Konkurs na stanowisko Prezesa OW Jantar Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników Spółki pod nazwą: Ośrodek Wczasowy „Jantar” Spółka z o.o. działając w imieniu Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej – założyciela i właściciela Spółki ogłasza, że postanawia wszcząć postępowanie konkursowe na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki 

Ośrodek Wczasowy „Jantar”,  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Jantarze, ul. Morska 10

Do obowiązków Prezesa Zarządu Spółki należy m.in.:

 1. zarządzanie działalnością i mieniem Spółki zgodnie z Umową Spółki, Regulaminem Pracy  Zarządu  oraz Kodeksem Spółek Handlowych,
 2. kierowanie pracami Zarządu, zatrudnianie pracowników i zarządzanie nimi,
 3. kształtowanie i realizacja strategii rozwoju Spółki oraz odpowiedzialność za zawarte kontrakty i umowy,
 4. reprezentowanie Spółki, prowadzenie spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
 5. utrzymywanie dyscypliny finansowej Spółki i odpowiedzialność za realizację rocznego budżetu oraz długoterminowych planów finansowych i gospodarczych,
 6. opracowywanie sprawozdań z działalności Zarządu Spółki oraz nadzór nad prawidłowym prowadzeniem wszelkiej dokumentacji dotyczącej Spółki,
 7. współpraca z organami Spółki.

Wymagania konieczne:

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki musi spełniać łącznie poniższe warunki:

 1. posiadać wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe),
 2. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać obywatelstwo polskie,
 4. korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. wykazać w oświadczeniu niekaralność oraz brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karnoskarbowych,
 6. spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

Wymagania pożądane:

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien ponadto posiadać:

 1. wykształcenie wyższe związane z profilem działalności Spółki,
 2. znajomość zasad funkcjonowania i doświadczenie w kierowaniu spółką prawa handlowego,
 3. wiedzę z zakresu zasad nadzoru właścicielskiego i rachunkowości spółek,
 4. znajomość specyfiki branży, w której funkcjonuje Spółka,
 5. doświadczenie i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i marketingu,
 6. wiedzę i umiejętności z zarządzania, kierowania zespołem i podejmowania decyzji,
 7. ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, finansów i rachunkowości, audytu, prawa spółek oraz działalności turystycznej,
 8. znajomość języków obcych,
 9. prawo jazdy kategorii „B”,
 10. referencje z przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej.

Elementy zgłoszenia:

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać następujące dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (telefon kontaktowy, adres mailowy),
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. Kopie innych dokumentów np. dyplomów, zaświadczeń, referencji, certyfikatów,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczanie zawodowe,
 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu przez uprawnione organy postępowań w ww. sprawach,
 6. Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb Konkursu (wzór do pobrania).

Informacje o Spółce:

Informacje o Spółce znajdują się na stronach internetowych ośrodka „Jantar” i ZLP w RP. Kandydatom zakwalifikowanym do II etapu postępowania udostępnia się do wglądu (po złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności) tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki oraz Regulamin Pracy Zarządu Spółki.

Termin i miejsce zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 1 grudnia 2020 r. do godziny 1400 (decyduje data i godzina wpływu) na adres poczty elektronicznej: zlpwrp@lasy.gov.pl  lub pocztą tradycyjną na adres Związek Leśników Polskich w RP, ul. Grójecka 127 pok. 206, 02 – 124 Warszawa z zaznaczeniem na kopercie ,,Konkurs”.
 2. Zgłoszenie kandydata dokonane po upływie terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie nie spełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.
 3. Zgłoszenia kandydatów zostaną otwarte na posiedzeniu Komisji Konkursowej powołanej przez Zgromadzenie Wspólników spośród członków Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, która przeprowadzi postępowanie konkursowe.
 4. Z otwarcia zgłoszeń sporządzony zostanie protokół.

 Etapy postępowania konkursowego:

 1. Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów.
 2. Etap I odbywa się bez udziału kandydatów i polega na sprawdzeniu przez Komisję Konkursową spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu i podjęciu decyzji o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do II etapu.
 3. Etap II obejmuje: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenie wyniku konkursu.
 4. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania zostaną poinformowani o dacie, godzinie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, w terminie najpóźniej 3 dni przed terminem rozmów.
 5. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie i miejscu oznacza jego rezygnację z udziału w konkursie.
 6. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną ocenione kwalifikacje, wiedza i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki.
 7. Kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej dokonuje omówienia swojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania członków Komisji Konkursowej.

Wynik konkursu:

 1. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami dopuszczonymi do II etapu, Komisja Konkursowa dokona ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.
 2. Komisja Konkursowa w głosowaniu wyłoni kandydata spełniającego w jej ocenie wymagania w najwyższym stopniu i rekomenduje go Zgromadzeniu Wspólników w celu powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę o powołaniu kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
 3. Jeżeli wyłoniony w Konkursie kandydat nie wyrazi zgody na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki lub zaistnieją przesłanki uniemożliwiające jego powołanie, Zgromadzenie Wspólników może złożyć ofertę powołania na to stanowisko następnemu, kolejno najwyżej ocenionemu kandydatowi albo powtórzyć postępowanie konkursowe.
 4. Wynik Konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim stosownej umowy na podstawie uchwały podjętej przez Zgromadzenie Wspólników.
 5. Od rozstrzygnięć Komisji Konkursowej dotyczących konkursu nie przysługują środki odwoławcze.

Pozostałe czynności:

 1. Z przebiegu postępowania konkursowego sporządza się protokół zawierający: a. datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności w konkursie, b. imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej Spółki przeprowadzających postępowanie konkursowe, c. listę kandydatów biorących udział w postępowaniu konkursowym, d. opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał, e. wynik konkursu.
 2. Zgromadzenie Wspólników Spółki powiadomi kandydatów o wyniku postępowania konkursowego drogą mailową.
 3. Kandydaci, którzy nie zostali powołani na Prezesa Zarządu Spółki w wyniku postępowania konkursowego będą mogli odebrać złożone dokumenty w ciągu   30 dni od dnia publikacji wyników konkursu.
 4. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów w powyższym terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.
 5. Zgromadzenie Wspólników zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów, w tym również gdy żaden kandydat po II etapie postępowania konkursowego nie uzyska rekomendacji Komisji Konkursowej. W takiej sytuacji Zgromadzenie Wspólników poinformuje drogą mailową kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka, z zastrzeżeniem, że koszty związane z udziałem poszczególnych kandydatów w Konkursie obejmujące w szczególności koszty przygotowania zgłoszenia, złożenia zgłoszenia, dojazdów, itp. pokrywa kandydat we własnym zakresie.

Zgromadzenie Wspólników

                                             Spółki  Ośrodek Wczasowy „Jantar”,

                                           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                                                      w Jantarze, ul. Morska 10