Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP 19-20 grudnia 2014 r.

W dniach 19-20 grudnia 2014 r. w Sękocinie obradowała Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Rada obradowała nad sprawami płacowymi, mieszkaniowymi oraz nad sprawami organizacyjnymi Związku i budżetem na 2015 r.

Nowy obrazOd lewej: Jerzy Miliszewski – wiceprzewodniczący, Bronisław Sasin – przewodniczący, Krzysztof Górski – wiceprzewodniczący, Zbigniew Czeryba – wiceprzewodniczący.

Omówione zostały również sprawy organizacyjno-finansowe Związku. Podjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu na 2015 r. oraz ustalenia terminu i miejsca Zjazdu Sprawozdawczego w 2015 roku oraz planu pracy na przyszły rok. Zjazd Sprawozdawczy odbędzie się w dn. 26-27 marca 2015 r. w Sękocinie. Głównym punktem obrad była polityka mieszkaniowa w tym naliczanie czynszów. Przewodniczący poinformował o stanowisku ZLP w RP w sprawie polityki mieszkaniowej, jakie zostało skierowane do Ministra Środowiska oraz o propozycji Ministra Środowiska spotkania się w celu omówienia poruszonych w piśmie problemów. Termin spotkania zostanie ustalony na początku stycznia 2015 r. W czasie narady wręczono  Koledze Stefanowi Krejmerowi upominki i  kwiaty, w podziękowa-niu za długoletnią pracę w Radzie Krajowej ZLP w RP oraz przedstawiono nowego członka Rady Krajowej z Regionu Radomskiego,  Kol. Adama Podsiadło z Nadleśnictwa Marcule.   Nowy obraz (1) Przedstawiciele Regionu Radomskiego ZLP w RP, od lewej: Adam Podsiadło, Leszek Jaszczyk, Stefan Krejmer

Rozpatrzono również skargi jakie napłynęły do Związku i podjęto uchwały o przyznaniu zapomóg bezzwrotnych dla 5 członków Związku, z różnych regionów ZLP w RP. O przygotowaniach do Rajdu w 2015 r. poinformował Jerzy Derlicki, który zapewnił RK o zakończeniu prac związanych z uzgodnieniem poszczególnych tras. Wkrótce zostaną ogłoszone na stronie  internetowej warunki i opis tras rajdowych. Rajd odbędzie się na terenie RDLP Warszawa w dn. 18-20.06.2015 r. O przygotowaniach do organizacji Turnieju Szachowego w 2015 r. poinformował przewodniczący – zawody odbędą się w Nagórzycach w dn. 26-28 lutego 2015 r.

W porze obiadowej odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczył Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  ds. Ekonomicznych Krzysztof Janeczko oraz Zastępca Dyrektora IBL prof. dr. hab. Jacek Hilszczański.

Przewodniczący   Bronisław Sasin oraz Zastępca Dyrektora Generalnego LP Krzysztof Janeczko złożyli wszystkim życzenia z okazji zbliżających  się Świąt Bożego Narodzenia  oraz Nowego Roku, a następnie ksiądz kanonik Wiktor Ojrzyński, kapelan leśników RDLP Warszawa, po krótkiej modlitwie, pobłogosławił opłatek i zgromadzonych na spotkaniu opłatkowym.  Po oficjalnej części spotkania wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia.

Nowy obraz (2)Nowy obraz (3)Nowy obraz (4)Nowy obraz (5)Nowy obraz (3)Po spotkaniu opłatkowym odbyła się dalsza część posiedzenia Rady Krajowej  z udziałem Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  ds. Ekonomicznych Krzysztofem Janeczko, który przedstawił  krótką informację o  bieżącej sytuacji finansowej  oraz o  planach na 2015 r., w tym w zakresie zatrudnienia i płac.

Nowy obraz (7)

Członkowie RK  skierowali pytania do zastępcy dyrektora generalnego LP m.in. w zakresie udziału przedstawicieli związków w podziale nagród, sugerując rozwiązania podobne jak np. w samorządach, gdzie wysokość poszczególnych nagród jest udostępniana samorządom, ale pod warunkiem zachowania zasad o ochronie  danych osobowych. Stawiano również pytania w zakresie poziomu wyniku w 2014 r. i jego zagospodarowania oraz o przedstawienie realizacji kierunków wydatkowania zysku w 2015 r.

W dalszej części posiedzenia Rady Krajowej, odbywającego się do późnych godzin wieczornych, omawiano sprawy organizacyjne Związku, w tym przedstawiono                             i przedyskutowano list  otwarty Henryka Chabowskiego, który wpłynął do Rady Krajowej. Wnioski związane z listem otwartym zostaną wypracowane po spotkaniu z Radą Okręgu Białostockiego ZLP w RP.

Fototeka z posiedzenia Rady Krajowej.

Nowy obraz (8)Nowy obraz (9)Nowy obraz (10)Nowy obraz (11)Nowy obraz (12)Nowy obraz (13)Nowy obraz (14)Nowy obraz (15)

… i ze spotkania opłatkowego

Nowy obraz (16)Nowy obraz (17)Nowy obraz (18)

Foto: Janina Sobczak