Spotkanie przedstawicieli ZLP w RP z Ministrem Michałem Wosiem

Michał Woś będzie nowym Ministrem Środowiska. Tą decyzją podzielił się premier Mateusz Morawiecki podczas ogłaszania nowego składu Rządu w dniu 15 listopada 2019 roku. Tego dnia  powołał Michała Wosia do Rządu  na stanowisko: Minister – Członek Rady Ministrów. 

Żródło: Wikipedia.pl

Michał Woś (informacja o polityku pochodzi ze strony BIP Rady Ministrów)

Urodzony 8 lutego 1991 r. w Raciborzu – prawnik i samorządowiec, Poseł na Sejm RP, w latach 2017–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2018 r. członek zarządu województwa śląskiego.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2014 r. został radnym Rady Miasta Raciborza. Powierzono mu stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Od listopada 2015 r. był doradcą Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który w 2016 r. powierzył mu stanowisko szefa Gabinetu Politycznego. Był członkiem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 5 czerwca 2017 r. został Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie objął m.in. nadzór nad sprawami rodzinnymi i nieletnich, zakładami poprawczymi oraz informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. Został Koordynatorem Krajowym ds. wdrożeń systemów informatycznych. 8 września 2017 r. premier Beata Szydło powołała go w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

W Ministerstwie Sprawiedliwości nadzorował prace nad nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzającej w pełni zinformatyzowane postępowanie rejestrowe oraz Systemem Losowego Przydziału Spraw. Wdrożył ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i jest autorem systemu teleinformatycznego Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym w Polsce.

W październiku 2018 r. został wybrany na radnego sejmiku śląskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. 21 listopada 2018 r. powołany do zarządu województwa.

Jest inicjatorem Pracowni Liderów Prawa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Był stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

W 2018 r. został sklasyfikowany na 12. miejscu listy 50 najbardziej wpływowych prawników w rankingu Dziennika Gazety Prawnej.

Na stronach Dziennika Ustaw w dniu 19 listopada 2019 roku zostały opublikowane rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie podziału kompetencji między nowymi Ministrami w Rządzie. Jedno z nich dotyczy Michała Wosia – Ministra – Członka Rady Ministrów, a docelowo Ministra Środowiska.

Zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem Minister Woś będzie prowadził prace związane z przygotowaniem propozycji podziału spraw objętych działem administracji rządowej „środowisko”, pomiędzy ten dział administracji rządowej, a projektowany dział administracji rządowej „klimat”. Czyli de facto chodzi o podział kompetencji między „stare” Ministerstwo Środowiska, a nowy resort klimatu, na czele którego stanął Minister Michał Kurtyka.

Z rozporządzenia wynika, że Minister Michał Woś będzie opracowywał i opiniował projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych dotyczących wydzielenia spraw środowiskowych. Jak wynika z dokumentu, w dziale „środowisko” mają pozostać sprawy związane z geologią, leśnictwem, ochroną przyrody i polityki surowcowej państwa.

Bezpośrednio po opublikowaniu tych informacji natychmiast podjąłem działania, aby uzgodnić termin spotkania przedstawicieli Związku Leśników Polskich w RP z Ministrem Michałem Wosiem. Niebawem otrzymałem informację, że udało się uzyskać zgodę na spotkanie Pana Ministra Wosia z 2 osobami reprezentującymi ZLP w RP.

W dniu 21 listopada br. o godzinie 14 rozpoczęło się spotkanie z udziałem Ministra Michała Wosia, Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP Jarosława Szałaty oraz Wiceprzewodniczącego Związku Ireneusza Żelaznego.

Przedstawiliśmy Panu Ministrowi skład, liczebność, historię i bieżące działania naszego, blisko 12-tysięcznego Związku, który tegorocznym postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie uzyskał potwierdzenie reprezentatywności jako ogólnopolska organizacja ponadzakładowa. W przyjaznej atmosferze rozmawialiśmy blisko godzinę o sprawach lasu, ludzi lasu i Związku. Przedstawiliśmy dokonania 95 lat działalności Lasów Państwowych i pracujących tam leśników oraz ponad 100-letniej aktywności Związku Leśników Polskich w RP. Rozmawialiśmy także o Parkach Narodowych, współpracy z przedsiębiorcami leśnymi i drzewiarzami, relacjach z przyrodnikami oraz o dokonaniach leśników w obszarach ochrony przyrody. Zaproponowaliśmy Panu Ministrowi bliską współpracę jako opiniotwórcza strona społeczna. Przekazaliśmy ważne i treściwe informacje o  sprawach najbardziej istotnych dla polskiej przyrody, lasów, Lasów Państwowych i wszystkich ludzi lasu. Minister Woś zadeklarował kontynuację obecnych działań Ministerstwa Środowiska i zapewniał, że nie zakłada radykalnych zmian lecz raczej budowanie nowego kształtu ministerstwa drogą ewolucji. Uzgodniliśmy potrzebę częstych kontaktów i zasady współpracy z leśnikami, którą rozpoczęliśmy poprzez to pierwsze, sympatyczne spotkanie.

Panu Ministrowi życzyliśmy w imieniu wszystkich naszych członków i sympatyków wszelkiego powodzenia i mądrych decyzji, przekazując leśne pozdrowienie: Darz Bór!

Jarosław Szałata