Informacja z VI Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Gdańskiego

Zebranie rozpoczął Przewodniczący ZLP w RP Regionu Gdańskiego Pan Dariusz Kowalewski witając na początku zaproszonych Gości i dziękując gospodarzowi Nadleśnictwa Lębork za gościnność i miłe przyjęcie Delegatów Związku.

Od lewej: Mariusz Pałys, Mirosław Caban, Edyta Gryckiewicz, Krzysztof Górski,  Jan Klaus, Jan Domieniecki, Dariusz Kowalewski.

Następnie głos zabrał Nadleśniczy Jan Domieniecki, który przywitał wszystkich serdecznie, przedstawił krótką charakterystykę Nadleśnictwa Lębork oraz życzył gościom owocnych obrad.

Kolejny glos przedstawił Wiceprzewodniczący ZLP w RP Pan Krzysztof Górski, który podziękował za zaproszenie na Zjazd, przywitał wszystkich Delegatów biorących w nim udział, oraz przedstawił tematy, które będzie omawiał w toku dalszych obrad.

W dalszej części spotkania Przewodniczący Regionu Gdańskiego przedstawił sprawozdanie z działalności ZLP w RP Regionu Gdańskiego za okres kadencji 2017 – 2022 r. Następnie Pan Mariusz Pałys przedstawił sprawozdanie z kontroli działalności ZLP w RP Regionu Gdańskiego i zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium za miniony okres dla Prezydium Rady.

Po udzieleniu absolutorium przystąpiono do realizacji dalszej części porządku Zjazdu to jest wyborów władz ZLP w RP Regionu Gdańskiego.

W wyniku przeprowadzonych  wyborów Przewodniczącym Związku Leśników Polskich w RP Regionu Gdańskiego na okres Kadencji 2022 – 2027 roku został Pan Dariusz Kowalewski (Nadleśnictwo Starogard). Członkiem Rady Krajowej Związku został Pan Andrzej Tomana – Nadleśnictwo Kaliska. 

W trackie spotkania miejsce miała obszerna dyskusja na temat połączenia Nadleśnictwa Cewice i Lębork, podczas którego zgłoszono wniosek o uchwałę wyrażającą sprzeciw dla połączenia ww. jednostek, którą przyjęto jednogłośnie.

Na zakończenie Zjazdu Wiceprzewodniczący ZLP w RP Krzysztof Górski, omówił bieżące sprawy dotyczące m. in. zmian w polityce mieszkaniowej, zaakceptowane przez KE warunki zielonego ładu oraz wraz z Nadleśniczym Janem Domienieckim złożyli gratulacje wybranym władzom związku, życząc sukcesów w działalności związkowej.

Tekst: Dariusz Kowalewski

Foto: Archiwum Regionu Gdańskiego ZLP w RP