RELACJA Z KRAJOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W dniach 16 – 17 marca b.r. w Sękocinie Starym odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Na najważniejszym w tym roku posiedzeniu delegaci dyskutowali o zagadnieniach istotnych dla pracowników Lasów Państwowych, spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, przegłosowali wiele uchwał i wniosków. Frekwencja wynosiła 75 % – obecnych było 118 delegatów na 157 uprawnionych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zjazd w roku jubileuszu 100 – lecia  Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście otworzył Przewodniczący ZLP w RP – Jarosław Szałata w obecności ważnych gości – Wiceminister Środowiska, Sekretarz Stanu – Małgorzaty Joanny Golińskiej, Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej – Bogusława Piątka oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi DG LP Pauliny Bień.

1.2.1 foto 1Przewodniczący ZLP w RP otwiera Krajowy Zjazd Sprawozdawczy w obecności zaproszonych gości.   Od lewej : Małgorzata Golińska, Jarosław Szałata, Bogusław Piątek, Paulina Bień

Wybrano Przewodniczących Zjazdu, którymi zostali wiceprzewodniczący ZLP w RP Krzysztof Górski ( Region Szczecinek) oraz Paweł Kania (Region Środkowopolski w Łodzi).

Zadaniem Komisji Skrutacyjno – Mandatowej jest stwierdzenie prawomocności obrad oraz liczenie głosów podczas podejmowania decyzji przez Zjazd.  Do jej składu delegaci powołali: Marka Łacha (Region Górnośląski w Katowicach), Krzysztofa Szimikowskiego (ZLP w RP przy RDLP w Szczecinku) oraz Henryka Wojnowskiego (Region Zachodni w Szczecinie).

Powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie – Zbigniew Nahajowski (Region Dolnośląski we Wrocławiu), Piotr Cebula (Okręg Lubelski), Maciej Gerber (Region Zachodni w Szczecinie), Radosław Jaśkiewicz (Region Pomorski w Toruniu), Wojciech Kubica (Region Górnośląski w Katowicach), Zbigniew Szostak (Region Radomski).

Przebieg obrad protokołowały – Elżbieta Kosierkiewicz (ZLP w RP przy RDLP w Szczecinku), Olga Oleksiak (Region Górnośląski w Katowicach), Janina Pięciak (Region Zachodni w Szczecinie).

W asyście znamienitych gości uhonorowano Bronisława Sasina tytułem Honorowego Przewodniczącego, który został mu nadany w marcu 2017 roku uchwałą Zjazdu Krajowego. Przewodniczący Jarosław Szałata podziękował mu serdecznie za pełną zaangażowania pracę na rzecz Związku i wszystkich leśników, którą wykazał się przez wiele lat swojej aktywnej działalności, szczególnie na stanowisku Przewodniczącego ZLP w RP. Sprawował tę funkcję w latach 2012-2017, wcześniej będąc członkiem Prezydium i Wiceprzewodniczącym Związku. Przekazał mu okolicznościowy upominek i okolicznościowy ryngraf. Oficjalnie pożegnano wieloletnich odchodzących ze stanowisk członków Rady Krajowej – Halinę Mularczyk – Figiel (Region Wielkopolski), Januarego Szajdę (Region Pomorski w Toruniu), Romualda Dregera (Region Pilski), Jana Płuciennika (Region Środkowopolski w Łodzi) oraz Jerzego Smoka (Region Wielkopolski). Po wyborach w Regionie Środkowopolskim nadal jego wieloletnim Przewodniczącym i członkiem Prezydium RK jest Paweł Kania. Powitano nowych członków Prezydium RK – Janusza Rudę (Przewodniczącego Regionu Wielkopolskiego), Krzysztofa Jasienieckiego (Przewodniczącego Regionu Pomorskiego w Toruniu) oraz  członków Rady Krajowej: Macieja Irchę (Region Środkowopolski w Łodzi), Jacka Jasińskiego (Region Pomorski w Toruniu), Michała Matłokę (Region Wielkopolski) i Mirosława Pierko (Region Pilski).

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHonorowy Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAOdchodzący oraz nowi członkowie Prezydium oraz członkowie Rady Krajowej. Od lewej Maciej Ircha, Michał Matłoka, Jerzy Smok, Halina Mularczyk – Figiel, Janusz Ruda, January Szajda, Jan Płuciennik, Krzysztof Jasieniecki, Jacek Jasiński, Mirosław Pierko

Następnie rozpoczęły się przemówienia gości. Pierwsza zabrała głos Pani Minister Małgorzata Golińska. Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata przekazał jej swoje obawy o dalsze funkcjonowanie Lasów Państwowych w obecnej formie organizacyjnej oraz o utrzymanie dalszego samofinansowania się LP na podstawie przychodów ze sprzedaży drewna. Artykułował jej już miesiąc wcześniej, podczas spotkania z Ministrem Henrykiem Kowalczykiem.  Pani Minister Golińska zapewniała, że nie ma obecnie pomysłów na jakiekolwiek zmiany organizacyjne, nie widzi też realnych zagrożeń dla formuły funkcjonowania LP oraz zmiany zasad ich samofinansowania.  Jako kolejny przemawiał Wicedyrektor Lasów Państwowych Bogusław Piątek, który jednoznacznie zaprzeczył krążącym od jakiegoś czasu plotkom o planach zmian, polegających na obniżeniu wartości punktu do naliczania płac, obniżeniu nagród, limitu punktów mundurowych, czy innych istotnych dla leśników świadczeń.

Po pożegnaniu gości Przewodniczący Jarosław Szałata przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Krajowej Związku za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 15 marca 2018 roku. Przy punkcie dotyczącym działalności naszych Spółek głos zabrali: Grzegorz Cekus (Region Górnośląski w Katowicach) przedstawiając sytuację Sanatorium Uzdrowiskowego Leśnik – Drzewiarz w Krynicy Zdroju oraz Dariusz Kowalewski (Region Gdański) przedstawiając sytuację Ośrodka Wypoczynkowego Jantar.

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Piotr Chrzęszczyk odczytał protokół z kontroli działalności Związku Leśników Polskich w RP przeprowadzonej przez Komisję w dniach 14 – 15 lutego 2018 roku. Krajowa Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność RK i wnioskowała o udzielenie absolutorium.

Zjazd delegatów udzielił absolutorium Radzie Krajowej ZLP w RP.

Krajowy Zjazd Sprawozdawczy jest nadzwyczajną okazją do uhonorowania naszych zasłużonych członków odznaczeniami związkowymi.

Złotym Znakiem Związku wyróżnieni zostali – Ryszard Kucharski i Henryk Wojnowski z Regionu Zachodniego w Szczecinie oraz Zbigniew Ulatowski z Regionu Olsztyńskiego.

Złotą Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich” wyróżnieni zostali – Genowefa Gibert z Regionu Zachodniego w Szczecinie i Paweł Bukowski z Regionu Gdańskiego.

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich” wyróżnieni zostali – Edyta Nazarczuk i Kazimierz Mendak z Regionu Zachodniego w Szczecinie oraz Mirosław Caban z Regionu Gdańskiego i Stefan Podsiadłowski z Regionu Olsztyńskiego.

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich” wyróżnieni zostali – Kinga Sulej i Rafał Ptaszkiewicz z Regionu Olsztyńskiego.

Na zakończenie pierwszego dnia Zjazdu z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przybył Naczelnik Wydziału Infrastruktury Piotr Młynarczyk. Przekazał on informacje dotyczące między innymi budowy i remontów dróg leśnych, zasad gospodarki mieszkaniowej w Lasach Państwowych oraz czynszów. Naczelnik przedstawił również aktualne założenia projektu Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą.

1.2.1 foto 12Jarosław Szałata i Piotr Młynarczyk 

W drugim dniu zjazdu dyskutowano nad sprawami statutowymi i projektami uchwał oraz wniosków. Ostatecznie Zjazd Krajowy podjął 5 uchwał oraz przyjął 32 wnioski.

Na zakończenie drugiego dnia zjazdu goście z firmy Mentor S.A. – Jacek Zbróg – kierownik sprzedaży i Maciej Barcik-  dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych Mentor S.A. opowiedzieli o zmianach w pakietach medycznych Medicover oraz odpowiadali na pytanie delegatów w sprawach ubezpieczeń zdrowotnych, majątkowych i odpowiedzialności cywilnej.

Lena Kacperczyk