Ubezpieczenie OC i ochrona prawna dla leśników

Przypominam,  że od 01 września 2018 istnieje możliwość dobrowolnego przystąpienia przez stronę http://lasyfgz.pl/ubezpieczenie-oc-dla-pracownikow-lasow-panstwowych/ do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwalającej na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w mieniu pracodawcy, a także szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywanym zawodem. Dodatkowo ubezpieczenie pokrywa koszty sądowe, wynajęcia ekspertów lub powołania biegłych. Warto skorzystać z atrakcyjnej oferty tego ubezpieczenia, które zostało wynegocjowane  niedawno przez Radę Krajową ZLP w RP

W związku z  dużym zainteresowaniem programem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla pracowników Lasów Państwowych, poniżej przypominamy i przedstawiamy informacje dotyczące warunków programu. Zapoznaj się z kompleksowym ubezpieczeniem, które zabezpieczy Ciebie na wypadek szkody
wyrządzonej pracodawcy.

ZALETY PROGRAMU UBEZPIECZENIA OC:

•        Najniższa składka ubezpieczeniowa od 9,00 zł/mc,

•        Możliwość płatności miesięcznej,

•        Minimum formalności przy przystępowaniu do ubezpieczenia on-line http://lasyfgz.pl/ubezpieczenie-oc-dla-pracownikow-lasow-panstwowych/

•        Możliwość potrącania składki ubezpieczeniowej z wynagrodzenia przez Pracodawcę,

•        Do ubezpieczenia można przestępować w każdym miesiącu funkcjonowania ubezpieczenia BEZ KARENCJI.

JAKIE SZKODY OBEJMUJE UBEZPIECZENIE? 

•        Szkody na mieniu pracodawcy do kwoty 10.000 zł tj. w przypadku uszkodzenia lub zagubienia mienia pracodawca ma prawo obciążyć pracownika za poniesione straty do wysokości 3 krotności jego wynagrodzenia,

•        Szkody na osobie tj. straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz utracone korzyści,

•        Czyste straty finansowe do kwoty 25.000 zł tj. szkody nie wynikające ze szkód w mieniu i na osobie,

•        Koszty ochrony prawnej do kwoty 150 000 zł tj. koszty sądowe, wynajęcia ekspertów lub powołania biegłych.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA

•       Brak obciążenia wynagrodzenia w przypadku wystąpienia szkody,

•       Przejęcie prowadzenia szkody wyrządzonej pracodawcy przez ubezpieczyciela,

•       Dostęp do ochrony prawnej w przypadku wystąpienia sporu w ramach pełnionych obowiązków służbowych.

Zadbaj o swoje finanse w przypadku wyrządzenia szkody pracodawcy.

Dowiedz się więcej http://lasyfgz.pl/ubezpieczenie-oc-dla-pracownikow-lasow-panstwowych/

W razie pytań należy dzwonić pod nr telefonu :

Karolina Rudnik SFGZ, tel. 795 478 724, 22 696 96 86 fax. 22 628 30 86 mail; k.rudnik@sfgz.pl