Nadzwyczajny Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego

20 kwietnia 2018 roku odbył się w Olsztynie Nadzwyczajny Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego. Obecnych na Zjeździe było 83 spośród 100 wybranych delegatów reprezentujących ponad 700 członków naszego Związku.

Po wprowadzeniu Sztandaru Regionu kol. Andrzej Borkowski – Przewodniczący Regionu dokonał otwarcia Zjazdu. Przywitał przybyłego na obrady wice Przewodniczącego Rady Krajowej ZLP w RP kol. Pawła Kanię.  Przywitał również wszystkie delegatki i delegatów na Zjazd.

Dokonano wyboru przewodniczącego Zjazdu. Został nim kolega Mirosław Choroś.

Głos zabrał gość Zjazdu Kol. P. Kania. Poinformował zebranych o tematach jakimi ostatnio zajmuje się związek. Na zakończenie jako Przewodniczący Regionu Środkowo-Polskiego w Łodzi, gospodarz jubileuszowego XXX Rajdu Leśnika zaprosił do udziału w tej imprezie.

Fot. 1 Prezydium Zjazdu- od prawej Gerard Sulej, Paweł Kania, Andrzej Borkowski, Mirosław ChorośPrezydium Zjazdu- od prawej Gerard Sulej, Paweł Kania, Andrzej Borkowski, Mirosław Choroś

Zjazd wybrał Komisję Skrutacyjno – Wyborczą, która stwierdziła prawomocność Zjazdu. Po przyjęciu porządku dziennego i regulaminu obrad wybrano Komisję Uchwał i Wniosków. Przystąpiono do realizacji kolejnych punków porządku dziennego.

Sprawozdanie Rady Regionu złożył Przewodniczący Regionu kol. A. Borkowski. Rada Regionu poinformowała Zjazd o swoich działaniach w okresie sprawozdawczym, o wykonaniu preliminarza budżetowego za rok 2017 oraz o planach na rok 2018. Przedstawiono realizację uchwał  z poprzedniego Zjazdu Regionu.  Koledzy Mirosław Choroś – członek Rady Krajowej i Andrzej Borkowski  członek Prezydium Rady Krajowej złożyli sprawozdania ze swojego działania w Radzie Krajowej i jej Prezydium.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu za miniony okres przedstawił Przewodniczący, kol. Bogdan Cybulski.  Sprawozdanie zakończył zgłoszeniem wniosku o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu.

Delegaci uznali sprawozdania za wyczerpujące i nie zgłosili żadnych uwag. Postawiony przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu został przyjęty jednogłośnie.

Po przerwie Przewodniczący Zjazdu przywitał przybyłych na obrady gości w osobach:

Posła na Sejm RP Pana Janusza Cichonia, Posła na Sejm RP Pana Andrzeja Maciejewskiego i  Dyrektora RDLP w Olsztynie Pana Mariusza Orzechowskiego.

W obecności gości dokonano wręczenia przyznanych odznaczeń  związkowych dla delegatów na Zjazd Regionu.  Były to 3 Srebrne  i 8 Brązowych Odznak „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Srebrne Odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:

 1. Agnieszka Dudzińska –         st. księgowa z  N-ctwa  Wipsowo
 2. Danuta Gonczarenko –          sekretarka z N-ctwa  Wipsowo
 3. Mariusz  Stasiak –                  leśniczy z N-ctwa  Lidzbark.

  Fot. 2 Odznaczeni Srebrną Odznaką Zasłużony dla Leśników PolskichOdznaczeni Srebrną Odznaką Zasłużony dla Leśników Polskich

Brązowe Odznaki  „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:

 1. Wojciech Krajewski –            podleśniczy z  N-ctwa Iława
 2. Arkadiusz Kucharzewski –    leśniczy z   N-ctwa  Miłomłyn
 3. Piotr   Mróz –                         podleśniczy z  N-ctwa  Nidzica
 4. Robert Ołtuszewski –             st. specjalista z  N-ctwa  Miłomłyn
 5. Roman Nowacki –                 podleśniczy z N-ctwa  Iława     

Fot. 3 Odznaczeni Brązową Odznaką Zasłuzony dla Leśników PolskichOdznaczeni Brązową Odznaką  Zasłużony dla Leśników Polskich

 

 1. Krzysztof Pyśk –                    leśniczy z  N-ctwa  Wielbark
 2. Jerzy  Sędziński –                   inżynier nadzoru z   N-ctwa Wielbark
 3. Dariusz  Szepczyński –          leśniczy z  N-ctwa  Wielbark

                        Fot. 4 Odznaczeni Brązowa Odznaką Zasłużony dla Leśników Polskich c.d.Odznaczeni Brązową Odznaką  Zasłużony dla Leśników Polskich

 Dekoracji dokonał wice Przewodniczący Rady Krajowej Związku kol. Paweł Kania   w towarzystwie Pana Mariusza Orzechowskiego – Dyrektora RDLP w Olsztynie oraz Przewodniczącego Regionu Andrzeja Borkowskiego.

Następnie głos  zabrali goście Zjazdu. Jako pierwszy wystąpił Dyrektor RDLP Pan Mariusz Orzechowski . Przedstawił aktualną sytuację panującą w dyrekcji olsztyńskiej. Mówiąc o znowelizowanej ustawie Prawo łowieckie i ustanowieniu leśników  jako instancji odwoławczej stwierdził, że należy to odczytywać jako wyraz zaufania społecznego dla naszej fachowości i bezstronności. Nie widzi powodów aby leśnicy rezygnowali ze społecznych funkcji pełnionych w kołach łowieckich.

Fot. 5 Głos zabiera Dyrektor RDLP w Olsztynie Mariusz OrzechowskiGłos zabiera Dyrektor RDLP w Olsztynie Mariusz Orzechowski

Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Maciejewski określił nowelę ustawy Prawo łowieckie mianem bubla prawnego niszczącego tradycje, który należy zmienić. Stwierdził również, że stawki za km używania samochodów prywatnych do celów służbowych w jazdach terenowych zasługują na wyższą wysokość od stawek za jazdy w mieście lub po dobrych drogach.

Poseł na Sejm RP Pan Janusz Cichoń odniósł się do aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej  kraju a na jej tle do sytuacji w Lasach Państwowych. Zaapelował aby w konfliktach przyrodniczych e ekologach widzieć nie wrogów ale oponentów w dyskusji. Bronił zasadności zmian w prawie łowieckim.

Fot. 6 Sala obrad. Posłowie Andrzej Maciejewski, Janusz CichońSala obrad. Posłowie Andrzej Maciejewski,  Janusz Cichoń

W dyskusji na pytania zadawane przez delegatów na Zjazd odpowiadali Pan Dyrektor  oraz Posłowie.

W lutym bieżącego roku Region Olsztyński przekroczył liczbę 700 członków, co upoważniło do wyboru kolejnego delegata na Zjazd Krajowy. W procedurze wyborczej zgłoszono 3 kandydatów. W wyniku głosowania delegatem  wybrano kolegę Bogdana Kaciubę, Przewodniczącego Zakładowej Organizacji w Nadleśnictwie Bartoszyce.

Po zakończeniu dyskusji, komisja Uchwał i Wniosków przedłożyła Zjazdowi pod głosowanie projekty Uchwał i  wniosków.

Zjazd  przyjął następujące Uchwały i Wnioski:

Uchwała nr 1

Delegaci Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego zobowiązują Radę Regionu ZLP  w RP do podjęcia działań w celu pilnego uregulowania sprawy wypłat pracownikom uprawnionym do korzystania z mieszkania bezpłatnego, rekompensaty finansowej za rezygnację z mieszkania zamiennego w wypadku przejścia na emeryturę.

Uchwała nr 2

Delegaci Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego zobowiązują Radę Regionu  ZLP w RP do podjęcia działań w celu natychmiastowego wzrostu zatrudnienia w jednostkach podstawowych tj. Nadleśnictwach ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk terenowych.

Uchwała nr 3

Doprowadzić do podziału odpisu z zysku na ZFŚS na szczeblu Regionalnej Dyrekcji proporcjonalnie do ilości zatrudnionych pracowników w jednostce lub w równej wysokości dla wszystkich jednostek, bez względu na osiągnięty zysk (zysk rozliczany na szczeblu Regionalnej Dyrekcji).

Uchwała nr 4

Podjąć działania w celu wprowadzenia premiowania do PZUP.

Wniosek 1

Delegaci Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego poprzez swoich przedstawicieli, zwracają się z prośbą do Rady Krajowej o podjęcie działań w celu wprowadzenia nowego zapisu lub modyfikacji zapisów np. § 17 PUZP wprowadzającego możliwość wypłaty ekwiwalentu „za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych”. Ekwiwalent ten powinien na dzień dzisiejszy rekompensować brak rewaloryzacji wzrostu kosztów eksploatacji samochodów od roku 2007 oraz tak jak w /w §:  17 pkt.2 może być na bieżąco regulowany zgodnie z zapisem tego punktu, cyt.: „ określa go pracodawca po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową w oparciu o kalkulację”.

Podsumowania obrad Zjazdu dokonał przewodniczący Regionu.

Po  wyprowadzeniu  Sztandaru  zamknął obrady Zjazdu.

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                     Związku Leśników Polskich w RP

                                                                                                                     Regionu Olsztyńskiego

                                                                                                                     Andrzej Borkowski