Leśnicy w związkach zawodowych – zapraszamy do nas

Związki zawodowe to organizacje ludzi pracy działające na podstawie ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku. Jednolity, aktualny tekst ustawy znajdziemy na stronie Sejmu RP.

Zgodnie z zapisem artykułu 1 tej ustawy:

  1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
  2. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.
  3. Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe.

Główny Urząd Statystyczny opublikował w sierpniu 2019 roku wyniki badań, które pozwalają uzyskać odpowiedź na pytanie: ilu pracowników należy do związków zawodowych w Polsce?

Z danych zebranych w roku 2018 wynika, że do około 12,5 tysiąca związków zawodowych  należało łącznie 1,5 miliona osób. Nie jest to imponująca liczba, ponieważ liczba osób pracujących w gospodarce narodowej została oszacowana w tym czasie na 16 mln pracowników. W porównaniu z badaniem z roku 2014 zanotowano spadek liczebności związkowców, których jest obecnie mniej o 1,1%.

W ramach związków zawodowych najczęściej działają zakładowe i ponadzakładowe organizacje związkowe, które stanowią ponad 78% wszystkich aktywnych ZZ. Niecałe 20% to międzyzakładowe organizacje związkowe. Federacje, konfederacje związkowe oraz jednolite ZZ to nieco ponad 2%. Z kolei pozostałe 0,1% stanowią ZZ rolników indywidualnych.

Jak wygląda aktywność związkowa w poszczególnych branżach?

Według dostępnych danych statystycznych można ocenić, że działalność związkowa jest najbardziej popularna w takich branżach jak: oświata, administracja publiczna i obrona narodowa. Dużą część pracowników – związkowców dostrzeżemy również w przetwórstwie przemysłowym, opiece zdrowotnej oraz pomocy społecznej.

Jak wygląda zainteresowanie działalnością związkową w Lasach Państwowych?

Na początku maja 2020 roku Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych wystąpiła do kierowników jednostek organizacyjnych LP z pismem dotyczącym informacji o liczbie członków związków zawodowych. Informacja ta, która miała zostać przekazana do Dyrekcji Generalnej LP w terminie do 8 maja 2020 roku, powinna określać ustaloną przez pracodawców objętych działaniem danej organizacji związkowej liczbę członków związków zawodowych, będących pracownikami jednostek organizacyjnych LP według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Dane zebrane z wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych zestawiono w poniższych tabelach i w ten sposób wiadomo, że leśnicy w przeciwieństwie do statystycznych wyników dla całego kraju oraz wyników innych  branż, bardzo aktywnie działają w związkach zawodowych.

Wyniki przekazane przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych przedstawił Dyrektor Generalny LP Andrzej Konieczny podczas spotkania z przedstawicielami związków zawodowych w dniu 25 maja 2020 roku.

Z podanych informacji wynika, że spośród pracowników PGL Lasy  Państwowe aż 52% należy do związków zawodowych, a przynależność do poszczególnych związków zawodowych przedstawia się następująco: 

LP. Związek ZawodowyCzłonkowie ogółem w LP
(pracownicy+emeryci)
Pracownicy LP
1Związek Leśników
Polskich w RP
109449598
2KSPL NSZZ „Solidarność” / KSZNOŚiL NSZZ
„Solidarność”
41133642
3KSBDiOŚ NSZZ
„Solidarność”-80
4140
4KSPLiOŚZZ „Budowlani”166163
5Związek Zawodowy
Pracowników
Technicznych Leśnictwa
134134
6Inne związki zawodowe
działające w LP
7777

Związki zawodowe w LP – informacja DGLP z dnia 25.05.2020 r.

Spośród pracowników Dyrekcji Generalnej LP 27% należy do związków zawodowych, natomiast przynależność do związków zawodowych w poszczególnych dyrekcjach regionalnych kształtuje się następująco:

LP. Region % wszystkich pracowników w Regionie
1Białystok45%
2Gdańsk48%
3Katowice67%
4Kraków45%
5Krosno58%
6Lublin61%
7Łódź60%
8Olsztyn45%
9Piła48%
10Poznań48%
11Radom66%
12Szczecin59%
13Szczecinek54%
14Toruń46%
15Warszawa47%
16Wrocław53%
17Zielona Góra41%

Związki zawodowe w LP – informacja DGLP z dnia 25.05.2020 r.

Wyniki jednoznacznie wskazują, że leśnicy z Lasów Państwowych zdecydowanie najliczniej i najchętniej aktywnie działają pod znakiem Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to dobrowolna, apolityczna i prężnie działająca organizacja związkowa o ponad 100-letniej tradycji. Nasz Związek działa także w Parkach Narodowych, szkołach leśnych, Instytucie Badawczym Leśnictwa, Biurach Urządzania Lasu. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. ZLP w RP zrzeszało 11630 członków w 398 organizacjach zakładowych.

Zachęcamy do dalszej aktywności i zapraszamy wszystkich chętnych do wstępowania do organizacji związkowych. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.zlpwrp.pl i do lektury biuletynu Leśnik.  Deklaracja członkowska do wybranej organizacji zakładowej ZLP w RP do pobrania tutaj.

Jesteśmy sprawdzonym partnerem społecznym wszystkich jednostek organizacyjnych, w których pracują leśnicy i zapraszamy do czynnej współpracy.

 Darz Bór!

Jarosław Szałata

Przewodniczący ZLP w RP