Walny Zjazd Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego

W dniach 2-3 marca 2017 roku w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” obradował Walny Zjazd Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego.

Pierwszego dnia obrad Przewodniczący Marek Cholewa, rozpoczął tegoroczne obrady od przywitania delegatów i wprowadzenia Sztandaru Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego. Minutą ciszy pożegnaliśmy tragicznie zmarłego, naszego kolegę – inżyniera nadzoru z Nadleśnictwa Wisła – Roberta Guzika.

dav

dav

Przewodniczący Marek Cholewa złożył sprawozdanie z działalności Rady Regionu za ostatni rok. Poinformował zebranych między innymi o stanie realizacji uchwał zjazdowych, zmianach w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy jakie zostały uzgodnione z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych. Omówił plany na najbliższy okres czasu wśród których jest organizacja „III Zawodów Narciarskich”, które odbędą się 11 marca w Zwardoniu. Walny Zjazdu Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, który będzie miał miejsce w dniach 30-31 marca 2017 roku w Sękocinie Starym. „XIII zawody siatkarskie, które odbędą się już tradycyjnie w Żorach w dniach 24-25 kwietnia 2017 roku. Ufundowano również stypendia dla najzdolniejszych uczniów Technikum Leśnego w Brynku oraz Technikum Leśnego w Tułowicach. Uwagi odnośnie jakości sortów BHP zostały przekazane do ZTS w Świerklańcu. Przewodniczący przedstawił również relację z udziału i wystąpień naszych przedstawicieli w Sejmie, które odbyły się w listopadzie minionego roku podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie Ustawy o Prawie łowieckim.

dav

Skarbnik Piotr Arent przedstawił sprawozdanie finansowe. Jan Górecki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z wynikami kontroli działalności Rady Regionu i stwierdził, że Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia pracę Rady Regionu i nie wnosi zastrzeżeń zarówno do prowadzonej dokumentacji i zarekomendował udzielenie absolutorium.

Przewodniczący ZLPwRP Bronisław Sasin podczas swojego przemówienia poinformował zebranych o swojej decyzji skrócenia kadencji przewodniczącego i o tym, że będzie wnioskował o przekształcenie najbliższego zjazdu sprawozdawczego w sprawozdowczo-wyborczy. Omówił również:

 • zasady przydzielania nagród jubileuszowych (450 % za 45 lat pracy i więcej oraz doliczenie do nagrody jubileuszowej 5 lat studiów)
 • stawka za dyżury przeciwpożarowe wzrośnie o 1,5%
 • odprawy jednorazowe – 50 tys zł, gdy pracownik zostanie zwolniony z winy pracodawcy. W takim przypadku pracownik nie ma obowiązku zwrócenia odzieży bhp
 • punkty na umundurowanie dla wszystkich pracowników (wyłączając stanowiska robotnicze) 40pkt/rok.
 • urlop na poratowanie zdrowia – bez względu na ilość niewykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego
 • roczne wynagrodzenie dodatkowe – przysługuje po przepracowaniu 1 miesiąca (wcześniej po przepracowaniu 6 miesięcy)
 • wydawanie deputatu opałowego „z góry” – nie wprowadzono ponieważ jest elementem wynagrodzenia miesięcznego

davZebrani podziękowali Przewodniczącemu Bronisławowi Sasinowi wysiłek poświęcony dla związku.

Po krótkiej przerwie uroczyście przywitaliśmy Pana Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Wiesława Kucharskiego, który podczas podczas swojego wystąpienia poinformował zebranych o celach jakie postawił sobie do realizacji w najbliższym okresie

 • posiłki regeneracyjne – we wszystkich nadleśnictwach obowiązywać będą bony żywieniowe
 • Nowe jednakowe dla wszystkich jednostek zasady pełnienia dyżurów p.poż.
 • zarządzanie kadrami – odejście od konkursów przy zatrudnianiu podleśniczych, sprawdzenie umiejętności praktycznych, roczny staż plus umowa na czas określony, ścieżka kariery zawodowej
 • ceremoniał mundurowy –7 marca – szkolenie pododdziału reprezentacyjnego oraz pocztu sztandarowego
 • 21 marca – uroczyste ślubowanie pracowników wstępujących do służby leśnej
 • rozjazdy – powołanie zespołu do ustalenia nowych zasad podziału należnych kilometrów, z uwzględnieniem szkółek oraz OHZ

Kolejnym punktem zjazdu było podjęcie uchwały o zmianie nazwy związku zgodnie z uchwałą Rady Krajowej. Związek Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego zmienił nazwę na Związek Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej Regionu Górnośląskiego

Następnym punktem programu zjazdu, było wręczenie odznaczeń związkowych. Pan Dyrektor Wiesław Kucharski oraz Pan Przewodniczący Bronisław Sasin wyróżnili brązowymi odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich”: Grzegorza Kamińskiego, Bogdana Kisiela, Stanisława Waluś, Janusz Luks, Tomasz Papieroka, Bożene Kawecką, Józefa Łagowy, Grzegorz Kozioł, Marię Baisarowicz, Tomasz Krupę, Małgorzatę Czech, Andrzeja Mazur, Andrzeja Porwisz, Justynę Grzeszczyk.

davOdznaczeni brązowymi odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich”

Srebrne odznaczenia otrzymali: Jan Górecki, Grzegorz Nowak, Marek Sygit, Jerzy Chalimoniuk, Zbigniew Oroń, Bogdan Chrobok.

davOdznaczeni srebrnymi odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich”

Związkowcy nie zapomnieli o okrągłej rocznicy urodzin jakie niedawno obchodził Dyrektor Wiesław Kucharski.

dav

Po wręczeniu odznaczeń zasłużonym, Pan Dyrektor pożegnał się z delegatami. Przewodniczący odczytał zasady wyboru Delegata na Zjazd Krajowy i przystąpiono do wyborów. Zgłoszono trzech kandydatów: Maria Baisarowicz, Katarzyna Hutka i Justyna Nowak. W pierwszej turze wybory wygrała i została Delegatem na Zjazd Krajowy koleżanka Maria Baisarowicz.

Na zjeździe gościliśmy również przedstawiciela firmy Mentor, który zaprezentował nam nowe rozwiązania Medicoveru oraz wyczerpująco odpowiadał na pytania zebranych. Omówił następujące tematy:

 • wizyty u prywatnych specjalistów – zwrot 70 % kosztów
 • stomatologia nie podlega refundacji
 • refundacja recept wypisywanych przez lekarzy Medicoveru
 • reklamacje usług lasy@medicover.com.pl

Na tym punkcie zakończono pierwszy dzień obrad.

Dzień drugi obrad rozpoczął się o godzinie 9.00. Przewodniczący Zjazdu Piotr Chrzęszczyk przywitał Zastępcę Dyrektora RDLP w Katowicach Huberta Wiśniewskiego, który w swoim wystąpieniu omówił nowe zasady dzierżawy obwodów łowieckich oraz kwestie szacowania szkód łowieckich. Pan Dyrektor zwrócił również uwagę na umundurowanie pracowników terenowych oraz zaproponował cykl szkoleń dla służb terenowych o tematyce odnowieniowej, zabezpieczania sadzonek przed szkodami od zwierzyny oraz z szeroko rozumianej ochrony przyrody. Delegacji rozmawiali z Panem Dyrektorem na temat grodzenia upraw i redukcji tych kosztów (ograniczenie grodzeń wielkopowierzchniowych upraw sosnowych, dopuszczalne grodzenia domieszek biocenotycznych, gatunków liściastych, upraw pochodnych itp.) Dogłębnie został omówiony również temat inwentaryzacji zwierzyny, rocznych planów łowieckich oraz stanów docelowych zwierzyny, a także produkcja szkółkarska i mikoryzowanie sadzonek.

Kolejnym punktem programu Zjazdu było przyjęcie uchwał Zjazdu. Komisja Uchwał i Wniosków przyjęła 19 projektów uchwał. W wyniku głosowania przyjęto do realizacji 14 z nich. Treść uchwał zjazdowych zostanie przesłana do każdego członka ZLP RG.

Na tym zjazd zakończono.

Marek Łach