Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP

5 lutego br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Andrzeja Koniecznego oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – Konrada Tomaszewskiego. Głównym tematem obrad były kwestie związane z sytuacją w Puszczy Białowieskiej, propozycje zmian do PUZP oraz problemy Parków Narodowych.

Przewodniczący ZLP w RP, Bronisław Sasin, przekazał Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska, Andrzejowi Koniecznemu, oficjalne stanowisko Związku Leśników Polskich w RP w sprawie Puszczy Białowieskiej. Zgodnie z treścią pisma, Związek „zdecydowanie opowiada się za czynną ochroną Puszczy poprzez usuwanie posuszu i zasiedlonych przez kornika drukarza drzew świerka pospolitego, który jest gatunkiem dominującym w zbiorowiskach leśnych i zajmuje 26% powierzchni Puszczy”. Bronisław Sasin podkreślił, że nie można pozostawić Puszczy Białowieskiej bez pomocy leśników, jak uważa część ekologów, gdyż to działanie zbyt kosztowne i ryzykowne.

Andrzej KoniecznyBronisław Sasin przekazuje stanowisko ZLP w RP w sprawie Puszczy Białowieskiej Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska – Andrzejowi Koniecznemu.

W odpowiedzi na stanowisko Związku, Andrzej Konieczny wskazał, że jednym z istotnych problemów dotyczących Puszczy Białowieskiej jest kwestia retoryki, w jakiej odbywa się dyskusja o aktualnych problemach, które jej dotyczą. Informacje przekazywane w mediach niejednokrotnie wprowadzają w błąd zamiast przybliżać wiedzę na temat stanu faktycznego. Negatywnym przykładem jest choćby często powtarzanie zdanie, że Puszcza Białowieska jest „terenem nietkniętym ludzką ręką”. Podsekretarz Konieczny zapewnił, że obecnie trwa inwentaryzacja stanu środowiska przyrodniczego na terenie trzech nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej: Browsk, Hajnówka i Białowieża. A po jej zakończeniu zostaną podjęte dalsze decyzje co do przyszłości Puszczy. Poinformował, że od 2008 roku mamy do czynienia z dramatycznym wzrostem populacji kornika drukarza.

Podsekretarz Stanu wystosował apel do wszystkich organizacji związkowych o konstruktywną współpracę w rozwiązywaniu problemu Puszczy Białowieskiej, a także o wspieranie działań podejmowanych w tym zakresie przez Dyrektora Generalnego LP, Konrada Tomaszewskiego.

Bronisław Sasin, w imieniu Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP, zadeklarował pomoc w wypracowaniu konsensusu w tym zakresie i wolę współpracy z Dyrektorem Generalnym. Jednocześnie, wyraził zaniepokojenie o miejsca pracy leśników i mieszkańców regionu, których praca jest związana z funkcjonowaniem Lasów Państwowych na terenie Puszczy Białowieskiej. Poprosił Dyrektora Tomaszewskiego o komentarz w tej sprawie.

Dyrektor Generalny LP, Konrad Tomaszewski, podzielił obawy związane z aktualną sytuacją Puszczy Białowieskiej. Podkreślił, że Puszcza „zanika w oczach”. Zwrócił  uwagę, że nie będzie społecznej akceptacji dla działań Lasów Państwowych w tym zakresie dopóki w przekazach medialnych nadal będą pojawiały się niezgodne z prawdą informacje na temat Puszczy Białowieskiej. Trzeba pokazać tę tragedię i walkę z niesamowitym przeciwnikiem, jakim jest kornik drukarz.

Konrad TomaszewskiGłos zabiera Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – Konrad Tomaszewski.

Dyrektor Tomaszewski zdementował doniesienia, że trzy nadleśnictwa – Browsk, Hajnówka i Białowieża miałyby zniknąć lub zostać włączone do Parku Narodowego. Zagwarantował też, że miejsca pracy dla leśników w tym regionie zostaną utrzymane.

Podczas obrad Rady Krajowej, Bronisław Sasin poruszył temat polityki mieszkaniowej i czynszowej. Poinformował, że Związek otrzymał od Ministerstwa Środowiska odpowiedź na wystąpienie z 1 grudnia 2015 roku w sprawie potrzeby dokonania zmian w ustawie o lasach, w części dotyczącej mieszkań służbowych pracowników Służby Leśnej. Czytamy w nim, że Ministerstwo Środowiska podziękowało za „zainteresowanie i zgłoszone propozycje oraz zadeklarowało, że projekt zmian do ustawy o lasach zostanie rozważony przy najbliżej nowelizacji tego aktu prawnego”. Przewodniczący ZLP w RP zwrócił się do Podsekretarza Koniecznego i Dyrektora Tomaszewskiego z pytaniem, czy odpowiedź Pana Ministra oznacza akceptację wniosków zgłoszonych przez Związek.

Dla przypomnienia, ZLP w RP złożyło 4 wnioski, które dotyczyły:

  1. wprowadzenia zmian w Art. 46 ustawy o lasach, zmieniających mieszkania dotąd bezpłatne na służbowe mieszkania, udostępniane na zasadach umowy najmu,
  2. ustalenia dodatku mieszkaniowego dla stanowisk wymienionych w Art. 46 ust.1. pkt. 2 ustawy o lasach,
  3. wprowadzenia dodatkowego zapisu, aby pracownikom opuszczającym mieszkanie służbowe przysługiwała odprawa, jeżeli nie będą korzystali z zasobów mieszkaniowych Lasów Państwowych,
  4. wprowadzenia zapisu zabraniającego ponownego zakupu mieszkania na warunkach preferencyjnych przez tego samego pracownika.

Odnosząc się do poruszonych kwestii, Andrzej Konieczny wskazał, że leżą one w kompetencji Andrzeja Szwedy-Lewandowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody. Problem mieszkań wygląda inaczej w poszczególnych nadleśnictwach. Art. 35 ustawy o lasach wskazuje, że to „Nadleśniczy bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych”.

Rada KrajowaCzłonkowie Rady Krajowej ZLP w RP.

Rada Krajowa 2Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP.

Korzystając z obecności Podsekretarza Koniecznego i Dyrektora Tomaszewskiego, Bronisław Sasin wspólnie z Piotrem Kozłowskim, Przewodniczącym ZLP Parków Narodowych, nawiązali do trudnych zagadnień, z jakimi zmagają się Parki Narodowe. Dotyczą one starań kierownictwa Parków o podwyższenie płac pracowników i wyrównanie dysproporcji w stosunku do wynagrodzeń osób zatrudnionych w Lasach Państwowych.

Dyrektor Generalny potwierdził, że dobrze zna ten temat. Zasugerował, by część środków z funduszu leśnego przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń pracowników Parków Narodowych. Zwrócił się z prośbą o poparcie tego wniosku przez związki zawodowe. Jednocześnie zadeklarował, że te kwestie będą szczegółowo omawiane na najbliższym spotkaniu z Dyrektorami Parków Narodowych.

Przewodniczący Sasin rozpoczął wielowątkową dyskusję dotyczącą zmian w PUZP. Zapytał Dyrektora Tomaszewskiego, w jaki sposób zmiany i zakres nowelizacji PUZP będą konsultowane ze związkami zawodowymi. W tym obszarze jest wiele niewiadomych – począwszy od przewidywanego terminu zakończenia prac zespołu, przez kierunek zmian, tzn. rozszerzenie czy zawężenie uprawnień, po wątpliwości, czy układ, w tym tabela płac, będą opracowane dla wszystkich pracowników.

Dyrektor Generalny poinformował, że tryb dalszej pracy nad zmianami w PUZP będzie dyskutowany podczas spotkania ze związkami zawodowymi, które jest zaplanowane na 16 lutego 2016 roku. Upoważnił Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy, Agnieszkę Grzegorczyk, do udzielenia komentarza do poszczególnych postulatów związkowych.

Agnieszka GrzegorczykOd lewej: Agnieszka Grzegorczyk – Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy w DGLP, Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Andrzej Konieczny – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Bronisław Sasin – Przewodniczący ZLP w RP.

Agnieszka Grzegorczyk poinformowała, że szczegółowe stanowisko w sprawie postulatów wyda po zapoznaniu się z konkretnymi wnioskami. Możliwość realizacji zgłoszonych zmian będzie rozpatrywana przez pryzmat kosztów, jakie te zmiany będą generowały oraz pod kątem długoletnich prognoz ich realizacji.

Rada Krajowa jednogłośnie podjęła decyzję o zaakceptowaniu treści notatki ze spotkania central związkowych w sprawie zmian w PUZP, które miało miejsce 21 stycznia 2016 roku.

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Gozdek-Pawłowska