Posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji

16 grudnia 2016r. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Petycji poświęcone m. in. rozpatrzeniu Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 poz. 1414 ze zm.) w zakresie sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. W obradach, oprócz posłów – członków Komisji – uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz autor petycji Robert Czyż. Spośród zainteresowanych stron, których dotyczy treść petycji, jako jedyny brał udział przedstawiciel Związku Leśników Polskich w RP – Urban Kolman.

W wyniku przeprowadzonej szerokiej dyskusji stwierdzono zasadność ustawowego uregulowania wniesionych w petycji spraw. Z uwagi na fakt, iż w dniu 21 lipca 2016 r. skierowano do Marszałka Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (wnioskodawca KP Kukiz15), dotyczący tej samej kwestii, czyli podwyższenia stawek tzw. „kilometrówki” i projekt ten 5 września br. został skierowany do I czytania do Komisji Infrastruktury, Przewodniczący Poseł Sławomir Piechota zgłosił propozycję przyjęcia przez Komisję do Spraw Petycji następujących wniosków:

1. skierować dezyderat do Pani Prezes Rady Ministrów o zajęcie stanowiska w sprawie argumentów zawartych w petycji i stanowisko Rządu wobec ich ustawowego uregulowania ze szczególnym uwzględnieniem propozycji obowiązku corocznej weryfikacji stawki i podania na ile dotychczasowe stawki za używanie do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy wymagają zmiany.

2. skierować do Komisji Infrastruktury pismo o zajęcie stanowiska wobec tej petycji, a także o informację o stanie prac nad projektem ustawy i planem procesu legislacyjnego w zakresie tego projektu.

Urban Kolman

Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego