Zjazd Sprawozdawczo – wyborczy delegatów Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego

14 grudnia 2016 roku w Leśnym Ośrodku Edukacji w Jedlni-Letnisko odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego.

1Sala obrad – delegaci.

W obradach Zjazdu, na ogólną liczbę 92 uczestniczyło 86 delegatów reprezentujących 24 Organizacje Zakładowe.

1aSala obrad – delegaci.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru, otwarcia Zjazdu dokonała Przewodnicząca ZLP Regionu Radomskiego Barbara Iwańska, serdecznie przywitała Przewodniczącego ZLP w RP Bronisława Sasina, Prezydium Rady ZLP Regionu Radomskiego, Przewodniczących Zakładowych Organizacji, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Zjazd.

2Prezydium Zjazdu, od lewej: J. Bochenek, B. Iwańska, P. Kopeć, B. Sasin, B. Jarzębak, L. Jaszczyk, A. Podsiadło.

Na Przewodniczącego obrad Zjazdu wybrano Pawła Kopcia. Dokonano wyboru: Protokolantów, Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca ZLP Regionu Radomskiego Barbara Iwańska złożyła sprawozdanie z pracy Rady Regionu za lata 2012-2016. Wg stanu na dzień 08.12.2016 ZLP Regionu Radomskiego liczy 610 członków. Najliczniejsze Organizacje działają w Nadleśnictwie Skarżysko oraz Łagów. Koleżanka Przewodnicząca poinformowała o podejmowanych przez Radę ZLP Regionu Radomskiego działaniach w upływającej kadencji między innymi: sprawy mieszkaniowe, limit kilometrów na jazdy samochodem prywatnym do celów służbowych czy stawki za 1 km, interwencji w różnych sprawach pracowniczych członków związku, sprawy wakacyjnego wypoczynku młodzieży, protestów podejmowanych przez Związek w 2014 roku., rajdów leśników, wyjazdów sanatoryjnych, opieki zdrowotnej w ramach pakietów Medicover, negocjacji w sprawie zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników PGL LP, zapomogi dla potrzebujących.

3Sprawozdanie Przewodniczącej ZLP Regionu Radomskiego B. Iwańskiej.

Na zakończenie swojego wystąpienia Przewodnicząca Barbara Iwańska, życzyła dobrych, trafnych wyborów, a nowo wybranym władzom sukcesów na niwie związkowej. Ponieważ w niedługim czasie zamierza przejść na zasłużoną emeryturę, pięknymi słowami zakończyła:

„To jest moje prawie 26 lat pracy na rzecz Związku Leśników Polskich w RP Regionu Radomskiego. To był czas, którego nie da się zapomnieć, czas pracy, intensywny, kreatywny po prostu wspaniały. Dziękuję za współpracę Przewodniczącemu Bronisławowi Sasinowi, na jego ręce Radzie Krajowej, dziękuję Prezydium Basi Jarzębak, Leszkowi Jaszczykowi, Joli Bochenek, Kaziowi Mazurowi, Markowi Dziurzyńskiemu, Danielowi Bogackiemu, Komisji Rewizyjnej Mariuszowi Mazurowi, Adamowi Podsiadło, a ponad wszystko dziękuję członkom Naszego Związku. Dziękuję Delegatom .…”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kolega Mariusz Mazur przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej z ostatniej kadencji. Komisja corocznie dokonywała kontroli gospodarki finansowej, podejmowane kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Delegaci uznali sprawozdania za wyczerpujące i nie zgłosili żadnych uwag. Postawiony przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium dla rady Regionu został przyjęty w głosowaniu.

W imieniu Zjazdu Delegatów podziękowanie odchodzącej Przewodniczącej Barbarze Iwańskiej, za wiele lat działalności na rzecz Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego złożył kolega Adam Podsiadło.

4A. Podsiadło – członek Rady Krajowej z RR dziękuje B. Iwańskiej za wiele lat działalności na rzecz ZLP RR.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej  kolega Bronisław Sasin. Podziękował koleżance Barbarze Iwańskiej za wzorową współpracę, następnie podziękował członkom związku za udział w proteście pod sejmem w sprawie nowelizacji Ustawy Prawo Łowieckie.

5Przewodniczący ZLP w RP B. Sasin dziękuje B. Iwańskiej za wzorową współpracę.

W dalszej części swojego wystąpienia Przewodniczący poruszył sprawy dotykające pracowników, a mianowicie:

– sprawy płacowe – negocjacje stawki wyjściowej, nagrody i premie,

– negocjacje w sprawie limitów kilometrów dla pracowników terenowych,

– negocjacje w sprawie zmiany w PUZP,

– polityka mieszkaniowa,

– zmiany w wynagrodzeniu za pełnienie dyżurów ppoż.,

– leczenie sanatoryjne,

– sprawy deputatów opałowych,

– program emerytalny i ubezpieczeniowy.

W dalszej części odpowiadał na pytania zadawane przez Delegatów.

Za szczególne osiągnięcia w pracy związkowej Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin, w asyście Przewodniczącej Barbary Iwańskiej oraz Członka Rady Krajowej Adama Podsiadło wręczył zasłużonym działaczom odznaki związkowe.

Złotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Janusz Chłopek ZLP w Nadleśnictwie Zagnańsk, Mirosław Ziółkowski ZLP w Nadleśnictwie Ostrowiec Św., Henryk Pasteczka ZLP w Nadleśnictwie Skarżysko, Jolanta Dziura ZLP w Nadleśnictwie Ruda Maleniecka, Paweł Kopeć ZLP w RDLP Radom.

6Odznaczeni Złotą Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Srebrną odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Jerzy Kalinowski ZLP w Nadleśnictwie Pińczów, Iwona Karyś – Szostak ZLP w Nadleśnictwie Zagnańsk, Jacek Olesiak ZLP w Nadleśnictwie Staszów, Zbigniew Wiącek ZLP w Nadleśnictwie Staszów, Bogdan Chylak ZLP w Nadleśnictwie Przysucha, Sławomir Sieczka ZLP w Nadleśnictwie Skarżysko, Anna Podhorecka ZLP w Nadleśnictwie Grójec, Wojciech Grad ZLP w Nadleśnictwie Jędrzejów, Andrzej Dąbrowski ZLP w Nadleśnictwie Łagów, Krzysztof Gola ZLP w Nadleśnictwie Daleszyce, Adam Bies ZLP w Nadleśnictwie Starachowice, Zbigniew Pałos ZLP w Nadleśnictwie Barycz, Stanisław Drela ZLP w Nadleśnictwie Przysucha, Elżbieta Burzyńska ZLP w Nadleśnictwie Kozienice.

7Odznaczeni Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Brązową odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Renata Jakubowska ZLP w Nadleśnictwie Zwoleń, Ryszard Regulski ZLP w Nadleśnictwie Dobieszyn, Dariusz Serek ZLP w Nadleśnictwie Stąporków, Zbigniew Lasota ZLP w Nadleśnictwie Kielce, Bernardyna Kowalczyk ZLP w Nadleśnictwie Włoszczowa, Rafał Drzazga ZLP w Nadleśnictwie Przysucha, Zbigniew Pastuszka ZLP w Nadleśnictwie Suchedniów, Arkadiusz Świercz ZLP w Nadleśnictwie Pińczów, Mieczysław Kołodziej ZLP w Nadleśnictwie Przysucha, Jerzy Lach ZLP w Nadleśnictwie Skarżysko, Robert Lenartowicz ZLP w Nadleśnictwie Chmielnik, Jerzy Kopiński ZLP w Nadleśnictwie Skarżysko, Mariusz Ławrentiuk ZLP w Nadleśnictwie Daleszyce, Stanisław Wójcicki ZLP w Nadleśnictwie Jędrzejów.

8Odznaczeni Brązową Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Po wręczeniu odznaczeń kolega Wojciech Grad podziękował w imieniu odznaczonych, a kolega Bronisław Sasin pogratulował odznaczonym.

Po krótkiej przerwie wznowiono obrady Zjazdu i przystąpiono do przeprowadzenia wyborów nowych władz Regionu Radomskiego.

Przewodniczącą ZLP RR została Jolanta Bochenek, w skład Prezydium wybrano następujące osoby: Daniel Bogacki, Gola Krzysztof, Wojciech Grad, Barbara Jarzębak, Andrzej Kot, Stanisław Drela, Piotr Maj.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Mariusz Mazur-Przewodniczący, Lucyna Morawiecka, Piotr Wolski.

Delegaci na Zjazd ZLP w RP: Barbara Iwańska, Barbara Jarzębak, Marek Dziurzyński, Daniel Bogacki, Leszek Jaszczyk, Zbigniew Szostak, Stanisław Drela.

Na przedstawiciela Regionu Radomskiego w Radzie Krajowej ZLP wybrano w głosowaniu tajnym kolegę Ireneusza Lasaka.

Po zakończeniu wyborów na Zjazd przybył Pan Dyrektor RDLP Radom Andrzej Matysiak oraz Zastępca Dyrektora RDLP Radom Marek Szary. Dyrektor podziękował  koleżance Barbarze Iwańskiej za pracę na rzecz Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego i działalność na rzecz Lasów Państwowych. Panowie Dyrektorzy pogratulowali nowo wybranym władzom Regionu Radomskiego życząc sukcesów na niwie związkowej oraz dobrej współpracy z Dyrekcją. Następnie omówił sytuację ekonomiczno – finansową Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu m.in.: sprawy przetargów na usługi leśne  oraz  sprzedaż drewna. Podziękował członkom związku za udział w proteście przeciw nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie, oraz przekazał informację na temat premii świątecznych i kwartalnych, odniósł się również do pytań z sali, udzielając na nie odpowiedzi.

Do Komisji Uchwał i Wniosków złożono następujące wnioski:

– wniosek w sprawie pełnego umundurowania dla nowozatrudnionych –przyjęto,

– wniosek w sprawie wliczenia szkoły średniej do wyliczenia nagród jubileuszowych – odrzucono.

Na zakończenie Zjazdu głos zabrała nowo wybrana Przewodnicząca ZLP RR Jolanta Bochenek, podziękowała Delegatom za okazane zaufanie. Podziękowała koleżance Barbarze Iwańskiej za lata współpracy, „…za to, że zawsze mogliśmy liczyć na jej pomoc na niwie związkowej, służbowej oraz koleżeńskiej. Żadnej sprawy, telefonu, maila nie zostawiła bez załatwienia. Pod jej okiem wychowały się pokolenia związkowców, organizowała drużynę rajdową (…), której zazdroszczą nam inne dyrekcje.”

Nowo wybrana Przewodnicząca zwróciła szczególną uwagę na pokazanie nowo zatrudnianym pracownikom w Lasach Państwowych, że istniejemy jako związek, dbamy o pracowników, staramy się nieść im pomoc w trudnych chwilach, że dbamy o dobro interesów Lasów Państwowych.

Po uroczystym wyprowadzeniu sztandaru Zjazd został zamknięty.

Jolanta Bochenek