Sprawozdawczy Zjazd Delegatów ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego

3 marca w Olsztynie odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego.

1 Wprowadzenie Sztandaru RegionuWprowadzenie Sztandaru Regionu.

Po wprowadzeniu Sztandaru Regionu obrady otworzył Przewodniczący Związku Kol. Andrzej Borkowski i przywitał przybyłych gości: Panią Poseł Iwonę Arent, Panią Poseł Annę Wasilewską oraz Zastępcę Dyrektora RDLP w Olsztynie Panią Małgorzatę Błyskun.

2 Otwarcie ZjazduOtwarcie Zjazdu.

Po jednogłośnym wyborze na Przewodniczącego Zjazdu Kol. Mirosława Chorosia przekazał mu prowadzenie obrad.

3 Sala obradSala obrad.

4 Sala obrad - delegaciSala obrad – delegaci.

Nastała miła chwila wręczenia odznaczeń związkowych przez Kol. Andrzeja Borkowskiego w towarzystwie Pani Dyrektor.

Odznaczeni zostali koleżanki i koledzy: Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich” – Tadeusz Kosman z N-ctwa Lidzbark i Jarosław Pawszyk z N-ctwa Olsztynek; Brązową Odznaką ”Zasłużony dla Leśników Polskich” – Grażyna Adamczyk, Łukasz Ferschke, Henryk Mazuryk i Jerzy Paszkowski z N-ctwa Wipsowo, Piotr Dziadoń i Paweł Stypik z N-ctwa Srokowo, Piotr Juszczyk z biura RDLP, Jan Michalski z N-ctwa Lidzbark, Anna Prusik i Zdzisław Jaguszewski z N-ctwa Wielbark oraz Janusz Szraga z N-ctwa Olsztynek. Wyróżnionym gratulujemy!

5 Dekoracja Srebrnymi Odznakami Zasłuzony dla Leśników PpolskichDekoracja Srebrnymi Odznakami Zasłużony dla Leśników Polskich.

6 Odznaczeni Brązową Odznaką zasłużony dla lesników Polskich — kopiaDekoracja Brązowymi Odznakami Zasłużony dla Leśników Polskich.

Następnie wystąpili goście Zjazdu. Delegatów najbardziej interesowały sprawy związane z nowelizacją ustawy łowieckiej oraz zwrotem ponoszonych kosztów używania prywatnych samochodów do jazd służbowych.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Poseł Iwona Arent z PiS. Przyznała, że projekt nowelizacji w obecnym kształcie nie jest doskonały, dlatego wciąż nad nim trwają prace. Na uwagi, że terenowa Służba Leśna może nie udźwignąć dodatkowych obowiązków związanych z szacowaniem szkód łowieckich, stwierdziła, że za dodatkowe wynagrodzenie każdy może wykonać dodatkową pracę. Pani Poseł odniosła się także do „kilometrówki’”, wyrażając zrozumienie dla problemu, gdyż też rozlicza jazdy służbowe i ma świadomość potrzeby urealnienia stawki.

7 Głos zabiera Pani Poseł I. ArentGłos zabiera Pani Poseł I. Arent.

Pani Poseł Anna Wasilewska z PO skrytykowała pomysł nowelizacji ustawy łowieckiej nakładający na Lasy Państwowe obowiązek szacowania szkód łowieckich. Takie rozwiązanie obciąża naszą firmę kosztami organizacyjnymi takimi jak dodatkowe etaty, niezbędne szkolenia czy delegacje. Ponad to, wypracowany przez lata, pozytywny wizerunek leśnika w środowisku wiejskim zostanie zagrożony.

8 Głos zabiera Pani Poseł A. WasilewskaGłos zabiera Pani Poseł A. Wasilewska.

Wystąpiła też Zastępca Dyrektora RDLP Pani Małgorzata Błyskun. Poinformowała zebranych o dodatnim wyniku finansowym dyrekcji olsztyńskiej za rok 2017, problemach ze sprzedażą drewna na rok 2017 i powołaniu regionalnego zespołu ds. zwierząt rannych i chorych.

9 Głos Zabiera Pani Dyrektor M. BłyskunGłos Zabiera Pani Dyrektor M. Błyskun.

W części proceduralnej obrad podczas przyjmowania porządku dziennego zgłoszono propozycję przekształcenia Zjazdu z Sprawozdawczego w Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Propozycja została przyjęta w głosowaniu jednogłośnie.
Następnie Kol. Przewodniczący ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego przedstawił sprawozdanie Rady Regionu z działalności w minionym roku. Koledzy Mirosław Choroś i Andrzej Borkowski złożyli sprawozdania z pracy w Radzie Krajowej i jej Prezydium. Po sprawozdaniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kol. Bogdana Cybulskiego, delegaci udzielili jednogłośnie absolutorium Radzie Regionu.
Po przerwie obiadowej, w związku ze zwiększeniem liczby członków Regionu Olsztyńskiego odbyły się wybory uzupełniające delegata na Zjazd Krajowy. Kandydował Kol. Rafał Ptaszkiewicz i jednogłośnie został wybrany.
Po dyskusji nad zgłoszonymi przez delegatów propozycjami uchwał Zjazdu Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła kolejne propozycje pod glosowanie.

Zjazd przyjął następujące uchwały:

1. Delegaci na Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego w związku z ciągłym wzrostem zadań i obowiązków w jednostkach podstawowych LP zwracają się do Krajowego Zjazdu Delegatów ZLP w RP z postulatem podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do wzrostu zatrudnienia w grupie administracji terenowej LP. Jako wzorcową proponujemy przyjąć obsadę 2 osobową w leśnictwach o pozyskaniu do 10 000 m3 w skali roku, a 3 osobową w leśnictwach w których pozyskanie przekracza 10 000 m3.

2. Delegaci na Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo–Wyborczy ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego w związku z nieuregulowaniem do dnia dzisiejszego sprawy przyjęcia uczciwych zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez pracowników LP w związku z wykorzystywaniem samochodów prywatnych do celów służbowych, zwracają się do Krajowego Zjazdu Delegatów ZLP w RP z propozycją wezwania DGLP do natychmiastowego spowodowania zmian zapisów w PUZP pozwalającego na urealnienie wysokości zwrotu ponoszonych kosztów. W przypadku braku skutecznych działań DGLP w tym zakresie, proponujemy rozpoczęcie wdrożenia procedury pozwu zbiorowego do sądu o zwrot poniesionych kosztów przez pracowników LP posiadających umowy o wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych, przyjmując jako datę ostatniej regulacji stawki kilometrowej w roku 2007.

3. Delegaci na Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego ponownie zwracają się do Krajowego Zjazdu Delegatów ZLP w RP o podjęcie skutecznych działań w celu urealnienia równoważnika pieniężnego przysługującego pracownikom posiadającym prawo do mieszkania bezpłatnego, za mieszkanie we własnym lokalu. Równoważnik ten nie uległ rewaloryzacji od wielu lat i w sytuacji ciągłego podnoszenia stawek czynszów naliczanych za mieszkania bezpłatne jest on zbyt niski. Proponuje się wypłacać równoważnik pieniężny w wysokości średniego naliczania na lokale mieszkalne będące w zasobach nadleśnictw, oddane w użytkowanie osobom uprawnionym.

4. Delegaci na Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego biorąc pod uwagę proponowaną nowelizację ustawy o zasadach tworzenia ZFŚS, które zdejmą z pracodawcy obowiązek tworzenia ZFŚS w jednostkach zatrudniających poniżej 50 osób, zwracają się do Krajowego Zjazdu Delegatów ZLP w RP z prośbą o spowodowanie inicjatywy na szczeblu krajowym zmiany treści § 22 PUZP w taki sposób, aby zapis ten jednoznacznie nakładał taki obowiązek tworzenia w/w funduszu w jednostkach organizacyjnych LP.

5. Zobowiązuje się Delegatów na Zjazd Krajowy do złożenia stanowczego sprzeciwu w sprawie nowelizacji ustawy łowieckiej z proponowanymi w projekcie zapisami.

Zjazd dokonał również mian w Statucie Związku.

Przewodniczący ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego Kol. Andrzej Borkowski dokonał podsumowania Zjazdu dziękując delegatom za owocne obrady. Po wyprowadzeniu Sztandaru dokonał zamknięcia Zjazdu.

Sekretarz Rady Regionu
Rafał Ptaszkiewicz