Niepokojące propozycje zmiany ustawy o lasach

Od wielu lat słyszeliśmy od Bardzo Ważnych Ludzi: „nie majstrujmy przy ustawie o lasach!”. Tymczasem ostatnio pojawiły się pomysły zmian w tym niesłychanie ważnym dla polskich lasów i leśników akcie prawnym.

Zapewne wszyscy z dużą dozą niepokoju przyjęliśmy projekt ustawy zmieniający ustawę o lasach i powołujący spółkę Polskie Domy Drewniane. Związek Leśników Polskich w RP zajął w tej sprawie zdecydowane stanowisko negatywnie oceniając projekt i zwrócił się z poniższym pismem do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przesyłając je również do wiadomości Ministra Środowiska:

ZLP-01.88.2018

DG LP Andrzej Konieczny spotka się niebawem w tej sprawie z Prezydium Rady Krajowej. Zwróciliśmy się również z pismem w tej sprawie do Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Wiceminister Środowiska Małgorzaty Joanny Golińskiej, Dyrektora Departamentu Leśnictwa MŚ Jacka Sagana, Sekretarza Stanu MON Wojciecha Skurkiewicza, Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, Przewodniczącej Senackiej Komisji Środowiska Jadwigi Rotnickiej  oraz do Posłanek i Posłów na Sejm RP pisząc m.in.:

Apelujemy o traktowanie ze szczególną rozwagą i starannością procesu powstawania podmiotu zajmującego się budownictwem drewnianym w naszym kraju, bo w naszej ocenie nie wymaga on zmian w ustawie o lasach i tworzenia spółki z udziałem w niej Lasów Państwowych. 

Na stronach sejmowych ukazał się także inny projekt, nazywany poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o lasach:

Druk nr 2642

25 kwietnia b.r. wpłynęło z Ministerstwa Środowiska pismo z prośbą o opinię na temat poselskiego projektu zmiany ustawy o lasach oraz zmiany ustawy o ochronie przyrody. W tym czasie projekty nie miały nadane numerów druków sejmowych.

ZLP w RP w piśmie przesłanym do Ministerstwa Środowiska wyraził negatywną  opinie  na temat obu projektów.

Poselski projekt zmiany ustawy o lasach dotyczy zgodnie z uzasadnieniem:

Wprowadzenia do polskiego prawa narzędzia społecznej kontroli nad gospodarka leśną prowadzoną przez Lasy Państwowe oraz zapewnienia dodatkowych środków na finansowanie działań związanych z ochroną przyrody, w szczególności: dla planów tworzenia nowych i powiększania istniejących parków narodowych, kompensowania i łagodzenia skutków społecznych i ekonomicznych ponoszonych przez społeczności lokalne wynikających z ochrony przyrody oraz dostosowywania działalności społeczności lokalnych do uwarunkowań wynikających z funkcjonowania obszarów chronionych.

Na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2642

można śledzić przebieg procesu legislacyjnego:

legislacja

Polecam wnikliwej uwadze wszystkich te próby zmian w ustawie o lasach, które jak zwykle odbywają się zgodnie z zasadą „ o nas- bez nas…”

 

Jarosław Szałata