Wybory samorządowe 2018

W dniu  21 października pójdziemy, oby przy jak najwyższej frekwencji, do urn wyborczych aby wybrać radnych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To ważny obowiązek każdego obywatela Niepodległej Ojczyzny, szczególnie w roku Jubileuszu 100 lat niepodległości. Z pewnością na wielu listach wyborczych znajdziemy nazwiska leśników kandydujących do władz samorządowych, pracujących na różnych stanowiskach w Lasach Państwowych i poza nimi, w  Parkach Narodowych i innych jednostkach czy firmach leśnych czy około leśnych. Od nas, od naszego zaangażowania i aktywności  zależy jaką reprezentację będziemy mieli w samorządach wszelkich szczebli. Jest to sprawa bardzo ważna, bo każdy  leśnik  – samorządowiec jest naszym ambasadorem i ważnym przedstawicielem we wszelkich  sprawach społecznych. Każdy, kto uzyska mandat społecznego zaufania ma także świadomość odpowiedzialności na niego nałożonej. Reprezentując swoich wyborców ale  jednocześnie także środowisko leśników bierze na siebie wielką i to podwójną odpowiedzialność. Każdy leśnik, a nawet członek jego rodziny obejmując mandat społeczny w pełni to rozumie i ma świadomość, że godnie i odpowiedzialnie reprezentuje Brać Leśną.

Warto też pamiętać, że każdy z kandydujących leśników ma prawo występować w mundurze, naturalnie jeśli upoważnia go do tego uprawnienie wynikające z zajmowanego stanowiska i rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.  Zasady noszenia munduru leśnika reguluje   zarządzenie Nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i norm użytkowania munduru leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, a konkretnie zapisy paragrafu 2:

  1. Pracownicy Służby Leśnej zobowiązani są do noszenia umundurowania w czasie pełnienia obowiązków służbowych.
  2.  Pracownicy, o których mowa w ust. 1 mają prawo do noszenia umundurowania w czasie wolnym od pracy.

 Należy też podkreślić, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wielokrotnie zachęcał leśników do zaangażowania w sprawy społeczne, do realizowania biernego i czynnego prawa wyborczego. Było to między innymi przedmiotem rozmów podczas ostatniego spotkania Rady Krajowej ZLP w RP z Dyrektorem Generalnym Andrzejem Koniecznym w Spale, ale także spotkania przedstawicieli wszystkich central związkowych z Dyrektorem Generalnym LP  i naczelnikami z DG LP, które odbyło się 19 września w Warszawie.  Dyrektor przekonywał, że udział leśników i obecność ludzi w zielonych mundurach w pracach samorządów ma wielkie znaczenie dla polskich lasów i ojczystej przyrody. Działa też reaktywowane Forum Leśno- Samorządowe, skupiające blisko 600 leśników wybranych w wyborach samorządowych w 2014 roku. Miejmy nadzieję, że tegoroczne wybory zapewnia nam jeszcze bardziej liczną reprezentację w polskich samorządach.

Zwracam się zatem z apelem do kierownictwa Lasów Państwowych, dyrektorów regionalnych, nadleśniczych i wszystkich leśników oraz ich rodzin o zaangażowanie w odpowiedzialne i ważne zadanie jakim jest nasz udział w wyborach samorządowych. Zachęcam do wspierania kandydatów- leśników z wszelkich list wyborczych i do jak najbardziej powszechnego udziału w akcie głosowania w październiku 2018 roku. Dla dobra polskich lasów, leśników i Ojczyzny czynnie popierajmy wszelkich naszych kandydatów z Braci Leśnej.

Darz Bór!

Jarosław Szałata