Czy zapis §33 pkt.1b PUZP „niepokrywający się z okresem zatrudnienia” dotyczy zatrudnienia w jakichkolwiek zakładach pracy, czy tylko w PGL LP?

§33 pkt.1b PUZP:

Na wniosek pracownika, posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych i zajmującego stanowisko pracy zgodne z kierunkiem wykształcenia, pracodawca zalicza do okresu jego pracy w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe okres studiów przewidziany programem, niepokrywający się z okresem zatrudnienia, nie więcej niż 5 lat, na podstawie przedłożonego przez niego zaświadczenia uczelni lub dyplomu ukończenia uczelni, jeżeli zawiera informację o okresie studiów.

Czy zapis „niepokrywający się z okresem zatrudnienia” dotyczy zatrudnienia w jakichkolwiek zakładach pracy, czy tylko w PGL LP?

Przykład: pracownik studiował dziennie leśnictwo przez pełne 5 lat studiów. W okresie 2 lat i 3 miesięcy zatrudniony był na część etatu w zakładzie pracy – księgarni. Podczas uznania studiów do stażu pracy uznano mu wyłącznie 2 lata i 9 miesięcy.

Opinia prawna z dnia 25.04.2023 r.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie na wstępie zwracamy uwagę, iż § 33 ust. 1b – zaliczenie okresu studiów do okresu pracy w PGL LP ma służyć pracodawcy do obliczenia stażu pracy, który ma znaczenie przy wypłacaniu świadczeń przez pracodawcę, takich jak nagroda jubileuszowa w związku ze stażem pracy u pracodawców wchodzących w skład państwowego gospodarstwa leśnego i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (§ 33 ust. 1 PUZP) oraz odprawa pieniężna w związku z przejściem praz pracownika na rentę lub emeryturę (§ 34 PUZP).

§ 33

1. Pracownikowi, z zastrzeżeniem § 33a, przysługuje nagroda jubileuszowa za lata pracy przepracowane u pracodawców wchodzących w skład państwowego gospodarstwa leśnego i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz za inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresów, od którego zależą uprawnienia pracownicze, zwana dalej „nagrodą”, w wysokości:

– po 15 latach 150% podstawy wymiaru,

– po 20 latach 200% podstawy wymiaru,

– po 25 latach 250% podstawy wymiaru,

– po 30 latach 300% podstawy wymiaru,

– po 35 latach 350% podstawy wymiaru,

– po 40 latach 400% podstawy wymiaru,

– po 45 latach i kolejnych pięcioletnich okresach 450% podstawy wymiaru.

1a. Do okresu pracy w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe pracodawca zalicza, na wniosek pracownika, także okresy pracy na stanowiskach pracy związanych z leśnictwem, ochroną przyrody i ochroną środowiska w: urzędach organów administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, związkach zawodowych działających w leśnictwie, szkołach i szkołach wyższych kształcących w zakresie leśnictwa, parkach narodowych i krajobrazowych, jednostkach naukowych, badawczych i badawczo-rozwojowych działających w zakresie leśnictwa, ochrony przyrody i ochrony środowiska, Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej i innych jednostkach wykonawstwa urządzeniowego, o których mowa w art. 19c ustawy.

1b. Na wniosek pracownika, posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych i zajmującego stanowisko pracy zgodne z kierunkiem wykształcenia, pracodawca zalicza do okresu jego pracy w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe okres studiów przewidziany programem, niepokrywający się z okresem zatrudnienia, nie więcej niż 5 lat, na podstawie przedłożonego przez niego zaświadczenia uczelni lub dyplomu ukończenia uczelni, jeżeli zawiera informację o okresie studiów.

§ 34

1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna.

2. Wysokość odprawy pieniężnej wynosi po przepracowaniu:

– do 20 lat 300% podstawy wymiaru,

– powyżej 20 lat 600% podstawy wymiaru.

3. Okresy pracy, od których zależy wysokość odprawy pieniężnej, oblicza się, jako sumę lat, o których mowa w § 33, ust. 1 – 3.

4. Podstawę wymiaru odprawy pieniężnej stanowi wynagrodzenie miesięczne, przysługujące pracownikowi za ostatni miesiąc zatrudnienia.

5. Kwota wypłaconej odprawy nie może być niższa niż odprawy wyliczonej według art. 921 Kodeksu pracy

Sam Układ, zgodnie z § 2 ust. 1 PUZP ma zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Szczegółowy wykaz pracodawców objętych układem znajduje się w załączniku nr 1 do PUZP.

Oznacza to, że:

  1. Okres pracy u pracodawców zaliczanych do LP – wlicza się do tzw. Stażu pracy
  2. Do stażu pracy wlicza się także okres pracy u innych pracodawców niż LP – wymienionych w § 33 ust. 1a (urzędu, organy, inne – jeżeli jest to praca związana z leśnictwem lub ochroną przyrody);
  3. Okres studiów związanych ze stanowiskiem zajmowanym w LP (nie muszą to być studia związane z leśnictwem – np. księgowa) – nie więcej niż 5 lat i pod warunkiem, że okres ten nie dubluje się ze stażem pracy w LP/innej instytucji której praca wchodzi w staż pracy;
  4. Odmowa zaliczenia studiów do stażu pracy – w czasie innej pracy (nie związanej z LP) byłaby dla pracownika niekorzystna. W takim przypadku lepiej byłoby nie pracować (mieć mniejszy staż „pracownika”, ale większy „staż pracy” w rozumieniu § 33 PUZP – bo do stażu pracy wliczonoby w takim przypadku całe studia – co byłoby absurdalne)

W związku z powyższym, zaliczenie okresu studiów niepokrywającego się z okresem zatrudnienia, w wymiarze nie wyższym niż 5 lat – na poczet stażu pracy odnosić się powinno do zatrudnienia u pracodawców objętych Układem. A zatem, jeśli pracownik ukończył studia i uzyskał odpowiedni dyplom ukończenia uczelni, to okres studiów powinien być zaliczony w takim wymiarze, w jakim pracownik nie był jednocześnie (w trakcie studiów) zatrudniony u pracodawcy wchodzącego w skład państwowego gospodarstwa leśnego i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, pod warunkiem, że zajmuje stanowisko pracy zgodne z kierunkiem wykształcenia.

I tak, dla przykładu:

Jeśli pracownik studiował dziennie leśnictwo przez okres 5 lat i jednocześnie był zatrudniony np. w księgarni, to do stażu pracy w PGL LP, po zajęciu przez tego pracownika w LP stanowiska zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów, powinien zostać mu zaliczony pełen okres studiów, tj. 5 lat.

Gdyby natomiast pracownik był zatrudniony u pracodawcy objętego PUZP i na stanowisku zgodnym z kierunkiem studiów podczas odbywania 5-letnich studiów, np. przez okres 2 lat, i uzyskał dyplom ukończenia uczelni w trakcie trwania stosunku pracy z tym pracodawcą, to po złożeniu przez niego wniosku, o którym mowa w § 33 ust. 1b, na poczet stażu pracy powinny zostać mu zaliczone 3 lata. 3-letni okres trwania studiów (niezależnie od jego zatrudnienia w innym miejscu pracy, niż pracodawca objęty Układem) nie pokrywa się bowiem z okresem zatrudnienia w PGL LP.

Opracował: Stanisław Lach – radca prawny