Dzienne archiwum: 13 czerwca 2014

Stosunek pracy leśników na nowych zasadach

W dniu 10 czerwca 2014 roku, Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o lasach, która wprowadza zmianę formy zatrudnienia leśniczych, inżynierów nadzoru, głównych księgowych i zastępców nadleśniczego. Podstawą zatrudnienia w/w pracowników Lasów Państwowych nie będzie już powołanie, a umowa o pracę. Obecne powoływanie i odwoływanie na wskazane stanowiska  należy do kompetencji nadleśniczego. Za taką zmianą występowały związki zawodowe oraz środowisko leśników, wskazując na konieczność zwiększenia stabilności pracy.
Argumentowali, że powołanie jako forma zatrudnienia nie zapewnia należytej ochrony stosunku pracy – brak jest możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem pracy. Stosunek pracy osób zatrudnionych do tej pory na podstawie powołania z dniem wejścia w życie nowych przepisów przekształci się w stosunek na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zmiany nie dotyczą jednak nadleśniczych, którzy nadal będą zatrudniani na podstawie powołania.
Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.
Mamy nadzieję, że ustawa zostanie przyjęta w Senacie i podpisze ją Prezydent RP.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP

Bronisław Sasin

Poniżej treść ustawy.

USTAWA
z dnia ……… 2014 r.
o zmianie ustawy o lasach
Art. 1.
w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.1)) w art. 35 w ust. 1 pkt 2b otrzymuje brzmienie:
„2b) zawiera i rozwiązuje umowę o pracę z:
a) zastępcami nadleśniczego,
b) głównym księgowym nadleśnictwa,
c) inżynierem nadzoru,
d) leśniczym;”.
Art. 2.
Stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie powołania, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, przekształcają się w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w stosunki pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.