Informacja ze Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Regionu Radomskiego

Otwarcie Zjazdu Regionu Radomskiego

W dniach 24-25.02.2022 roku w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym Jedlnia Letnisko odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Radomskiego. Po długiej przerwie spowodowanej pandemią delegaci z organizacji zakładowych mogli się spotkać w szerszym gronie i porozmawiać o ważnych dla leśników sprawach. Głównym celem Zjazdu było dokonanie wyboru nowych władz Regionu Radomskiego.

W Zjeździe uczestniczyło 86 delegatów na 92 uprawnionych.

Delegaci podczas Zjazdu Regionu Radomskiego

Swoją obecnością delegatów zaszczycili: Jarosław Szałata – Przewodniczący krajowy ZLP w RP oraz Jacek Zbróg – przedstawiciel firmy Mentor.

Zaproszenie do udziału w Zjeździe przyjął również Dyrektor RDLP w Radomiu dr inż. Andrzej Matysiak, jednak w związku z agresją Rosji na Ukrainę, nie mógł uczestniczyć w obradach ze względu na ważne spotkania na szczeblu rządowym.

Po wprowadzeniu sztandaru i rozpoczęciu Zjazdu nastąpiło wręczenie odznaczeń związkowych i podziękowań dla kończących swoje kadencje Przewodniczących Organizacji Zakładowych.

Kończący kadencję Przewodniczącym ZOZ ZLP w RP Regionu Radomskiego

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował odznaczeniami związkowymi ,,Zasłużony dla Leśników Polskich”:

Brązową odznakę otrzymali:

 • kolega Marcin Gęsiarz

Srebrną odznakę otrzymali:

 • koleżanka Anna Urbaniak
 • koleżanka Bożena Nucia
 • koleżanka Anna Wojciechowska
 • koleżanka Renata Jakubowska
 • kolega Sebastian Rodkiewicz
 • kolega Michał Wypchło
 • kolega Krzysztof Strózik
 • kolega Artur Czekaj
 • kolega Maciej Wnuk
 • kolega Mariusz Radzimski

Złotą odznakę otrzymali:

 • koleżanka Elżbieta Burzyńska
 • koleżanka Ewa Szymczyk
 • kolega Piotr Maj
 • kolega Andrzej Kot

Po ceremonii odznaczeń głos zabrał Kol. Jarosław Szałata przedstawiając członkom ZLP w RP bieżącą sytuację Związku oraz omówił działania jakie podejmuje Związek Leśników Polskich w RP w trosce o dobro pracowników Lasów Państwowych. Przewodniczący w swoim wystąpieniu zaznaczył, że jako tak liczna grupa jesteśmy ważnym i uznawanym partnerem w rozmowach dotyczących spraw pracowniczych oraz istotnym głosem opiniodawczym dla kształtowania polityki leśnej państwa. Liczne spotkania Przewodniczącego z Ministrem ds. leśnictwa oraz Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych przekładają się na wiele ważnych i korzystnych dla wszystkich pracowników Lasów Państwowych decyzji.

Przewodniczący Jarosław Szałata omawiał obecne działania ZLP w RP na szczeblu krajowym

Kolega Szałata podkreślił, że jest jeszcze wiele istotnych spraw do załatwienia na szczeblu centralnym, ale prowadzone intensywne rozmowy zmierzają do pozytywnego ich zakończenia. Dotyczy to m.in. sprawy tzw. „kilometrówki” oraz systemowego rozwiązania gospodarki mieszkaniowej Lasów Państwowych. Wiele inicjatyw Związku Leśników Polskich w RP dotyczących uregulowania różnych działów gospodarki leśnej jest wysoko ocenianych przez władze państwowe różnych szczebli, a zaangażowanie Prezydenta RP w niektóre działania dotyczące leśników świadczą o wysokiej pozycji ZLP w RP i traktowaniu go jako ważnego, kompetentnego i rzeczowego partnera w rozmowach.

Po wystąpieniu kolegi Przewodniczącego nastąpiło przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Regionu oraz Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie z działalności Rady Regionu przedstawiła koleżanka Przewodnicząca Regionu Radomskiego ZLP w RP Jolanta Bochenek, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący, kolega Mariusz Mazur. Po dyskusji nad sprawozdaniami nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium Radzie Regionu Radomskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. W wyniku głosowania Rada Regionu uzyskała absolutorium.

Kolejnym punktem obrad było przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Regionu Radomskiego, Prezydium Rady Regionu, Komisji Rewizyjnej, Członka Rady Krajowej i Delegatów na Zjazd Krajowy.

Po podliczeniu głosów poszczególnych głosowań wyniki przedstawiają się następująco:

Przewodniczącym Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego na kolejną kadencję została wybrana koleżanka Jolanta Bochenek.

Do Prezydium Rady Regionu zostali wybrani:

 • Wojciech Grad – Wiceprzewodniczący
 • Zbigniew Szostak – Wiceprzewodniczący
 • Daniel Bogacki – Sekretarz
 • Edyta Jastrzębska – Skarbnik
 • Grzegorz Kisiel – Członek
 • Piotr Maj – Członek

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani :

 • Mariusz Mazur – Przewodniczący
 • Anna Podhorecka – Członek
 • Bożena Nucia – Członek

Członkiem Rady Krajowej została wybrana Koleżanka Anna Urbaniak.

Delegatami na Zjazd Krajowy, zgodnie ze Statutem wybrani zostali członkowie Prezydium Rady Regionu oraz Koleżanka Barbara Jarzębak.

Podziękowania Członkowi RK oraz Prezydium Regionu Radomskiego

W drugim dniu obrad Delegaci pracowali nad przygotowaniem uchwał, które zostaną przedstawione na Zjeździe Krajowym.

Na zakończenie Zjazdu wystąpił Pan Jacek Zbróg, przedstawiciel firmy Mentor, który omówił nowe warianty ubezpieczenia leśników oraz odpowiadał na liczne pytania dotyczące funkcjonowania aktualnie obowiązującej obsługi medyczne prowadzonej przez Medicover.

Dwa dni obrad upłynęły szybko pomimo tego, że tematów i spraw do omówienia było wiele. Delegaci z zadowoleniem odebrali możliwość wymiany doświadczeń i spraw związkowych, a uzyskane informacje napawają optymizmem za sprawą intensywnej działalności Rady Krajowej.

                                                                          Wiceprzewodniczący

ZLP w RP Regionu Radomskiego

Wojciech Grad

Foto: archiwum Regionu Radomskiego ZLP w RP