Notatka ze spotkania central związkowych w sprawie nowelizacji PUZP

Spotkanie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym LP w Puszczykowie w dniu 15 kwietnia br. Obecni byli przedstawiciele ZLP w RP i NSZZ Solidarność oraz GDLP. Strony zgodnie ustaliły, że prowadzone będą prace w następujących kierunkach:

Proponowane zmiany w PUZP

Wynagrodzenie dodatkowe

 • wprowadzić dodatkowo w zał. Nr 4 § 4 pkt. 4 zapis: z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, ze zwolnienia chorobowego, ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Nagrody jubileuszowe

 • wprowadzić zapis w pkt. 1 § 33 zaliczający okresy pracy: zatrudnienia w parkach narodowych, firmach sporządzających Plany Urządzenia Lasu dla  PGL Lasy Państwowe, w ramach tzw. „Zielonych miejsc pracy”, skierowania do pracy w PGL LP przez PUP na staż pracy, prace interwencyjne, przyuczenie do zawodu itp.

 Pozostałe

 • wprowadzić  § 14 o treści: pracownikom pracującym na  rejestratorach, GPS-ach itp. urządzeniach elektronicznych przysługuje refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, ze wskazań lekarskich  raz na dwa lata , w wysokości do 30 % stawki wyjściowej, na podstawie okazanej faktury.
 • wprowadzić pkt. 5 § 15 o treści: deputat opałowy, na  wniosek pracownika, może być wydany jednorazowo, w ciągu roku, pod warunkiem złożenia  pisemnej deklaracji o zwrocie wartości nadebranego deputatu w razie rozwiązania  stosunku pracy.
 • ustalić interpretację  do § 23 pkt1: Pracownik może otrzymać urlop dodatkowy na leczenie sanatoryjne, a także urlop na poratowanie zdrowia pomimo  niewykorzystania bieżącego  urlopu wypoczynkowego.
 • opracować jednolity tekst PUZP wraz z komentarzami.
 • wprowadzić zapis w PUZP  w § 17 b:  Pracownikom zatrudnionym na stanowisku leśniczego lub osobie odpowiedzialnej za utrzymanie kancelarii leśnictwa  przysługuje zwrot kosztów  w wysokości   30 % stawki wyjściowej.

Wnioski i propozycje do negocjacji z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych:

 • Dodatek transportowy za jazdy terenowe – propozycja 30% zwiększenia w stosunku do maksymalnej stawki zwykłej. Limit kilometrów ustalany w uzgodnieniu z ZZ.
 • Pracowniczy program  emerytalny – tzw. III filar.
 • Pakiet medyczny (medycyna pracy, pakiet  zdrowotny i lekowy) dla wszystkich pracowników PGL LP obejmujący diagnostykę oraz leczenie boreliozy.
 • Uregulowanie  sprawy opuszczenia lokalu niezbędnego  z zasobów LP przez pracowników, emerytów  i rencistów  LP poprzez wypłacenie  ekwiwalentu pieniężnego albo przyznania lokalu zamiennego.
 • Ustalenie wysokości  nagrody jubileuszowej za  45 i więcej lat pracy. Propozycja – 450 % podstawy wymiaru, która powinna być zwiększona do  400 % stawki wyjściowej.
 • Uznanie kosztów udziału w wydarzeniach ( zawodach sportowych, kulturalnych itp.), objętych patronatem dyrektora generalnego i regionalnego LP, w których pracownik reprezentuje jednostkę Lasów Państwowych – w ramach pełnej delegacji.
 • Przywrócenie umundurowanie dla wszystkich pracowników  administracyjnych LP – propozycja 40 pkt / rok dla pozostających  poza  SL.
 • Znowelizowanie tabeli wynagrodzeń i tabel przydziału środków ochrony indywidualnej oraz  odzieży roboczej (m.in. włączenia siatki płac SL do PUZP).
 • Zwiększenie dodatkowego  wynagrodzenia za czas pełnienia dyżuru w domu do 3 %  (§ 10 pkt.6 PUZP).
 • Uruchomienie pożyczek bezzwrotnych na zagospodarowanie dla nowo przyjętych pracowników (do 5 lat po zakończeniu edukacji) –  propozycja 10 krotność stawki wyjściowej.
 • Ograniczenie ilości egzaminów potrzebnych do podjęcia pracy w PGL LP do egzaminu po stażowego tożsamego z egzaminem do SL.
 • Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas pełnienia funkcji związkowych w strukturach regionalnych i krajowych działających w PGL LP – szczegóły do negocjacji.

Bronisław Sasin