Posiedzenie Rady Regionu Zachodniego ZLP w RP

W dniu 15 stycznia 2016 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach odbyło się posiedzenie Regionu Zachodniego w Szczecinie Związku Leśników Polskich w RP.

Na naradę został zaproszony dyrektor RDLP Szczecin Sławomir Wencel. Oprócz Rady Regionu, w posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej z przewodniczącym Henrykiem Naumukiem i Honorowym Członkiem ZLP w RP Henrykiem Zięciakiem.

Przewodniczący Bronisław Sasin poinformował o bieżącej działalności na szczeblu regionu i krajowym. Przekazał informacje ze spotkania indywidualnego z Dyrektorem Generalnym LP Konradem Tomaszewskim, które miało miejsce w dniu 23 listopada 2015 roku oraz z rozmów z Dyrektorem RDLP Szczecin Sławomirem Wenclem.

zdj1.1Od lewej: Waldemar Jedynak – wiceprzewodniczący Regionu, Bronisław Sasin – przewodniczący Regionu, Jarosław Szałata – wiceprzewodniczący, Henryk Naumuk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący poinformował również o pismach wystosowanych do:

 • Pani Premier Beaty Szydło w sprawie stawki za używanie prywatnych środków transportowych (23.11.2015 r.)
 • Ministra Środowiska w sprawie polityki mieszkaniowej (1.12.2015 r.)
 • Dyrektora Generalnego LP w sprawie niezrealizowanych postulatów i wniosków za poprzedniego kierownictwa LP (23.11.2015 r.)

Następnie przewodniczący przypomniał o terminach kadencji upływających w 2016 roku oraz omówił uzwiązkowienie według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Liczebność członków Regionu Zachodniego na 31 grudnia 2015 roku wynosiła 1180 osób, w tym 60 emerytów i rencistów. Region Zachodni zrzesza 38 organizacji, w tym: 35 nadleśnictw (wszystkie nadleśnictwa), zespół składnic LP, sekcję straży leśnej i biuro RDLP. Najliczniejszą organizacją jest OZ przy Nadleśnictwie Dębno – 55 członków, kolejnymi są – ZSLP Stargard – 53 członków oraz Nadleśnictwo Bogdaniec – 48 członków.

zdj2.2

Członkowie Rady Regionu Zachodniego–pierwszy z lewej Henryk Zięciak – Honorowy członek ZLP w RP.

zdj3.3Sala obrad Rady Regionu.

W trakcie posiedzenia przybył Dyrektor RDLP Szczecin Sławomir Wencel z Januszem Szpakowskim, pracownikiem Wydziału Rozwoju i Innowacji. Podczas spotkania Dyrektor  przekazał informacje dotyczące prognozy sytuacji finansowej RDLP Szczecin oraz omówił politykę zatrudnienia i zamierzenia płacowe w 2016 roku. Ustosunkował się również do  zaplanowanej polityki mieszkaniowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na mieszkania zbędne i kontynuowanie w tym zakresie polityki poprzedniego kierownictwa.

Janusz Szpakowski przedstawił prezentację aktualnej sytuacji mieszkaniowej w RDLP Szczecin.

zdj4.4W środku Sławomir Wencel–Dyrektor RDLP Szczecin, pierwszy z lewej Janusz Szpakowski – Wydział RiI.

Ponadto Dyrektor RDLP Szczecin poinformował o rozmowach z ZUL-ami i perspektywach współpracy z nimi oraz o szansach na zaopatrzenie w sorty mundurowe i bhp w magazynie ZSLP Stargard.

zdj5.5Głos w dyskusji zabiera Jarosław Szałata.

W dalszej części spotkania Dyrektor RDLP Sławomir Wencel ustosunkował się do pytań i wniosków zgłaszanych przez członków Rady Regionu, m.in. dotyczących:

 • zawierania umów z leśniczymi na użyczenie mieszkania i czynności zbędnych wykonywanych przez leśniczego oraz szkoleń leśniczych (J. Szałata),
 • problemów z bieżącą dostawą sortów bhp (M. Flajszer),
 • zatrudnienia pracowników z terenu woj. małopolskiego w N-ctwie Głusko (B. Sasin),
 • współpracy z samorządami w zakresie budowy dróg (T. Karpiński),
 • restrukturyzacji leśnictw i wydawania drewna na PDO dla dużych firm (A. Górecki),
 • dyżurów domowych ppoż. i zatrudniania dyżurnych w PAD-ach (J. Sobczak),
 • podpisywania asygnat na oryginałach i kopiach (S. Hasiuk)

Po zakończeniu spotkania z Dyrektorem RDLP Szczecin kontynuowano posiedzenie Rady Regionu, podczas którego zostały omówione propozycje zmian Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zgłoszono uwagi do propozycji i nowe wnioski.

W propozycjach zmian do PUZP zostały zgłoszone wnioski dotyczące m.in.:

 • przywrócenia indeksacji rocznej współczynnika miesięcznego stawek wynagrodzenia zasadniczego o 1,5 %,
 • przedłużenia do 31.12.2020 r. odpraw określonych w § 3 protokołu dodatkowego nr 15,
 • przywrócenia wysokości nagród jubileuszowych po 45 latach pracy oraz zaliczenia lat pracy w parkach narodowych i biurach urządzania lasu itp.,
 • wypłacania ekwiwalentu za opuszczenie mieszkań służbowych,
 • wprowadzenia dodatków transportowych dla służb terenowych,
 • refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla służb terenowych,
 • wydawania deputatu opałowego, na początku roku,
 • zmiany wartości równoważnika pieniężnego w przypadku braku mieszkań służbowych,
 • uregulowania wysokości kosztów utrzymania kancelarii leśniczego,
 • wprowadzenia pracowniczego programu emerytalnego – tzw. III filar,
 • przywrócenia umundurowania dla wszystkich pracowników poza służbą leśną  w ilości 40 pkt. rocznie,
 • uruchomienie pożyczek bezzwrotnych na zagospodarowanie dla pracowników  nowoprzyjętych
 • uruchomienie pożyczek zwrotnych, nieoprocentowanych na budowę mieszkań.

Na zakończenie obrad przewodniczący B. Sasin podziękował wszystkim za konstruktywną dyskusję i złożył życzenia na 2016 rok.

Tekst i foto: Janina Sobczak, Sekretarz Regionu