Wybory w Regionie Zachodnim ZLP w RP

W dniach 24-25 października 2014 roku odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP Regionu Zachodniego. Do nadmorskiego ośrodka „Bażyna” w Pogorzelicy, położonego na terenie Nadleśnictwa Gryfice  zjechało z rozległej szczecińskiej RDLP 92 delegatów. Reprezentowali oni najliczniejszy w kraju Region Zachodni ZLP liczący 1098 członków, zrzeszonych w 37 organizacjach zakładowych. Delegatów na zjazd powitał Bronisław Sasin- przewodniczący ZLP w RP oraz przewodniczący Regionu Zachodniego. Złożył sprawozdanie z prac ustępującego prezydium regionu i podsumował pięcioletnią kadencję.

1

2Uczestnicy zjazdu wysłuchali także sprawozdania przewodniczącego komisji rewizyjnej Henryka Naumuka, który dobrze ocenił pracę prezydium i wnioskował o udzielenie absolutorium. Delegaci jednogłośnie przychylili się do tego wniosku.

Po przerwie na salę obrad przybyli zaproszeni goście w osobach: Krzysztof Wróbel- Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Ewa Kaczmarek – Główna Księgowa oraz Hubert Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Planowania i Analiz.

Miłym akcentem było wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Leśników Polskich „ dla wyróżniających się członków ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie.

Złotą odznakę „ Zasłużony dla  Leśników Polskich” otrzymali

1. Jolanta  Ptak                –  Nadleśnictwa Drawno
2. Jerzy Dębowski            –  Nadleśnictwa Goleniów
3. Tadeusz Dziwiec          –  Nadleśnictwa Smolarz
4. Andrzej Kaźmierczak   –  Nadleśnictwa Smolarz

Srebrną   odznakę „ Zasłużony dla  Leśników Polskich” otrzymali: 

1. Maria Filar                –      Nadleśnictwo Drawno
2. Maria Grzeszczak    –      Nadleśnictwo Smolarz
3.Artur Della Valle        –      Nadleśnictwo Smolarz

3    

Odznaczeni złotą i srebrną odznaką, od prawej, w kolejności wyżej wymienionej. 

Brązową  odznakę „ Zasłużony dla  Leśników Polskich” otrzymali:

1. Irena Salik                       – Nadleśnictwo Barlinek
2. Edyta Nazarczuk             – Nadleśnictwo  Międzyzdroje
3. Agnieszka Turzyńska      – Nadleśnictwo  Międzyzdroje
4. Ewelina Kawa                 – Nadleśnictwo  Dobrzany
5. Iwona Guz                       – Nadleśnictwo  Resko
6. Krzysztof Winnicki           – Nadleśnictwo  Dobrzany
7. Konrad Kawa                  – Nadleśnictwo  Dobrzany
8.Grzegorz Dąbrowski        – Nadleśnictwo  Gryfino
9.Piotr Zemełka                   – Nadleśnictwo  Gryfice
10.Anatol Kowalczyk           – Nadleśnictwo Gryfice
11.Jacek Sidorko                –  Nadleśnictwo Kliniska
12.Arkadiusz Ciechanowicz-  Nadleśnictwo Kliniska
13.Robert Biernatowicz       –  Nadleśnictwo Kłodawa
14.Jan Szymko                    – Nadleśnictwo  Łobez
15.Piotr Sobierajski              – Nadleśnictwo  Międzyzdroje
16.Mirosław Słupecki           – Nadleśnictwo  Międzyzdroje
17.Zdzisław Modrzejewski   – Nadleśnictwo Nowogard
18.Andrzej Wais                   – Nadleśnictwo  Resko
19.Krzysztof Kaczmarek      – Nadleśnictwo  Resko
20.Roman Janczyszyn         – Nadleśnictwo Resko
21.Hubert Ignasiak               – Nadleśnictwo  Smolarz

4

Odznaczeni brązowa odznaką

Odznaczenia wręczył Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin w asyście  Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Szczecinie Krzysztofa Wróbla.

Zastępca Dyrektora RDLP Szczecin ds. Ekonomicznych Krzysztof Wróbel przekazał informacje z bieżącej działalności RDLP oraz podsumował dotychczasową owocną współpracę dyrekcji z organizacją związkową. Sytuację ekonomiczną RDLP referowała Główna Księgowa – Naczelnik Wydziału Księgowości szczecińskiej dyrekcji, Ewa Kaczmarek. Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania Hubert Kowalczyk przedstawił prezentację, która przybliżyła związkowcom strategię bieżącego i przyszłego działania dyrekcji, politykę kadrową i stale rosnące zadania gospodarcze 35 nadleśnictw. Goście zjazdu chętnie dyskutowali z delegatami na tematy związane z mieszkaniami, obłożeniem zadaniami oraz odpowiadali na pytania, które przywieźli z nadleśnictw związkowcy.

5

Przemawia Z-ca dyr. RDLP Szczecin Krzysztof Wróbel, pierwsza po prawej Główna Księgowa Ewa Kaczmarek.

Potem przystąpiono do tajnych wyborów przewodniczącego ZLP Regionu Zachodniego. Jedynym kandydatem był dotychczasowy przewodniczący Bronisław Sasin, który niemal jednogłośnie został ponownie wybrany na kolejna kadencję. Za dotychczasową pracę podziękowano mu gromkimi brawami, a dobrą wróżbą na nową kadencję zapewnił mu piękny, kolorowy bukiet kwiatów wręczony przez koleżanki i kolegów ze związku. Potem sprawnie i z dużą jednomyślnością wybrano nowe władze.

Prezydium Regionu Zachodniego przez najbliższe 5 lat pracować będzie w składzie:

•           Przewodniczący  –  Bronisław Sasin ( biuro RDLP )
•           Z-ca Przewodniczącego     –  Waldemar Jedynak ( N-ctwo Bogdaniec )
•           Z-ca Przewodniczącego     –  Jarosław Szałata ( N-ctwo Trzciel )
•           Sekretarz             – Janina Sobczak ( N-ctwo Bierzwnik )

oraz nowi członkowie:

•           Członek               –  Genowefa Gibert ( N-ctwo Choszczno)
•           Członek               –  Maciej Gerber ( N-ctwo Skwierzyna )
•           Członek               –  Władysław Pielechowski ( N-ctwo Gryfino )

Komisję Rewizyjną  Regionu wybrano w składzie:

•           Przewodniczący –  Henryk Naumuk ( N-ctwo Międzyzdroje )
•           Członkowie :   Ewa Wysocka ( N-ctwo Chojna )
•                                   Janina Pięciak ( N-ctwo Skwierzyna)
•                                   Jolanta Ptak  ( N-ctwo Drawno )

Było wielu kandydatów na delegatów na zjazd krajowy i te wybory trwały nieco dłużej, bo zdobyć wymaganą ordynacją wyborczą 50% większość nie było łatwo.

Delegatami na Zjazd Krajowy zostali wybrani:

•           Waldemar Jedynak( N-ctwo Bogdaniec ) ,
•           Janina Sobczak( N-ctwo Bierzwnik )
•           Genowefa Gibert ( N-ctwo Choszczno)
•           Maciej Gerber ( N-ctwo Skwierzyna )
•           Władysław Pielechowski ( N-ctwo Gryfino )
•           Stanisław Hasiuk ( N-ctwo Sulęcin)
•           Henryk Wojnowski ( N-ctwo Nowogard )
•           Wojciech Poluszyński ( N-ctwo Ośno )
•           Jarosław Szlachetka ( N-ctwo Międzychód )
•           Janina Pięciak ( N-ctwo Skwierzyna )
•           Rafał Waloszczyk  ( N-ctwo Skwierzyna )

oraz z urzędu:

•           Bronisław Sasin przewodniczący Regionu ZLP w RP
•           Jarosław Szałata – członek Rady Krajowej.

Na członka Rady Krajowej ZLP w RP reprezentującego Region Zachodni został ponownie wybrany Jarosław Szałata, który był jedynym kandydatem do tej funkcji.

W trakcie zjazdu poruszono wiele kwestii istotnych dla wszystkich pracowników Lasów Państwowych i sformułowano następujące wnioski:

1.Domagamy się wprowadzenia dodatku transportowego do płac, z racji tego, że w wyniku od 2007 roku niezmienianej stawki za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego, używanego do celów służbowych ryczałty paliwowe nie pokrywają kosztów ponoszonych przez pracowników

2. Należy wprowadzić zapis do PUZP o możliwości pobierania deputatu opałowego wg  pisemnego wniosku pracownika, począwszy od marca każdego roku,

3. Wprowadzić pilnie w życie  zmiany  rozporządzenia o mundurze leśnika, przyznać uprawnienia do noszenia munduru wszystkim pracownikom LP przydzielając im odpowiednią do stanowiska ilość pkt mundurowych (np. 40 pkt dla pracowników spoza SL)

4. Podtrzymujemy niezmiennie stanowisko ZLP Regionu Zachodniego w Szczecinie dotyczące sprzedaży  mieszkań, w którym RZ zdecydowanie  opowiada się za daleko idącą kompleksową sprzedażą wszystkich mieszkań w LP.  Tylko takie  uregulowanie  rozwiąże problem mieszkań dla leśników. Należy  działać w kierunku:

a/  pilnego wprowadzenia dodatkowego zapisu, aby pracownikom opuszczającym mieszkanie służbowe i rezygnującym z lokalu zamiennego przysługiwała odprawa w określonej wysokości (wykupienie świadczenia) jeżeli nie będą korzystali  z zasobów mieszkaniowych lasów państwowych. Wysokość odprawy może być zależna od stażu pracy i lokalizacji budynku funkcyjnego,

b/  wprowadzenia realnych dodatków mieszkaniowych , poza płacami, rewaloryzowanych  każdego roku poprzez określenia % stawki wyjściowej  (np.30%) ;  unormować tę sprawę przez odpowiedni zapis w PUZP

c/  różnicowania czynszów w zależności od stanu technicznego, remonty z ostatnich 10  lat odrzucić z bazy czynszowej, budynki gospodarcze – stawkę naliczać po minimalnej stawce – jednej dla całego kraju,

d/ ustalenia definicji mieszkania funkcyjnego nadleśniczego i leśniczego, zamieszkiwanych na podstawie umowy najmu, a nie użyczenia oraz określenie standardu kancelarii leśniczego. Utrzymanie kancelarii, pomieszczeń nie stanowiących części mieszkalnych i terenu wokół budynków funkcyjnych powinno być w gestii nadleśnictwa. Dążyć do ustalenia zasad administrowania i utrzymania budynków stanowiących zasób nadleśnictwa oraz precyzyjnego określenia praw i obowiązków stron.

e/ umożliwienie korzystania z pożyczek  dla młodych pracowników z krótkim stażem ( do 5 lat od ukończenia szkoły)

f/  ustalenia racjonalnych zasad  służebności dojazdu do sprzedawanych osad i budynków,

g) wprowadzenie zapisów zabraniającego ponownego zakupu mieszkania przez tego samego pracownika czy małżonka oraz o utracie uprawnienia do mieszkania,  jeżeli pracownik nabył już mieszkanie z zasobów Lasów Państwowych.

5. Dążyć do  wprowadzenia nowych zasad wynagradzania i dodatków funkcyjnych, także dla podleśniczych – nowa  siatka płac uzależniona od rozmiarów zadań i zakresu obowiązków.

6. Wynegocjować podwyższenie poziomu nagród  jubileuszowych  do  450 %  po przepracowaniu 45 lat pracy.

7. wprowadzić zapis w PUZP :  Pracownikom zatrudnionym na stanowisku  leśniczego lub  osobie  odpowiedzialnej za utrzymanie kancelarii leśnictwa przysługuje zwrot kosztów  w wysokości 30 % stawki wyjściowej.

8. Uporządkowania zapisów układu zbiorowego pracy oraz nadanie ostatecznej i jednoznacznej  interpretacji np. w sprawie deputatów opałowych.

9. Wprowadzenia zapisu w PUZP o zwrocie kosztów za zakup okularów dla pracowników terenowych

10. Zwiększenie dodatkowego  wynagrodzenia za czas pełnienia dyżuru ppoż. w domu   do 3 %  (§ 10 pkt.6 PUZP).

11. Ustalić nowe, urealnione stawki zasiłków statutowych w nawiązaniu do stawki wyjściowej do płac w LP

12. Doprowadzić do podpisania porozumienia z dyrektorem regionalnym, regulującego zasady ramowych umów o współpracy pomiędzy nadleśniczymi a organizacjami zakładowymi w nadleśnictwach

13. Umożliwić wszystkim stażystom złożenie egzaminu do SL na zakończenie stażu.

Drugi dzień zjazdu poświęcono sprawom zarządzania zasobami ludzkimi, zmianom kadrowym, dyskutowano o udziale leśników w wyborach samorządowych i poruszano wiele kwestii ważnych dla wszystkich pracowników Lasów Państwowych.

JAROSŁAW  SZAŁATA

Foto: Janina Sobczak