Uwaga! 10 lipca mija termin składania informacji do pracodawcy o liczbie członków organizacji

Każdy Przewodniczący Organizacji Zakładowej do 10 lipca ma do spełnienia ważny obowiązek: powiadomić pracodawcę o liczbie członków swojej organizacji.

Przypominam zatem po raz kolejny istotną ustawową zmianę, która weszła w życie od 2019 roku. Jest to inaczej uregulowany obowiązek powiadamiania pracodawcy przez władze związków o liczbie swoich członków.

Począwszy od 2019 r. taka informacja jest przedstawiana co sześć miesięcy (dotychczas było co kwartał).

Władze związku (czyli praktycznie ujmując sprawę – pisemną informację składa Przewodniczący Organizacji Zakładowej lub Międzyzakładowej) powinny przygotować  informację według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, w terminie odpowiednio: do 10 lipca i 10 stycznia każdego roku.

Organizacja, która zostanie utworzona w trakcie roku, pierwszą informację o liczbie członków będzie przedkładała pracodawcy w terminie dwóch miesięcy od dnia powstania.

Ujednolicony tekst ustawy o związkach zawodowych (2019 rok): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910550234/U/D19910234Lj.pdf

Zwracam również uwagę na inny zapis ustawy, istotny wobec pytań, niejasności czy nawet prób zawierania umów pomiędzy pracodawcą, a organizacją związkową, dotyczących pobierania z wynagrodzenia składek związkowych:

 Art. 33  Ustawy o związkach zawodowych:

1. Pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną zgodą osoby wykonującej pracę zarobkową, jest obowiązany pobierać z wynagrodzenia tej osoby składkę związkową w zadeklarowanej przez nią wysokości.

2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie przekazywać kwoty pobranych składek związkowych na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez zakładową organizację związkową.

Najlepiej to zorganizować w regionach tak, aby kopie złożonych kierownikom jednostek informacji przewodniczący OZ przekazali przewodniczącemu regionu. Przewodniczący regionu niech złoży zbiorczą informację o ilości organizacji zakładowych i ilości wszystkich członków w regionie dyrektorowi regionalnemu. Będzie to spełnieniem obowiązku ustawowego dla regionu ZLP w RP (sprawa naturalnie dotyczy także odpowiedników regionu – np. Parków Narodowych) jako organizacji międzyzakładowej, a jednocześnie swojego rodzaju działaniem marketingowym przypominającym, że nasz związek jest silny, liczny i prężnie działający.

Jarosław Szałata