Vexilla virtuum micant – o restytucji patrona szkoły w milickim Technikum Leśnym słów kilka…

Bywają takie momenty, na które czeka się latami, a które już w chwili spełniania się, stają się trudno uchwytne w języku. Jeden z nich stał się udziałem społeczności Technikum Leśnego w Miliczu, która 24 czerwca 2021 r. zgromadziła się na dziedzińcu pałacu Maltzanów, w którym mieści się szkoła, by wraz z zaproszonymi gośćmi świętować przywrócenie szkole patrona – prof. Władysława Jedlińskiego – i nadanie jej sztandaru, odzwierciedlającego to nowo odzyskane oblicze milickiego technikum.

Uroczystość rozpoczęła się od zgłoszenia szkoły do apelu – starszy szkoły Tomasz Biernat złożył Pani dyrektor Justynie Żarczyńskiej raport. Po nim po raz ostatni, niezwykle uroczyście przy dźwiękach zespołu szkolnych sygnalistów, przygotowanych przez Pana Marka Olejnika, wprowadzono stary sztandar szkoły i w jego obecności odśpiewano hymn Rzeczypospolitej Polskiej. W ten tradycyjny sposób zawiązała się wśród uczestników pewna wspólnota – wśród gości obecni byli wszakże i absolwenci Technikum Leśnego, którzy zapewne nie raz w szkolnej karierze taki raport składali. Tuż po nim nastąpiło powitanie zaproszonych gości.

Swoją obecnością wydarzenie uświetnili: Pan Maciej Szmit – Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pan Sławomir Strzelecki  – Starosta Powiatu Milickiego, Pan Piotr Lech – Burmistrz Miasta i Gminy Milicz, Ks. kan. Zbigniew Słobodecki – Proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Boboli, Pan Marcin Calów – Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz, Pan Zbigniew Czeryba – Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Dolnośląskiego, Pan Mariusz Zieliński – Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji  Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Pan Zbigniew Nahajowski – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Technikum Leśnego w Miliczu, Pan Czesław Sadrakuła – wieloletni dyrektor milickiej szkoły, Pan Grzegorz Borensztajn – Przewodniczący Rady Rodziców przy Technikum Leśnym w Miliczu w roku szkolnym 2021/2021, Pani Ewelina Fabiańczyk-Kustosz – Przewodnicząca Rady Rodziców w latach 2017-2020, Pan Witold Grzeszczuk – dawny uczeń i prezes firmy Brökelmann Polska, przedstawiciele I rocznika absolwentów szkoły, zgromadzeni pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice.

Następnie sylwetkę patrona szkoły przedstawiła Pani Joanna Ungurian wicedyrektor Technikum Leśnego. W swoim wystąpieniu przypomniała podstawowe fakty biograficzne, ale wskazała także na znaczenie całokształtu dorobku naukowo-dydaktycznego profesora Władysława Jedlińskiego – jego zdobyty w Hochschule für Bodenkultur w wieku 20 lat doktorat na podstawie rozprawy Modrzew polski, szerokie zainteresowania badawcze konfrontowane nieustannie z praktyką leśną, a od 1919 także uniwersytecką (Jedliński objął Katedrę Urządzania Lasu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zaś w 1924 r. został profesorem zwyczajnym).

Prelegentka wskazała także na rozległość zainteresowań patrona szkoły oraz na nieustanną aktualność zaproponowanych przez niego rozwiązań i poczynionych obserwacji, zwróciła uwagę, że taka postawa przyniosła profesorowi uznanie nie tylko w kraju, ale także poza granicami, czego wyrazem były nie tylko liczne publikacje, (których na tych łamach przywoływać nie będziemy, odsyłając zainteresowanych do stosownej bibliografii), ale i jego członkostwo w licznych komitetach naukowych i stowarzyszeniach – by przywołać najważniejsze: w 1929 r. został on wybrany do Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO) oraz zaproszony do składu Komisji Bibliograficznej IUFRO; był także członkiem Rady Naukowej przy Międzynarodowym Instytucie Rolnictwa w Rzymie; członkiem honorowym  Fińskiego Towarzystwa Leśnego; przez cztery lata był przewodniczącym Oddziału Warszawskiego Związku Zawodowego Leśników oraz wchodził w skład władz naczelnych Związku Wszechsłowiańskiego w Polsce, będąc przewodniczącym Sekcji Leśnictwa. Był inicjatorem Komitetu Polskiej Terminologii Leśnej, a następnie kierował redakcją „Słownika Leśnego”. W uznaniu zasług został odznaczony Złotym Krzyżem zasługi.

            Kończąc prezentację sylwetki, przemawiająca poprosiła o odczytanie zarządzenia z dn. 12 maja 2021 r. w sprawie nadania Technikum Leśnemu w Miliczu imienia prof. Władysława Jedlińskiego. W imieniu Pana Michała Kurtyki – Ministra Klimatu i Środowiska – uczynił to Pan Maciej Szmit – Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, po czym nastąpił podniosły moment pożegnania dotychczasowego sztandaru i odprowadzenia go do szkolnej Izby Pamięci.

Następnie plac apelowy stał się miejscem poświęcenia nowego sztandaru. Poczet sztandarowy Fundatorów w składzie: Panowie Zbigniew Czeryba, Zbigniew Nahajowski i Mariusz Zieliński wprowadził nowy sztandar Technikum Leśnego. Dowódca pocztu zwrócił się do Księdza kanonika Zbigniewa Słobodeckiego, proboszcza parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Miliczu z prośbą o poświęcenie sztandaru. Ksiądz kanonik wykorzystał formularz poświęcenia sztandaru wojskowego, podkreślając tym samym znaczenie szkolnego weksylium. Następnie po stosownej komendzie defiladowym krokiem wmaszerował poczet sztandarowy nauczycieli w składzie: Bartłomiej Pudłowski, Krzysztof Salata i Maciej Ewertowski i nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkole.

Tuż po nim strony podpisały Akt przekazania sztandaru szkole i nastąpiło przekazanie sztandaru pocztowi sztandarowemu uczniów, po nim zaś – ślubowanie na nowy sztandar. Rotę w imieniu nauczycieli i pracowników złożyły: Anna Szynkiewicz-Wronek, Anna Stachurska i Ewa Chyła, w imieniu uczniów zaś ślubowali: E. Bałaga. B. Żyto i K. Lubryka.

Następnie sztandar zebranym przedstawiła Weronika Koziarska. Uczennica opisując chorągiew szkolną, przypomniała, że zdobiące ją godło zostało wyłonione w szkolnym konkursie i jego autorem jest Pan Janusz Stachowiak, zaś koniecznego przearanżowania do współczesnych wymagań dokonał mgr inż. Rafał Rogowski.

Nastąpiła uroczysta prezentacja nowego sztandaru, po niej zaś uhonorowano tych, którzy swoimi działaniami przyczynili się do przywrócenia obecnej w latach 1978-2012 tradycji, odnajdującej swój wyraz w licznych pamiątkach po profesorze Władysławie Jedlińskim, zgromadzonych w szkolnej Izbie Pamięci. Ich postawa, zgodnie z łacińskim źródłosłowem pojęcia fundator, stała się podwaliną restytucji najpiękniejszych tradycji Technikum Leśnego w Miliczu im. prof. Władysława Jedlińskiego, wyrażonych materią sztandaru.

Gwoździe honorowe wbili: w imieniu I rocznika absolwentów Technikum Leśnego w Miliczu – Pan Grzegorz Kopytek, w imieniu Pana Michała Kurtyki, Ministra Klimatu i Środowiska – Pan Maciej Szmit – Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w imieniu Pana Arkadiusza Wojciechowicza – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu – Pan Marcin Calów, Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz, w imieniu Pana Zbigniewa Kuszlewicza Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych i Leśnictwa NSZZ Solidarność Pan Marcin Zieliński, Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, następnie także: Pan Sławomir Strzelecki – Starosta Powiatu Milickiego, Pan Piotr Lech – Burmistrz Miasta i Gminy Milicz, Pan Marcin Calów – Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz, Ks. kan. Zbigniew Słobodecki – Proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu, Pan Zbigniew Czeryba – Przewodniczący Związku Leśników Polskich Regionu Dolnośląskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Mariusz Zieliński – Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Pan Zbigniew Nahajowski – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół TL w Miliczu, Pan Grzegorz Borensztajn – Przewodniczący Rady Rodziców Technikum Leśnego w roku szkolnym 2020/2021, Pani Ewelina Fabiańczyk-Kustosz – Przewodnicząca Rady Rodziców Technikum Leśnego w latach 2017/2020, Pan Witold Grzeszczuk – prezes firmy Brökelmann Polska, Pani Justyna Żarczyńska – Dyrektor Technikum Leśnego w Miliczu im. prof. Władysława Jedlińskiego.

Przy tak uroczystej okazji nie mogło zabraknąć słów wdzięczności i podsumowania. Okolicznościowy listu Pana Edwarda Siarki, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odczytał Pan Maciej Szmit, Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Następnie w imieniu Pana Arkadiusza Wojciechowicza zabrał głos Pan Marcin Calów, Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz. Kilka słów historycznego podsumowania formalnych przeobrażeń Technikum Leśnego przedstawili we wspólnym wystąpieniu Pan Sławomir Strzelecki – Starosta Powiatu Milickiego oraz Pan Piotr Lech – Burmistrz Gminy i Miasta Milicz.

Następnie głos zabrali fundatorzy sztandaru: Pan Zbigniew Czeryba – Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Dolnośląskiego, Pan Mariusz Zieliński, Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i Pan Zbigniew Nahajowski, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół TL w Miliczu. W swoich wystąpieniach zwrócili oni uwagę zgromadzonych na znaczenie i żywotność w leśnym środowisku tradycji związanych ze służbą Rzeczypospolitej, wyrażonych bezwzględnymi liczbami złożonej Polsce najwyższej ofiary życia leśniczych, ale także przywołali pogodniejsze wspomnienia ze szkolnych murów, wskazując, jak czas szkolnej formacji wpłynął na ich życie zawodowe, a niekiedy nawet i osobiste. W imieniu Rady Rodziców wystąpił jej przewodniczący – Pan Grzegorz Borensztajn, zaś w imieniu gospodarza zabrała głos Pani Justyna Żarczyńska, dyrektor szkoły, wskazując, że osoba patrona i otrzymany sztandar z jednej strony zamykają okres restytucji tradycji, wywołany przeobrażeniami struktur szkolnictwa leśnego w Polsce, z drugiej zaś stają się zobowiązaniem do godnego kultywowania przekazanych wartości i mądrego ich przeniesienia w przyszłość przez kształconych w tej szkole przyszłych leśników. Wśród prelegentów nie zabrakło też głosu absolwentów, w imieniu których wystąpił Pan Grzegorz Kopytko – barwnie i z humorem podsumowując żywot ucznia Technikum Leśnego.

Przemawia Zbigniew Czeryba – Przewodniczący ZLP w RP Regionu Dolnośląskiego

Uroczystość stała się także okazją, by wieloletni trud na rzecz szkoły uhonorować, przyznając statuetki Przyjaciela Szkoły. Decyzją kapituły otrzymali je: Pan Mirosław Brzozowski, absolwent Technikum Leśnego w Miliczu, a jednocześnie nadal z nim związany pracownik Nadleśnictwa Milicz i instruktor praktycznej nauki zawodu oraz Pani Ewelina Fabiańczyk-Kustosz, przewodnicząca Rady Rodziców, aktywnie współdziałająca dla dobra szkoły nie tylko podczas swojej kadencyjnej działalności. Za otwartość i gotowość odpowiadania na potrzeby szkolnej społeczności Księdzu Kanonikowi Zbigniewowi Słobodeckiemu wręczono stułę przygotowaną w poznańskiej pracowni Anny i Małgorzaty Grzelak, z której pochodzi sztandar szkoły.

Po kilku słowach podziękowań i informacji porządkowych zakończono część formalną apelu. Na zgromadzonych gości czekał poczęstunek w galeryjce, chętni mogli też zwiedzić szkołę – w pracowniach czekali uczniowie, którzy chętnie przedstawiali historię gabinetów.

Na tym zakończyła się już mniej oficjalna część tego niezwykłego święta. Do jego obchodów – jak wierzę – stanęli nie tylko zgromadzeni goście, ale ci wszyscy, którzy przez lata budowali tradycje Technikum Leśnego w Miliczu. Niech uroczyste nadanie imienia szkole i przyjęcie nowego sztandaru przyczyni się do zjednoczenia młodzieży w jej wytrwałej pracy na rzecz dobra Ojczyzny, lasów i szkoły, a dla nas wszystkich uczestniczących stanie się źródłem dumy, bowiem jak w odpowiedzi na VII Epodę Horacego podkreślił św. Ambroży – vexilla virtuum micant – co w swobodnym przekładzie można by oddać słowami: „Sztandar migocze cnotą tych, których gromadzi”.

Tekst: Dorota Kuśmirek-Wrzos

Foto: archiwum TL w Miliczu