Informacja na temat V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego odbytego w dniu 02.07.2021 r. oraz I Posiedzenia RR ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego z dnia 16.07.2021 r.

W dniu 2 lipca 2021 r. w dużej sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego. Rozpoczęty został o g. 900 wprowadzeniem sztandaru Związku i przywitaniem przez kol. Wiceprzewodniczącego Mirosława Chorosia gości przybyłych na Zjazd w osobach: Pani Doroty Borkowskiej – żony śp. kol. Andrzeja Borkowskiego oraz Pana Adama Roczniaka – Dyrektora RDLP w Olsztynie i Pana Piotra Juszczyka – Naczelnika Kadr RDLP w Olsztynie.

Zjazd, na wniosek prowadzącego, uczcił pamięć swojego zmarłego w grudniu 2020 roku Przewodniczącego śp. kol. Andrzeja Borkowskiego minutą ciszy.

Następnie Pan Dyrektor Adam Roczniak oraz Wiceprzewodniczący Mirosław Choroś wręczyli Pani Dorocie Borkowskiej przyznany pośmiertnie śp. kol. Andrzejowi Borkowskiemu przez Pana Dyrektora RDLP, na wniosek Związku, kordelas leśnika.

Od lewej: Mirosław Choroś, Adam Roczniak , Dorota Borkowska

Pan Dyrektor Adam Roczniak w imieniu wszystkich pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podziękował Pani Dorocie za długoletnią pracę męża na rzecz LP i Związków Zawodowych.

Dyrektor na prośbę kol. Mirosława Chorosia dokonał również wspólnie z nim wręczenia odznaczeń związkowych.

Odznaczeni zostali:

Złotą Odznaką Związkową „Zasłużony dla Leśników Polskich”

 • kol. Alfred Borowski – Nadleśnictwo Spychowo,
 • kol. Waldemar Burandt – Nadleśnictwo Olsztynek.
Od lewej: Adam Roczniak, Alfred Borowski, Waldemar Burandt, Mirosław Choroś

Srebrną Odznaką Związkową „Zasłużony dla Leśników Polskich”

 • kol. Jacek Petrykowski – Nadleśnictwo Ciechanów,
 • kol. Krzysztof Jabłoński – Nadleśnictwo Spychowo,
 • kol. Mieczysław Kalinowski – Nadleśnictwo Spychowo,
 • kol. Zenon Lewandowski – Nadleśnictwo Wipsowo.
Od lewej: Mirosław Choroś, Jacek Petrykowski, Krzysztof Jabłoński, Mieczysław Kalinowski, Zenon Lewandowski, Adam Roczniak

Brązową Odznaką Związkową „Zasłużony dla Leśników Polskich”

 • kol. Jarosław Płuciennik – Nadleśnictwo Nidzica.
Od lewej: Mirosław Choroś , Jarosław Płuciennik, Adam Roczniak

Po zakończeniu ceremonii odznaczeń Zjazd przystąpił do obrad i realizacji przyjętego porządku narady.

Po przeprowadzeniu wyborów Przewodniczącego Zjazdu i Komisji Zjazdowych stwierdzono, na podstawie listy obecności, prawomocność Zjazdu do dokonywania wyborów i podejmowania uchwał. Obecnych na Zjeździe było 76 delegatów na 98 uprawnionych.

Następnie przeprowadzono procedurę przedstawienia sprawozdań Rady Regionu oraz Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy, a Zjazd, na wniosek Regionalnej Komisji Rewizyjnej, udzielił Radzie Regionu absolutorium.

Po zakończeniu części dotyczącej poprzedniej kadencji 2016-2021 Zjazd, zgodnie z porządkiem obrad jak i ze statutem Związku, dokonał wyboru na kadencję 2021-2026:

 1. Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego, którym został wybrany kol. Mirosław Choroś – ZOZ Nadleśnictwa Ciechanów  liczbą 75 głosów za na 76 uprawnionych,
 2. Przedstawiciela Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP do Rady Krajowej Związku, którym został wybrany kol. Bogdan Cybulski – ZOZ Nadleśnictwa Przasnysz,
 3. Przewodniczącego Regionalnej Komisji Rewizyjnej, którym został wybrany kol. Zbigniew Ulatowski – ZOZ Nadleśnictwa Przasnysz,
 4. Członkami Regionalnej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
 • kol. Kinga Sulej – ZOZ Nadleśnictwa Iława,
 • kol. Tomasz Jarczyk – ZOZ RDLP w Olsztynie.

5. Wybrano też sześciu delegatów na Zjazdy Krajowe ZLP w RP:

 • kol. Marlenę Sikorską – ZOZ RDLP w Olsztynie,
 • kol. Kingę Sulej – ZOZ Nadleśnictwa Iława,
 • kol. Alfreda Borowskiego – ZOZ Nadleśnictwa Wipsowo,
 • kol. Mariusza Sękowskiego – ZOZ Nadleśnictwa Lidzbark,
 • kol. Gerarda Suleja – ZOZ Nadleśnictwa Iława,
 • kol. Zbigniewa Ulatowskiego – ZOZ Nadleśnictwa Przasnysz.

Po zakończeniu procedury wyborczej nowo wybrany Przewodniczący Związku podziękował delegatom za wybór. Zjazd po przerwie przystąpił do podjęcia uchwał i wniosków sformułowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz omówionych przez delegatów. V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP uchwalił 3 uchwały i 6 wniosków dotyczących m.in: mieszkań i tzw. kilometrówki.

W ostatniej części Zjazd poświęcił wolnym wnioskom i dyskusji delegatów.

Od lewej: Marlena Sikorska, Mirosław Choroś, Zbigniew Ulatowski, Bogdan Cybulski, Gerard Sulej

Na zakończenie Zjazdu kol. Przewodniczący Mirosław Choroś podsumował obrady, podziękował za przybycie w tak trudnym okresie delegatom i po wyprowadzeniu Sztandaru Związku zakończył obrady.

W dniu 16 lipca 2021 r. odbyła się również narada Rady Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP, podczas której wybrano Prezydium Rady Regionu w składzie:

 • Mirosław Choroś – Przewodniczący Rady Regionu,
 • Marlena Sikorska – Wiceprzewodnicząca Rady Regionu,
 • Waldemar Burandt – Wiceprzewodniczący,
 • Sławomir Brzostek – Członek Prezydium,
 • Grzegorz Baniak – Członek Prezydium.

Nowo wybrane Prezydium RR zajęło się bieżącymi sprawami organizacyjnymi i podjęło decyzje dotyczące podziału funkcji, upoważnienia członków RR do dysponowania majątkiem Związku i załatwieniem odpowiednich zmian w KRS i w Banku.

Tekst: Mirosław Choroś

Foto: Archiwum ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego