Dodatkowa ochrona życia i zdrowia leśników oraz wpływ na przyszłość z PPK

Warto dobrze zadbać o bezpieczeństwo własne oraz najbliższych. Przypominam, że w efekcie negocjacji prowadzonych intensywnie także przez Radę Krajową Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej z współpracującym z nami od lat brokerem ubezpieczeniowym Mentor od 01 maja 2019 r. każdy ubezpieczony w Grupowym Ubezpieczeniu na Życie w PZU ma możliwość rozszerzenia swojego ubezpieczenia. Polisa może teraz zawierać rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o dodatkową ochronę na wypadek śmierci oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu. Atrakcyjny, nowy produkt PZU jest dedykowany leśnikom i charakteryzuje się bardzo niską składką w relacji do wypłacanych świadczeń ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie gwarantuje bardzo wysokie wypłaty świadczenia w przypadku zdarzenia losowego przy stosunkowo niewielkiej dodatkowej składce miesięcznej. Jest ona  potrącana przez pracodawcę z wynagrodzenia na podstawie złożonej deklaracji, tak jak praktykowano dotychczas.
Pracownicy PZU Życie będą w najbliższym czasie odwiedzać jednostki organizacyjne Lasów Państwowych z rozszerzoną ofertą  i w przypadku akceptacji warunków, będą pomagali w załatwianiu wszelkich formalności. Szczegóły na załączonej ulotce i w ofercie firmy Mentor:  

Osoba do kontaktu: Jacek Zbróg, Z-ca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych, tel. +48 22 654 12 50, tel. kom.  508 273 019, email: jacek.zbrog@mentor.pl

Jednocześnie przypominam o śledzeniu postępu spraw wokół  PPK, najlepiej  na portalu https://www.mojeppk.pl/

Zgodnie z ustawą od 1 stycznia 2020 firmy zatrudniające co najmniej 50 osób zawierają:

  • umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową wybraną w porozumieniu z zakładową organizacją związkową;
  • umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Sprawa zawierania umowy PPK nie będzie rozstrzygana centralnie, z poziomu DGLP. 

Każda jednostka organizacyjna LP będzie samodzielnie dokonywać wyboru według zasad w niej przyjętych. 

Wybierzmy zatem jako jednostki organizacyjne ZLP w RP najlepsze rozwiązanie dla pracowników wspólnie z naszym pracodawcą. Jeżeli w danej firmie nie działa zakładowa organizacja związkowa, to pracodawca wybiera instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. 

Pracodawca może wybrać jedną z następujących instytucji finansowych:

  • Fundusz Inwestycyjny, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych;
  • Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne;
  • Zakład Ubezpieczeń.

Do systemu włączani są automatycznie wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55. roku życia. Pracodawca musi więc w ich imieniu zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat muszą samodzielnie zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie w ich imieniu takiej umowy.

Uczestnictwo w systemie PPK jest dobrowolne. Pracownik może w każdym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK. W tym celu musi podpisać odpowiednią deklarację rezygnacji.

Wpłaty pracodawcy do PPK wyliczane są procentowo od wynagrodzenia brutto pracownika. Oprócz obowiązkowej wpłaty podstawowej na rachunek PPK danego pracownika pracodawca może zdecydować o dodatkowej wpłacie, jednak nie wyższej niż 2,5% wynagrodzenia brutto.

Przygotujmy się zatem należycie i odpowiednio wcześniej do tego zadania.

Pozdrawiam

 Jarosław Szałata

  Przewodniczący 

Związku Leśników Polskich w RP