawodowych do wprowadzenia zmian w PUZP – tematy omawiano w kolejności zgłoszenia wskazanej pismem z dnia 10 maja 2013 r.

Propozycje wprowadzenia zmian do PUZP w sprawie:

1. Wynagrodzenia dodatkowego rocznego -wprowadzić zapis do załącznika Nr4 § 4 pkt. 4

c)  z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego,

d)   ze zwolnienia chorobowego,

e)  ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Strony uzgodniły:

1)      przyznać   uprawnienia   do   DWR,   stosownie   do  okresu   przepracowanego,   dla   osób korzystających w trakcie roku z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego    oraz zwolnienia chorobowego z tytułu choroby zawodowej i wypadków przy pracy;

2)    wypłacenie tego świadczenia pracownikom pozbawionym DWR za 2012 r., którzy nie mieli
przepracowanego wymaganego okresu, co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym,
z powodu przebywania na urlopie macierzyńskim;

3)    brak zgody na  przyznanie prawa do DWR przez osoby korzystające ze zwolnienia
chorobowego z tytułu choroby innej niż choroba zawodowa i świadczenia rehabilitacyjnego.

Rozszerzenie uprawnień do DWR zostanie wprowadzone protokołem dodatkowym do PUZP.

2. Nagrody jubileuszowe – wprowadzić zapis w § 33 pkt 1 o zaliczeniu do stażu pracy w PGL Lasy Państwowe okresów zatrudnienia w:

 • firmach sporządzających plany urządzenia lasu dla PGL LP
 • w parkach narodowych,
 • w ramach tzw. zielonych miejsc pracy,
 • skierowania do pracy w PGL LP przez PUP na staż pracy,  prace interwencyjne,

Ustalono, że DGLP zbierze dane na temat liczby pracowników aktualnie zatrudnionych w jednostkach LP, którzy mają okres zatrudnienia „w ramach zielonych miejsc pracy”. W tej sprawie DGLP skieruje pismo do wszystkich rdLP i po ocenie skali problemu strony powrócą do tematu.

3. Pozostałe

– wprowadzić w § 14 zapis o treści: pracownikom pracującym na rejestratorach, GPS itp., przysługuje refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, w oparciu o wskazanie lekarskie, raz na dwa lata, w wysokości do 30 % stawki wyjściowej, na podstawie okazanej faktury”.

W dyskusji strona związkowa podniosła, że jest dyrektywa unijna w tej sprawie i wiążący jest przepis unijny. Informacja powyższa nie została potwierdzona żadnym dokumentem.

Ustalono – obecnie nie ma możliwości realizacji tego wniosku. Rozmowy należy odłożyć do momentu wdrożenia do przepisów prawa w Polsce stosownej dyrektywy unijnej.

wprowadzić w § 15 pkt. 5 o treści: deputat opałowy, na wniosek pracownika, może być wydawany jednorazowo, w ciągu roku, pod warunkiem złożenia pisemnej deklaracji o zwrocie wartości nadebranego deputatu w razie rozwiązania stosunku pracy”.

Ustalono – obecnie nie ma możliwości realizacji tego wniosku. Do rozmów powrócić w terminie późniejszym w grudniu w powiązaniu z tematem dotyczącym pracowniczego programu emerytalnego.

ustalić interpretacje do § 23 pkt 1: Pracownik może otrzymać urlop dodatkowy na leczenie sanatoryjne, a także urfop na poratowanie zdrowia pomimo niewykorzystania bieżącego urlopu wypoczynkowego.

Ustalono – PGLP przygotuje i prześle kierownikom jednostek organizacyjnych LP pismo odnoszące się w sposób mniej restrykcyjny do powyższej kwestii, w kontekście stanowiska z 1998 r. w sprawie udzielenia urlopu sanatoryjnego.

opracować jednolity tekst PUZP wraz z komentarzem

Ustalono – DGLP przygotuje tekst jednolity. Czas trwania prac ok. pół roku. Odrębne działania zostaną podjęte w celu opracowania komentarza.

–  wprowadzić zapis § 17 b: Pracownikom zatrudnionym na stanowisku leśniczego lub
osobie odpowiedzialnej za  utrzymanie kancelarii  leśnictwa  przysługuje zwrot kosztów
w wysokości 30 % stawki wyjściowej.”

Ustalono – DGLP zbierze dokumenty opracowane przez rdLP, regulujące sprawę zwrotu kosztów za utrzymanie kancelarii i po analizie opracuje wytyczne lub prześle do rdLP komplet wytycznych do opracowania nowych zasad, bądź korekty już istniejących z wykorzystaniem dobrych rozwiązań z innych rdLP (dobrych praktyk). RDLP dopilnują realizacji wytycznych przez nadleśnictwa.

Informacja o dalszych działaniach zostanie przekazana stronie związkowej na następnym spotkaniu.

II. Wnioski dotyczące pozostałych niezbędnych uregulowań uprawnień pracowniczych

1.   wprowadzić dodatek transportowy za jazdy terenowe – propozycja 30% zwiększenia
w stosunku do  maksymalnej stawki krajowej.  Limit kilometrów winien  być  ustalony
w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

Ustalono – powrót do rozmów na ten temat na następnym spotkaniu.

2.  Uruchomić pracowniczy program emerytalny tzw. III filar

Ustalono – DGLP zbada sprawę od strony stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz zbada skalę zainteresowania programem wśród pracowników (ankieta). Powrót do rozmów na ten temat w terminie późniejszym, przy okazji omawiania spraw finansowych.

3. Przyjąć pakiet medyczny (medycyna pracy, pakiet zdrowotny i lękowy) dla wszystkich pracowników PGL LP, w tym leczenie boreliozy.

Dyrektor Generalny LP poparł obejmowanie pracowników dodatkową opieką medyczną, co zostało zawarte w piśmie DGLP skierowanym do jednostek LP

Ustalono – DGLP uzgodni z jednostkami możliwość ujęcia kosztów dodatkowych świadczeń zdrowotnych w planie prowizorium na 2014.

4.  Uregulować sprawy opuszczenia lokalu niezbędnego z zasobów LP przez pracowników,
emerytów i rencistów LP (niezależnie od zajmowanego stanowiska), poprzez wypłacenie
ekwiwalentu pieniężnego albo przyznania lokalu zamiennego.

Ustalono – powrót do tematu w październiku na spotkaniu w sprawie mieszkań.

5.   Ustalić wysokości nagrody jubileuszowej za 45 i więcej lat pracy. Propozycja – 450%
podstawy wymiaru, która powinna być zwiększona do 400% stawki wyjściowej

W trakcie dyskusji strony zostały przy swoich stanowiskach.

Ustalono – możliwość powrotu do rozmów po zakończeniu negocjacji w innych sprawach, powodujących skutki finansowe.

6.   Uznać koszty udziału w wydarzeniach (zawodach sportowych, kulturalnych itp.) objętych
patronatem Dyrektora generalnego i regionalnego LP, w kt
órych pracownik reprezentuje
jednostkę LP w ramach pełnej delegacji.

Ustalono – wykaz imprez szkoleniowo-promocyjnych objętych patronatem dyrektora generalnego LP, dopuszczających udział pracowników LP w ramach delegacji. Wykaz zostanie przekazany do RDLP.

7. Przywrócić umundurowanie dla wszystkich pracowników technicznych LP – propozycja 40 punktów/ rok dla pozostających poza SL.

Strona związkowa podniosła sprawę Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wnioskując o odwołanie tego zarządzenia. Wobec podpisania umów na dostawę określonych sortów mundurowych na 2013 r. i zróżnicowaną realizację puli przez uprawnionych strona związkowa wniosła o zawieszenie Zarządzenia do końca roku oraz podjęcie konsultacji ze związkami zawodowymi dla wprowadzenia uzgodnionych przez strony zmian i uzupełnień.

Ustalono – do 15 października 2013 r. związki zawodowe zajmą stanowisko w sprawie propozycji zmiany załącznika do PUZP (tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego) przekazanego na spotkaniu przez Piotra Gotowickiego. Po tym terminie sprawa zostanie omówiona wspólnie z wnioskiem dotyczącym przywrócenia umundurowania dla pracowników technicznych LP.

8.  Znowelizować tabele wynagrodzeń i tabele przydziału środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży roboczej – m.in. włączenie siatki płac SL do PUZP.

Ustalono, że związki zawodowe:

 1. w terminie do 15 października 2013 r. wypowiedzą się w sprawie przekazanych przez DGLP materiałów, dotyczących tabel przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
  roboczej,
 2. przedstawią pisemną propozycję kierunków zmian systemu wynagrodzeń (siatki  płac) i temat ten będzie podjęty w 2014.

9. Zwiększenie dodatkowego wynagrodzenia za czas pełnienia dyżuru w domu do 3%

Strona związkowa podniosła, że pracownicy terenowi przy III stopniu zagrożenia pożarowego, muszą pełnić dyżury w domu i często nie otrzymują za to wynagrodzenia, zaś dotychczasowe stawki często nie pokrywają kosztów paliwa w przypadku uruchomienia akcji.

Ustalono, że:

 1. DGLP wystosuje pismo do jednostek regionalnych zwracające uwagę nadleśniczych na
  problem rozliczeń za dyżury ppoż i wypłaty należnych świadczeń,
 2. temat zostanie omówiony z zespołem konsultacyjnym nadleśniczych.

10.   Pożyczka bezzwrotna na zagospodarowanie dla nowoprzyjętych pracowników (do 5 lat
po zakończeniu edukacji) – dla wszystkich pracowników, propozycja 10-krotności stawki
wyjściowej

Strony pozostały przy swoich stanowiskach i ustaleniach. Ustalono – ewentualne podjęcie tematu w przyszłym roku.

III. Stanowisko DGLP w odniesieniu do wniosku Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Leśnictwa z dnia 5 sierpnia 2013 w sprawie zwiększenia kwoty jednorazowej odprawy dla pracowników zwalnianych z przyczyn zakładu pracy i z powodu likwidacji zakładu pracy oraz wydłużenia czasu obowiązywania tego przepisu do 2018 r.

Ustalono – wstępne propozycje, wysokość odprawy 35 lub 40 tys. do 2015 r. (bez zgody na zmianę terminu). W przypadku przyjęcia 40 tys. związki zawodowe nie będą wnioskowały o renegocjację ww. kwoty przez okres 5 lat. Natomiast, w 2015 roku mogą zostać podjęte rozmowy o przedłużeniu terminu obowiązywania tej odprawy. Dyrektor generalny podejmie decyzję w tej sprawie i poinformuje o swojej decyzji związki na następnym spotkaniu.

Inne uzgodnienia:

 1. nagroda za III kwartał 2013 zostanie uruchomiona w terminie do 10 października 2013,
  w wysokości   analogicznej jak  za   II   kwartał  bieżącego   roku,,
 2. sprawy   mieszkaniowe   będą omawiane  na  osobnym   spotkaniu,   które   odbędzie  się w październiku tego roku,
 3. na listopad bieżącego roku zaplanowano spotkanie dotyczące spraw płacowych w 2014 r.
  (stawka wyjściowa, nagrody, jazdy lokalne),
 4. wprowadzenia zmian do PUZP w zakresie:

a)    uwzględnienia zmienionych przepisów ustawy o emeryturach i rentach, poprzez
wydłużenie okresu, za który wypłaca się rekompensatę pieniężną pracownikowi,
który odszedł na tzw. wcześniejszą emeryturę w trybie art. 29 i art. 46 o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – § 2 ust. 2 Protokołu dodatkowego
nr 15 do PUZP,

b)      zmiany brzmienia § 17a PUZP poprzez wykreślenie słów „z tkaniny poliestrowej”-
przepis   dotyczy   świadczenia   pracowniczego   uprawniającego   do   przyznania pracowniom zatrudnionym w SL torby leśnej.