Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego

16 kwietnia 2019 roku odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego. Obecnych na Zjeździe było 90 spośród 100 wybranych delegatów reprezentujących 728 członków naszego Związku.

Otwarcia Zjazdu po wprowadzeniu Sztandaru Regionu dokonał kol. Andrzej Borkowski – Przewodniczący Regionu.

Przywitał wszystkie delegatki i delegatów przybyłych na Zjazd.

Dokonano wyboru Przewodniczącego Zjazdu. Został nim jednogłośnie kolega Mirosław Choroś. 

Kol. Andrzej  Borkowski wyraził w imieniu Rady Regionu podziękowanie koleżance Reginie Abramczyk z Nadleśnictwa Wielbark za kilkuletnie prowadzenie księgowości organizacji regionalnej. Razem z wiceprzewodniczącymi kolegami Mirosławem Chorosiem oraz Gerardem Sulejem jako wyraz wdzięczności wręczyli drobny upominek.

Zjazd wybrał Komisję Skrutacyjno-Wyborczą w składzie: Stefan Podsiadłowski, Paweł, Kowalski i Artur  Okoński, która stwierdziła prawomocność Zjazdu. Po przyjęciu porządku dziennego i regulaminu obrad wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Wojciech Krajewski, Renata Gąsiorowska i Gwidon Ząbczyk.

 Przystąpiono do realizacji kolejnych punków porządku dziennego.

Sprawozdanie Rady Regionu przedstawił Przewodniczący Regionu kol. Andrzej Borkowski. Rada Regionu poinformowała Zjazd o swoich działaniach w okresie sprawozdawczym, o wykonaniu preliminarza budżetowego za rok 2018 oraz o planach na rok 2019. Przedstawiono realizację uchwał  z poprzedniego Zjazdu Regionu. 

Koledzy Mirosław Choroś – członek Rady Krajowej i Andrzej Borkowski członek Prezydium Rady Krajowej złożyli sprawozdania ze swojego działania w Radzie Krajowej i jej Prezydium.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu za miniony rok przedstawił Przewodniczący, kol. Bogdan Cybulski.  Sprawozdanie zakończone było  zgłoszeniem wniosku o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu za okres od poprzedniego Zjazdu.

Delegaci uznali sprawozdania za wyczerpujące i nie zgłosili do niego żadnych uwag.  Przewodniczący obradom kol. Mirosław Choroś poddał pod głosowanie przedstawiony przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu. Zjazd udzielił absolutorium jednogłośnie.

Przewodniczący Regionu omówił przesłany wcześniej wszystkim delegatom projekt uchwały Zjazdu w sprawie zmiany w Statucie, dostosowującej jego zapisy do znowelizowanej ustawy o związkach zawodowych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Po przerwie Przewodniczący Zjazdu przywitał przybyłych na obrady gości w osobach: Posła na Sejm RP Pana Jerzego Gosiewskiego

oraz  Dyrektora RDLP w Olsztynie Pana Mariusza Orzechowskiego. Pan Dyrektor podziękował za zaproszenie i jako gospodarz miejsca również przywitał  Pana Posła Jerzego Gosiewskiego.

Następnie głos  zabrali goście Zjazdu. Jako pierwszy wystąpił Poseł na Sejm Jerzy Gosiewski.  Pan Poseł w dyskusji odpowiadał na szereg pytań zadawanych przez delegatów. Poruszane zostały następujące tematy:

  •   perspektywy funkcjonowania organizacji Lasy Państwowe z aspektem możliwości zmian organizacyjnych,
  •   niebezpieczeństwa kolejnego sięgania do środków finansowych LP przez budżet,
  •   działań  zmierzających do tworzenia kolejnych  oraz powiększania już istniejących obiektów ochrony przyrody w formie Parków Narodowych,
  •   stawki za km używania pojazdów prywatnych do celów służbowych,
  •   wzrastającymi kosztami ochrony lasów przed łosiami,
  •    działalności organizacji przeszkadzających działalności gospodarczej LP, posuwających się nawet do palenia sprzętu pracującego w lesie będącego własnością ZUL,
  •   działaniami „pseudoekologów” utrudniającymi a nawet uniemożliwiającymi prowadzenie zgodnej z prawem gospodarki łowieckiej.

Nie wszystkie odpowiedzi Pana Posła zadowalały zebranych.

            Pan Dyrektor Mariusz Orzechowski mówił o potrzebie dalszej pracy nad budową pozytywnego wizerunku Lasów Państwowych i leśników w społeczeństwie. Poinformował zebranych o opracowywaniu nowej kampanii informacyjnej i nowych kierunkach edukacji leśnej.  Przychylił się do wniosków o zwiększenie zatrudnienia w terenie.

Po dyskusji komisja Uchwał i Wniosków przedłożyła Zjazdowi pod głosowanie projekty zgłoszonych Uchwał i  wniosków.

Zjazd  przyjął uchwały istotne dla warunków pracy i życia pracowników LP, nie tylko członków Związku.  Dotyczyły one między innymi intensyfikacji działań związku w sprawach od lat nie rozwiązanych na szczeblu krajowym, możliwości sprzedaży lokali osobom uprawnionym do tzw. „mieszkań bezpłatnych” czy rozwiązania sprawy posiłków profilaktycznych w LP.

Podsumowania obrad Zjazdu dokonał Przewodniczący Regionu kol. Andrzej Borkowski.

Po  wyprowadzeniu  Sztandaru  zamknął obrady Zjazdu.

Przewodniczący

Związku Leśników Polskich w RP

Regionu Olsztyńskiego

Andrzej Borkowski