Uwaga! 10 stycznia mija termin składania informacji do pracodawcy o liczbie członków organizacji

Każdy Przewodniczący Organizacji Zakładowej do 10 stycznia ma do spełnienia ważny obowiązek: powiadomić pracodawcę o liczbie członków swojej organizacji.

Przypominam zatem po raz kolejny istotną ustawową zmianę, która weszła w życie od 2019 roku. Jest to inaczej uregulowany obowiązek powiadamiania pracodawcy przez władze związków o liczbie swoich członków.

Począwszy od 2019 r. taka informacja jest przedstawiana co sześć miesięcy (dotychczas było co kwartał).

Władze związku (czyli praktycznie ujmując sprawę – pisemną informację składa Przewodniczący Organizacji Zakładowej lub Międzyzakładowej) powinny przygotować  informację według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, w terminie odpowiednio: do 10 lipca i 10 stycznia każdego roku – zgodnie z art. 25 (1) Ustawy o związkach zawodowych.

Dodatkowo, przypominam, że organizacja, która zostanie utworzona w trakcie roku, pierwszą informację o liczbie członków będzie przedkładała pracodawcy w terminie dwóch miesięcy od dnia powstania.

Ujednolicony tekst ustawy o związkach zawodowych (2019 rok) można pobrać ze strony www.zlpwrp.pl z zakładki „Do pobrania”.  

Zwracam również uwagę na inny zapis ustawy, istotny wobec pytań, niejasności czy nawet prób zawierania umów pomiędzy pracodawcą, a organizacją związkową, dotyczących pobierania z wynagrodzenia składek związkowych:

 Art. 33 Ustawy o związkach zawodowych:

1. Pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną zgodą osoby wykonującej pracę zarobkową, jest obowiązany pobierać z wynagrodzenia tej osoby składkę związkową w zadeklarowanej przez nią wysokości.

2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie przekazywać kwoty pobranych składek związkowych na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez zakładową organizację związkową.

Najlepiej to zorganizować w regionach tak, aby kopie złożonych kierownikom jednostek informacji przewodniczący OZ przekazali przewodniczącemu regionu. Przewodniczący regionu złoży wtedy zbiorczą informację o ilości organizacji zakładowych i ilości wszystkich członków w regionie dyrektorowi regionalnemu. Będzie to spełnieniem obowiązku ustawowego dla regionu ZLP w RP (sprawa naturalnie dotyczy także odpowiedników regionu – np. Parków Narodowych) jako organizacji międzyzakładowej, a jednocześnie swojego rodzaju działaniem marketingowym przypominającym, że nasz związek jest silny, liczny, jednolity i prężnie działający.

Zachęcam do precyzyjnego przygotowania informacji i przestrzegam przed takim formułowaniem danych z regionu, aby nie dać powodu do posądzeń o zdublowanie ilości członków z OZ i regionu. Podstawową jednostką organizacją naszego związku jest OZ i MOZ (par. 22 pkt.3 Statutu ZLP w RP) i to ona składa informację o liczbie członków, natomiast region na podstawie zapisu naszego Statutu (również par. 22) ma status organizacji międzyzakładowej i składa zbiorczą informację o liczbie wchodzących w jego skład OZ, MOZ oraz liczbie członków należących do tych organizacji.

Złożenie tej informacji jest dobrą okazją do poinformowania pracodawców, że ZLP w RP postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.10.2019 roku uzyskał potwierdzenie reprezentatywności jako organizacja ponadzakładowa.

Wyciąg z odpisu Sądu – Reprezentatywność ZLP w RP.

Jarosław Szałata