Spotkanie z Edwardem Siarką – Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Leśnictwa i Łowiectwa

Ministerstwo Środowiska – Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej nr 3.
23.10.2020 r.

W dniu 23 października br. Przewodniczący Związku Leśników Polskich  w Rzeczypospolitej Polskiej  Jarosław Szałata spotkał się z Panem Edwardem Siarką, który 3 października br. otrzymał od Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego nominację na urząd Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa. Podczas spotkania Przewodniczący Jarosław Szałata przybliżył statutowe cele działania ZLP w RP oraz jego ponad stuletnią historię. Wręczył także stosowny list gratulacyjny:

Podczas rozmowy z Ministrem Edwardem Siarką oraz podczas kolejnego spotkania w tym samym dniu z udziałem Przewodniczących związków zawodowych działających w Lasach Państwowych zostały przedstawione poniższe postulaty Związku Leśników Polskich w RP:

  1. Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody stanowią nierozerwalną, spójną całość i muszą znajdować się w jednym resorcie.
  2. Budowany przez blisko 100 lat wizerunek leśnika i jednocześnie przyrodnika oraz cele gospodarki leśnej nakreślone ustawą o lasach jednoznacznie wskazują na nasze trwałe związki z resortem właściwym dla ochrony środowiska.
  3. Siedziba Ministerstwa Klimatu i Środowiska – budynek przy ulicy Wawelskiej 52/54 został zbudowany w latach 30 XX wieku m.in. ze środków zbieranych z inicjatywy ZLP w RP i pochodzących z dobrowolnych składek leśników. Powinien on nadal pozostać siedzibą resortu nadzorującego leśnictwo, ochronę przyrody i łowiectwo. 
  4. Wobec niezmienianej od 2017 roku stawki wyjściowej do płac, braku wypłaty nagród w roku 2020 oraz szybko rosnących kosztów utrzymania, zarobki leśników bardzo mocno spadły, zatem wnioskujemy o uruchomienie nagród, które od ponad 10 lat są integralną częścią naszych wynagrodzeń.
  5. Z racji licznych obecnych i planowanych odejść pracowników na zaopatrzenie emerytalne bardzo wzrosło obciążenie pracą na poszczególnych stanowiskach. Wnioskujemy o pilne podjęcie działań w sprawie spójnej polityki kadrowej i rozważenie zmiany zasad wynikających z pisma Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 3 kwietnia 2020 roku (GK. 013.30.2020).  
  6. Wnosimy o pilną realizację pakietu projektów związanych z mieszkaniami leśników oraz tzw. „kilometrówką”, złożonego przez DGLP w Ministerstwie Środowiska z pismem GK.074.1.16.2019 z dnia 14.08.2019 r. Zadeklarowaliśmy udział naszych przedstawicieli w tych pracach, które dotąd nie zostały podjęte.  
  7. Postulujemy zachowanie stabilności kadrowej w LP i obsadzanie stanowisk z zachowaniem ścieżki kariery zawodowej na podstawie tylko i wyłącznie wykształcenia, kompetencji zawodowych i umiejętności pracownika.

Minister  Edward Siarka poinformował, że pomimo globalnego kryzysu dobrze ocenia bieżące funkcjonowanie i ogólną kondycję PGL Lasy Państwowe. Jest otwarty na dialog z kierownictwem LP oraz ze stroną społeczną.  Obecnie trwają prace nad zmianą rozporządzenia dotyczącego munduru leśnika oraz rozporządzenia dotyczącego BHP przy pracach leśnych.

                                                                   Jarosław Szałata