OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – https://giodo.gov.pl/pl/p/akty-prawne) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą pod adresem ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa.

2. Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale w razie potrzeby, w tematach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem email: zlpwrp@lasy.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 1. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 7. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Podanie danych wynika z przepisów prawa – ustawa o związkach zawodowych.