Wspólne posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP i Rady Regionu Zachodniego w Szczecinie

Kolejne w tym roku posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP odbyło się 22-24 czerwca w Pogorzelicy, w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Bażyna”. Najważniejsze z omawianych tematów dotyczyły postępów w negocjacjach związkowych z Dyrekcją Generalną LP w sprawie nowelizacji Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, zagadnień mieszkaniowych w Lasach Państwowych oraz bieżących kwestii z działalności ZLP w RP.

Czerwcowe posiedzenie odbyło się w poszerzonym składzie – wspólnie z członkami Rady Krajowej ZLP w RP obradowali przedstawiciele Rady Regionu Zachodniego w Szczecinie.

1Przewodniczący Bronisław Sasin otwiera wspólne obrady Rady Krajowej ZLP w RP i Rady Regionu Zachodniego w Szczecinie.

W imieniu Dyrektora Generalnego, Konrada Tomaszewskiego w obradach uczestniczył Sławomir Wencel – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Na spotkaniu byli też obecni: Maria Brzozowska – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju w RDLP w Szczecinie, Sławomir Kucal – naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr w RDLP w Szczecinie oraz Paweł Gzyl – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice.

2Od lewej: Paweł Gzyl – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice oraz Sławomir Kucal – naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr w RDLP w Szczecinie.

Na początku posiedzenia Przewodniczący Bronisław Sasin wręczył kol. Jerzemu Miliszewskiemu oraz kol. Jerzemu Ślusarczykowi pamiątkowe medale, realizując w ten sposób uchwałę nr 2 Zjazdu Sprawozdawczego w Sękocinie z 19 marca 2016 roku. Zgodnie z jej treścią kol. Jerzy Miliszewski oraz kol. Jerzy Ślusarczyk otrzymali tytuł Członka Honorowego Związku Leśników Polskich w RP. W imieniu odznaczonych głos zabrał kol. Jerzy Miliszewski, który, nie kryjąc wzruszenia, podziękował za przyznanie tak prestiżowego wyróżnienia. 

3B. Sasin wręcza Jerzemu Miliszewskiemu medal Honorowego Członka ZLP w RP. 

4Jerzy Ślusarczyk otrzymuje tytuł Honorowego Członka ZLP w RP. 

5Honorowi Członkowie ZLP w RP, od lewej: Jerzy Miliszewski i Jerzy Ślusarczyk. 

Po uroczystym rozpoczęciu, następnym punktem porządku obrad było wystąpienie Sławomira Wencla – Dyrektora RDLP w Szczecinie. Dyrektor Wencel podkreślił, że Związek Leśników Polskich w RP to ważna organizacja, a współpraca ze związkowcami z Regionu Zachodniego w Szczecinie bardzo dobrze się układa. W dalszej części wypowiedzi Dyrektor wymienił tematy, które dominują w rozmowach ze związkowcami. Należą do nich uproszczenie sortymentacji drewna oraz podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia obciążenia pracą leśniczych i podleśniczych. Istotnym problemem jest też przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez pracowników Zakładów Usług Leśnych. Od początku tego roku odnotowano już 18 wypadków śmiertelnych podczas prac wykonywanych w lesie. Sławomir Wencel podkreślił, że pojawiają się naciski ze strony DGLP, by w czasie prac terenowych wprowadzać nowe technologie i w większym wymiarze wykorzystywać specjalistyczne maszyny, zapewniające lepszą ochronę przed wypadkami. Dyrektor RDLP w Szczecinie nawiązał do jednego z postulatów związkowych o uchyleniu zapisu dotyczącego konieczności odprowadzania do budżetu państwa kwoty 2% ze sprzedaży drewna. Pojawił się pomysł, by obowiązkowe 2% opłaty postawało w budżecie Lasów Państwowych z przeznaczeniem na inwestycje w samorządach. Miałby to także być sposób na poprawę relacji z lokalnymi samorządami. Pomysł jest aktualnie dyskutowany.

6Głos zabiera Sławomir Wencel – Dyrektor RDLP w Szczecinie.

Pierwszego dnia obrad członkowie Rady Krajowej ZLP w RP i Rady Regionu Zachodniego w Szczecinie wysłuchali krótkiej wideokonferencji z Dyrektorem Generalnym LP. Konrad Tomaszewski poinformował zgromadzonych, że podpisał decyzję dotyczącą podwyżek dla pracowników LP, zgodnie z którą od 1 lipca 2016 roku awansami zostanie objętych 33% ogółu osób zatrudnionych w danej jednostce LP. Podkreślił, że związki zawodowe zabiegały o przyznanie awansów i uruchomienie podwyżek dla pracowników LP. Dyrektor Tomaszewski poinformował, że wynik finansowy Lasów Państwowych jest utrzymywany na należytym poziomie, a PGL LP wykazuje dobrą płynność finansową.

Konrad Tomaszewski wspomniał również o inwentaryzacji przyrodniczej, która jest aktualnie prowadzona niemal w połowie nadleśnictw podlegających RDLP w Krośnie i dwóch parkach narodowych. Niebawem rozpocznie się drugi etap prac mających na celu zebranie informacji na temat stanu środowiska przyrodniczo-kulturowego w Puszczy Białowieskiej.

Dyrektor DGLP poinformował, że zatwierdził wnioski z konferencji mieszkaniowej, która odbyła się w Pogorzelicy (31 maja – 2 czerwca). Ocenił je jako racjonalne. Na zakończenie wystąpienia życzył zebranym owocnych obrad.

7Członkowie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP.

8Członkowie Rady Regionu Zachodniego w Szczecinie.

W nawiązaniu do słów Dyrektora Tomaszewskiego, Bronisław Sasin przedstawił informację z przebiegu konferencji „Gospodarka mieszkaniowa w PGL LP”. Spotkanie w Pogorzelicy miało dać odpowiedź na pytanie, jak wytyczne zawarte w zarządzeniu nr 48 z czerwca 2015 r., na podstawie którego jest obecnie realizowana gospodarka zasobami lokalowymi w LP, sprawdzają się w praktyce. ZLP w RP reprezentowali Przewodniczący Bronisław Sasin i Wiceprzewodniczący Krzysztof Górski. Pełny opis wniosków z konferencji mieszkaniowej do pobrania tutaj: Konferencja_wnioski

Kolejnym istotnym tematem obrad Rady Krajowej był postęp w negocjacjach dotyczących zmian do PUZP, prowadzonych z Dyrekcją Generalną LP.

Bronisław Sasin przedstawił aktualny stan rozmów obejmujący poszczególne wnioski. Poinformował, że została zbudowana aplikacja informatyczna pozwalająca przedstawić skutki finansowe w przypadku przyjęcia proponowanych zmian w PUZP. Jednocześnie podkreślił, że w czasie spotkania zgłosił zastrzeżenia do sposobu symulacji wyniku finansowego do 2021 r., ponieważ jego zdaniem jest celowo zawyżona, aby wykazać brak możliwości zrealizowania niektórych postulatów zgłoszonych przez centrale związkowe.

9Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP. Na pierwszym planie Grzegorz Cekus i Marek Cholewa z Regionu Górnośląskiego w Katowicach.

W trakcie obrad, Grzegorz Cekus, Wiceprzewodniczący ZLP w RP, przedstawił wyczerpującą informację dotyczącą prac remontowych przeprowadzonych w Sanatorium Uzdrowiskowym „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy Zdroju. Więcej na ten temat będzie można przeczytać w odrębnym artykule w następnym wydaniu biuletynu „Leśnik”.

Maciej Barcik, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych, przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników LP. Prezentacja dostępna tutaj: Mentor

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Gozdek-Pawłowska