Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego

Informujemy, że w dniu 14.04.2023 r. w budynku RDLP Olsztyn odbył się VII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd delegatów Regionu Olsztyńskiego ZLPwRP.

Wprowadzenie sztandaru Regionu. Sztandar niesie kolega Jacek Szlachta

W Zjeździe uczestniczyło 86 delegatów na 103 uprawnionych co stanowiło 83% uprawnionych. Obrady otworzył, a następnie, po wybraniu na Przewodniczącego Zjazdu, prowadził Przewodniczący RR Olsztyńskiego ZLPwRP kol. Mirosław Choroś.

Delegaci na Zjazd w trakcie obrad przyjęli sprawozdania z działalności w roku 2022:

 • Rady Regionu Olsztyńskiego
 • Komisji Rewizyjnej oraz Przedstawicieli Regionu w Radzie Krajowej ZLP w RP.

Po wnikliwej dyskusji Zjazd jednomyślnie udzielił absolutorium Radzie Regionu za rok 2022.

Delegaci w związku z zakończeniem pięcioletniej kadencji delegata na Zjazdy Krajowe Związku kolegi Bogdana Kaciuby dokonał wyboru nowego delegata, którym na kadencję 2023-2028 został wybrany kolega Waldemar Burandt Przewodniczący ZOZ w Nadleśnictwie Olsztynek.

Wybrany na delegata na Zjazdy Krajowe ZLP w RP kolega Waldemar Burandt – pierwszy z prawej

W obradach Zjazdu wziął udział Pan Adam Roczniak, Dyrektor RDLP Olsztyn oraz Zastępca Dyrektora RDLP Pan Sebastian Smoluk, którzy przedstawili obecną sytuację ekonomiczną naszej RDLP jak i LP oraz odpowiadali na pytania delegatów.

W obecności Panów Dyrektorów udekorowani zastali również członkowie Związku odznaczeniami nadanymi przez ZLP w RP:

Złotym Znakiem ZLP w RP:

 1. Koleżanka Marinetta Sowicka
 2. Kolega Gerard Sulej.

Złotą odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich” :

 1. Koleżanka Danuta Gonczenko
 2. Koleżanka Agnieszka Dudzińska.
 3. Kolega Jacek Petrykowski.

Srebrną odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich.”

 1. Kolega Gwidon Ząbczyk.
 2. kolega Jacek Szlachta.

O godzinie 13oo jako gościa Zjazdu powitaliśmy Panią poseł Urszulę Pasławską – Przewodniczącą Komisji Sejmowej ds. Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Od lewej Zbigniew Ulatowski, Sebastian Smoluk, Adam Roczniak, Mirosław Choroś, Urszula Pasławska, Waldemar Burandt, Bogdan Cybulski

W dyskusji z Panią poseł poruszono tematy:

 • inicjatywy Unii Europejskiej dotyczących LP i stanowiska naszego parlamentu w tej sprawie
 • oraz deklaracji partii politycznej, którą reprezentuje Pani poseł, dotyczących zamierzeń i działań tej partii, po wyborach mających się odbyć na jesieni roku 2023.

W trakcie Zjazdu obradowano również nad tematami:

 • konieczności wycofania zarządzenia DGLP, w sprawie „naboru wewnętrznego”, które wg delegatów powoduje ograniczenie zatrudnienia w jednostkach terenowych pomimo ciągle rosnącej ilości zadań, szczególnie w służbie leśnej.
 • brakiem postępu w sprawach jednoznacznego uregulowania tematyki mieszkaniowej.
 • nie uregulowania sprawy zarządzenia dotyczącego siatki płac.
 • regulacji dotyczących stawek za utrzymanie kancelarii, limitów kilometrów posiłków profilaktycznych itp.
 • sprawą regulacji statutowych Związku, na szczeblu krajowym.
 • podniesieniem skuteczności działań związku i ZOZ w sprawach pracowniczych.
 • podniesieniem na wyższy poziom, współpracy Związku z Kierownictwem jednostek jak i innymi Związkami.

Po szerokiej i owocnej dyskusji Zjazd w imieniu Delegatów przyjął dwie uchwały oraz pięć wniosków związanych z tematami omawianymi na Zjeździe.

Tekst: Mirosław Choroś

Foto: Sławomir Brzostek