Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Wielkopolskiego

W dniach 13-14 kwietnia 2023 roku odbył się VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Wielkopolskiego.

wprowadzenie pocztu sztandarowego: Krzysztof Polański, Łukasz Klonowski, Karol Klimczak

W Zjeździe wzięło udział 97 delegatów na 103 uprawnionych. Po wprowadzeniu sztandaru Przewodniczącym Zjazdu został wybrany Janusz Ruda, szef Regionu w VI kadencji. Po uchwaleniu porządku obrad, regulaminu i ordynacji wyborczej oraz wyborze wymaganych komisji i ukonstytuowaniu się Zjazdu, nastąpiła jego część sprawozdawcza.  Najpierw swoje sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Regionu Janusz Ruda, zaraz po nim Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Grzybowski. Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami. Finalnie udzielono absolutorium ustępującemu Prezydium i Radzie Regionu.

Nadszedł czas wyborów.  Przewodniczący Janusz Ruda w związku z planowanym odejściem na emeryturę nie kandydował w wyborach. Przewodniczącym Regionu Wielkopolskiego w głosowaniu tajnym został wybrany Michał Matłoka, dotychczasowy Wiceprzewodniczący.

Delegatką do Rady Krajowej Związku została wybrana Elwira Karwańska.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję został wybrany Leszek Grzybowski.

W wyborach do Prezydium Rady Regionu kandydowało 5 osób, spośród których czworo weszło w skład Prezydium.

wybory na  VII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Wielkopolskiego

Po ukonstytuowaniu skład Prezydium przedstawia się następująco:

 • Przewodniczący – Michał Matłoka
 • Wiceprzewodnicząca i Członkini Rady Krajowej – Elwira Karwańska
 • Wiceprzewodnicząca – Sylwia Smereka
 • Sekretarz – Marek Wąsowicz
 • Skarbnik – Tomasz Bernat

Następnie odbyły się wybory członków Komisji Rewizyjnej, w których kandydowało 6 osób. Ostatecznie w skład komisji weszli:

 • Maciej Piesyk
 • Paulina Olejak
 • Bartosz Wójkiewicz
 • Sylwia Kaczmarek

Odbyły się również wybory delegatów na Zjazd Krajowy Związku, które uzupełniły delegację Regionu Wielkopolskiego i prezentuje się ona następująco:

 • Sylwia Smereka
 • Marek Wąsowicz
 • Katarzyna Gomułkiewicz
 • Leszek Grzybowski
 • Janusz Ruda 
 • Marcin Dera
 • Zbigniew Szarecki
 • Tomasz Bernat
 • Łukasz Jasiak
 • Justyna Łukasiewicz-Kozajda,
 • Krzysztof Kuczkowski
 • Maciej Kubas
 • Adam Jóźwiak

W międzyczasie do zgromadzonych delegatów Zjazdu Regionu dołączyli zaproszeni goście: Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata oraz reprezentujący Dyrektora Regionalnego RDLP w Poznaniu Andrzeja Koniecznego jego zastępcy: Małgorzata Kurowska i Paweł Pojawa. Region Wielkopolski miał także przyjemność gościć Beatę Czerniak i Lenę Kacperczyk z biura ZLP w RP w Warszawie. Ich pobyt miał charakter doradczy w zakresie działalności administracyjnej i finansowej związanej z prowadzeniem działalności związkowej różnych szczebli.

Po zakończonych wyborach głos zabrał Jarosław Szałata, który w swoim wystąpieniu zapoznał zebranych z najważniejszymi celami, które nakreślił Zjazd Krajowy oraz wyzwaniami jakie stoją przed nami. Następnie głos zabrali przedstawiciele kierownictwa RDLP w Poznaniu, którzy przekazali aktualne informacje dotyczące działalności LP w naszym regionie i odpowiedzieli na pytania z sali.

Moment wyręczania odznaczeń związkowych członkom Regionu był bardzo podniosły i wzruszający. Potem nadeszły podziękowania. Nie dało się kryć wzruszenia w momencie uroczystej ceremonii związanej z „zakończeniem pewnego etapu kariery związkowej” przez ustępującego Przewodniczącego Regionu Janusza Rudę. Jego zasługi, szacunek i estyma, którymi się cieszył będą niedoścignionym wzorem dla nowych władz Regionu.

W uznaniu nieprzeciętnych zasług Janusz Ruda został uchwałą Zjazdu uznany Honorowym Przewodniczącym Regionu. Ten zaszczyt spotkał również wcześniej Halinę Mularczyk-Figiel, nieobecną na Zjeździe z powodów zdrowotnych. Region Wielkopolski doceniając wysokie walory doradcze Janusza Rudy wybrał go delegatem na Zjazd Krajowy ZLP w RP.

Złożono również podziękowania ustępującym członkom Prezydium: Andrzejowi Piesykowi, Henrykowi Boberowi i Wojciechowi Ruskowi. Były też miłe chwile powitania nowego Prezydium przez Przewodniczącego ZLP w RP Jarosława Szałatę.

Na Zjeździe swoje wystąpienie mieli także przedstawiciele firmy „Mentor” Jacek Zbróg i Maciej Barcik, którzy zaprezentowali ofertę ubezpieczenia medycznego „Medicover” oraz zmian jakie w niej nastąpiły. W czasie dyskusji starał się wyjaśnić wszystkie wątpliwości jakie przedstawili mu zebrani.

Dzień drugi Zjazdu poświęcony był sprawom statutowym oraz uchwałom i wnioskom zjazdowym. Komisja uchwał i wniosków przedstawiła je w zredagowanej formie, w której były głosowane. Ich treść zostanie rozesłana pocztą e-mail na skrzynki Przewodniczących Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych.

Ostatnim akcentem VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Wielkopolskiego było odprowadzenie sztandaru, po którym nastąpiło zakończenie obrad i powrót do swoich macierzystych Organizacji Zakładowych.

Tekst: Michał Matłoka

Fot. Alicja Piasecka