Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZLP w RP

30-31 marca w Sękocinie Starym obradował Zjazd ZLP w RP.  Na najważniejszym w roku posiedzeniu, członkowie ZLP w RP zdecydowali o wyborze nowych władz związkowych oraz dyskutowali o zagadnieniach istotnych dla pracowników Lasów Państwowych. Rangę podejmowanych tematów potwierdza rekordowa, 93% frekwencja – ze 157 delegatów, w Zjeździe uczestniczyło aż 146 członków ZLP w RP.

1Bronisław Sasin rozpoczyna obrady Zjazdu. 

2Delegaci na Zjazd – sala obrad. 

Obrady Zjazdu uroczyście otworzył Przewodniczący ZLP w RP – Bronisław Sasin. Tradycyjnie już, sztandar Związku wprowadzili delegaci z ZLP Regionu Środkowopolskiego w Łodzi. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w 2016 roku kol. Mariana Wróblewskiego, członka Związku Leśników Polskich w RP, emerytowanego leśniczego Leśnictwa Chańcza w Nadleśnictwie Łagów (RDLP w Radomiu).

DSC_2166Delegaci z Regionu Środkowopolskiego w Łodzi wprowadzają sztandar Związku.

Z inicjatywy Bronisława Sasina, tegoroczny Zjazd Sprawozdawczy został przez Delegatów przekwalifikowany w Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy. Taka decyzja umożliwiła przeprowadzenie wybór nowych władz Związku.

Następnie wybrano Przewodniczących Zjazdu, którymi zostali: Paweł Kania (Przewodniczący ZLP w RP Regionu Środkowopolskiego w Łodzi) i Zbigniew Czeryba (Przewodniczący ZLP w RP Regionu Dolnośląskiego).

DSC_1757Paweł Kania, Przewodniczący Zjazdu, odczytuje porządek obrad Zjazdu.

W skład Komisji Skrutacyjno-Mandatowej weszli: Iwona Malinowska (Przewodnicząca, Region Pilski), Stanisław Przytulski (Okręg Krośnieński), Rafał Ptaszkiewicz (Region Olsztyński), Ryszard Kucharski (Region Zachodni w Szczecinie), Henryk Wojnowski (Region Zachodni w Szczecinie), Leszek Anioł (Region Środkowopolski w Łodzi), Ireneusz Sokołowski (Okręg Białostocki).

DSC_1817Członkowie Komisji Skrutacyjno-Mandatowej. 

Komisję Uchwał i Wniosków tworzyli: Zbigniew Nahajowski (Przewodniczący, Region Dolnośląski), Maksymilian Brojek (Bieszczadzki Park Narodowy), Andrzej Gajda (Region Górnośląski), Maciej Gerber (Region Zachodni w Szczecinie), Zbigniew Szostak (Region Radomski), Ireneusz Żelazny (Okręg Krośnieński).

DSC_2156Zbigniew Nahajowski, Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przebieg obrad Zjazdu protokołowały: Elżbieta Rybicka z ZLP Regionu Dolnośląskiego oraz Janina Pięciak z ZLP Regionu Zachodniego w Szczecinie.

DSC_1763Protokolantki Zjazdu: od lewej: Janina Pięciak i Elżbieta Rybicka.

Zaproszenie do udziału w pierwszym dniu Zjazdu przyjęli: Jacek Krawczyk – Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki – Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Rozwoju, Piotr Młynarczyk – Naczelnik Wydziału Infrastruktury oraz Paulina Bień – Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy.

DSC_1809Goście Zjazdu: od lewej: Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Paulina Bień i Piotr Młynarczyk

DSC_1830Na pytania delegatów odpowiada Jacek Krawczyk – Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. 

Drugiego dnia Zjazdu wizytę złożył Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w towarzystwie Piotra Młynarczyka i Pauliny Bień.

DSC_2137Głos zabiera Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Kluczowe dla delegatów kwestie omawiane z Dyrektorem Tomaszewskim dotyczyły planów wzrostu zatrudnienia, optymalizacji pozyskania, funkcjonowania SILP-u, stawek za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz polityki mieszkaniowej.

Przedstawiciel ministerstwa odpowiadał na pytania dot. nowego umundurowania oraz płac i zatrudnienia w Parkach Narodowych.

Przewodniczący Bronisław Sasin złożył sprawozdanie z prac Rady Krajowej w 2016 roku. Treść sprawozdania dostępna w biurze związku dla członków ZLP (kontakt telefoniczny lub emailem).

DSC_1856Bronisław Sasin składa sprawozdanie z pracy Rady Krajowej w 2016 roku. 

Janusz Ruda, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP odczytał protokół z kontroli działalności ZLP w RP przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w dniu 20.03.2017 r.

DSC_1859Janusz Ruda odczytuje protokół z kontroli działalności ZLP w RP. 

Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom ZLP w RP oraz wybrał nowe kierownictwo na kadencję 2017-2022. Informacja o wyborach tutaj.

Zjazd Delegatów to znakomita okazja do uhonorowania zasłużonych członków Związku Leśników Polskich w RP.  W tym roku, w gronie wyróżnionych odznaczeniami związkowymi znalazło się aż 27 osób.

Najwyższe odznaczenie związkowe – Złoty Znak otrzymali: Zbigniew Czeryba (Przewodniczący Regionu Dolnośląskiego, Wiceprzewodniczący Związku w kadencji 2012-2017), Jan Błaszczyk (Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej przy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, członek Rady Krajowej ZLP w RP), Józef Łapka (członek Rady Krajowej z ZLP Okręgu Małopolska), Grzegorz Sobotka (członek Rady Krajowej z ZLP w RP przy RDLP w Zielonej Górze), Zygmunt Paruch (gość Zjazdu z ZLP Okręgu Lubelskiego), Alicja Czapczyk (gość Zjazdu z ZLP Regionu Wielkopolskiego), Tadeusz Budziński (z ZLP Regionu Radomskiego) oraz Barbara Jarzębak (delegat na Zjazd z ZLP w RP Regionu Radomskiego).

DSC_1910Członkowie ZLP w RP wyróżnieni Złotym Znakiem Związku. 

Złote odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich” przyznano następującym delegatom: Agacie Gazdowskiej (Przewodniczej ZLP Okręgu Warszawskiego), Małgorzacie Burdzińskiej (zasiadającej w Krajowej Komisji Rewizyjnej), Jolancie Bochenek (Przewodniczącej ZLP Regionu Radomskiego), Adamowi Podsiadło (byłemu członkowi Rady Krajowej z ZLP Regionu Radomskiego), Grzegorzowi Cekusowi (członkowi Rady Krajowej, Wiceprzewodniczącemu ZLP w RP w latach 2015-2017), Dariuszowi Kowalewskiemu (Przewodniczącemu ZLP w RP Regionu Gdańskiego), Piotrowi Cebuli (członkowi Rady Krajowej z ZLP Okręgu Lubelskiego), Marcinowi Kowalskiemu (członkowi Rady Krajowej z ZLP w RP przy RDLP w Szczecinku), Wojciechowi Kubicy (delegatowi na Zjazd z ZLP w RP Regionu Górnośląskiego), Markowi Włoczkowskiemu (delegatowi na Zjazd z ZLP Regionu Środkowopolskiego w Łodzi).

DSC_1956

DSC_1949

DSC_1954

Srebrne odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich” trafiły do: Ireneusza Żelaznego (Przewodniczącego ZLP Okręgu Krośnieńskiego), Krzysztofa Szimikowskiego (delegata na Zjazd z ZLP w RP przy RDLP w Szczecinku), Andrzeja Rzeszutka (delegata na Zjazd z ZLP w RP Regionu Górnośląskiego), Piotra Chrzęszczyka (delegata na Zjazd z ZLP w RP Regionu Górnośląskiego, nowo wybranego Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej) oraz Janiny Pięciak (delegatki na Zjazd z ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie).

DSC_1960Odznaczeni srebrnymi odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich”. 

DSC_1991Odznaczeni srebrnymi odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich”. 

Brązowymi odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich” wyróżniono: Krystiana Wójcika (członka Rady Krajowej z Zespołu szkół Leśnych w Lesku), Adama Roczniaka (członka Rady Krajowej z ZLP Okręgu Białostockiego), Roberta Fijałkowskiego (delegata na Zjazd z ZLP w RP przy RDLP w Szczecinku) oraz Piotra Arenta (delegata na Zjazd z ZLP w RP Regionu Górnośląskiego).

DSC_1995Odznaczeni brązowymi odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich”. 

Podczas obrad Zjazdu, Przewodniczący Bronisław Sasin podziękował Barbarze Iwańskiej i Adamowi Podsiadło z ZLP Regionu Radomskiego, których kadencja w Radzie Krajowej dobiegła końca. W swoim przemówieniu podkreślił ogromne zaangażowanie i wkład pracy wniesiony w działalność związkową, zwłaszcza kol. Barbarze Iwańskiej, która przeszła już na emeryturę. Delegaci wyrazili swoje podziękowanie lawiną braw i owacją na stojąco.

DSC_1996Bronisław Sasin składa podziękowania Barbarze Iwańskiej za działalność w Radzie Krajowej. 

DSC_2012Bronisław Sasin składa podziękowania Adamowi Podsiadło za działalność w Radzie Krajowej. 

Goście z firmy Mentor: Jacek Zbróg – kierownik sprzedaży, Maciej Barcik – dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych Mentor S.A. i Robert Wardecki – Dyrektor Sprzedaży  odpowiadali na pytania związane z obsługą pakietów medycznych w Medicover.

Drugi dzień Zjazdu upłynął pod znakiem dyskusji i głosowania wniosków uchwał i wniosków. Ostatecznie, delegaci przyjęli 4 uchwały i zobowiązali Radę Krajową ZLP w RP do podjęcia działań zmierzających do zrealizowania 16 wniosków.

Uchwały i wnioski do pobrania: Uchwały i wnioski ZLP

Katarzyna Gozdek-Pawłowska