Zjazd Krajowy ZLP w RP obradował w dniach 16-17 marca 2018 roku

 

Wczoraj po południu zakończyły się obrady Sprawozdawczego Zjazdu Krajowego  Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Zjazd w roku jubileuszu 100 – lecia  ZLP w RP rozpoczął się w obecności ważnych gości, bo na spotkanie z najwyższą władzą ZLP w RP przybyli: Wiceminister Środowiska, Sekretarz Stanu – Pani Małgorzata Joanna Golińska, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej Bogusław Piątek oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi DG LP Paulina Bień. 

 

Logo_oklolicznościowe_bmp

Delegaci z całego kraju z żalem przyjęli informację o nieobecności Dyrektora Generalnego LP Andrzeja Koniecznego. Wiązali duże nadzieje z jego obecnością na spotkaniu z przedstawicielami największego w LP związku zawodowego, szczególnie w tak trudnym dla leśników czasie. Stąd pierwsze pytanie, który przewodniczący ZLP w RP skierował do Pani Minister M. Golińskiej dotyczyło obaw o dalsze funkcjonowanie Lasów Państwowych w obecnej formie organizacyjnej i obaw z utrzymaniem dalszego samofinansowania się LP na podstawie przychodów ze sprzedaży drewna. Minister Golińska zapewniała, że nie ma obecnie pomysłów na jakiekolwiek zmiany organizacyjne, nie widzi też realnych zagrożeń dla formuły funkcjonowania LP oraz zmiany zasady samofinansowania się LP. Z kolei Wicedyrektor LP B. Piątek jednoznacznie zaprzeczył krążącym od jakiegoś czasu pośród leśników pogłoskom o rzekomych planach zmian, polegających na obniżeniu wartości punktu do naliczania płac, obniżeniu nagród, limitu punktów mundurowych  czy innych istotnych dla leśników świadczeń. Pozostaje nam oczekiwać na koniec bieżącego kwartału i na obiecaną, satysfakcjonującą leśników miłą informację, zgoła zupełnie inną niż ta, która dotyczyła podsumowania roku 2017 i trafiła do nas w dniu 25 stycznia.

 

Na zakończenie pierwszego dnia zjazdu wysłuchaliśmy informacji Naczelnika Wydziału Infrastruktury Piotra Młynarczyka m.in. dotyczących budowy i remontów dróg leśnych , a szczególnie na temat długo oczekiwanych zarządzeń DG LP w sprawie zasad gospodarki mieszkaniowej w LP oraz czynszów mieszkaniowych zróżnicowanych na podstawie funkcji mieszkania, klasyfikowanego jako niezbędne lub zbędne. Zarządzenia są już gotowe i niebawem po konsultacji ze ZZ (z zapartym tchem od dawna czekamy na projekty) zostaną wprowadzone w życie. Na razie jednak nadal płacimy czynsze i podatki za leśne  mieszkania i nie mamy wiedzy co z nimi, a szczególnie z nami – mieszkającymi od lat w użyczonych lub najmowanych mieszkaniach dalej będzie. Pewne nadzieje budzi poniższy program, którego aktualne założenia przedstawił Naczelnik P. Młynarczyk (skrót informacji poniżej):

 Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą.

4.09.2017 został podpisany LIST INTENCYJNY na rzecz budownictwa drewnianego pomiędzy Ministrem Środowiska i Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych o gotowości współpracy w ramach projektu Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą.

Pan Minister Henryk Kowalczyk objął 28 lutego 2018 r. honorowym patronatem program wsparcia energooszczędnego budownictwa drewnianego „Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą”.

Projekt zakłada stałą współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, mającą na celu wsparcie administracji rządowej oraz samorządów przy planowaniu i realizacji inwestycji wspólnych z wykorzystaniem drewna jako podstawowego surowca budowlanego.

W związku z tym, że Lasy Państwowe funkcjonują w znacznej mierze na obszarach niezurbanizowanych – rozwój tych terenów jest dla LP bardzo ważny. W rozwoju branży budownictwa drewnianego dostrzegamy szansę dla rozwoju właśnie obszarów wiejskich, np. nowe miejsca pracy w zakładach produkujących klejone drewno konstrukcyjne, czy w samych firmach produkujących domy.

Kolejnym istotnym czynnikiem decydującym o rozpoczęciu projektu była chęć przywrócenia znaczenia drewna w budownictwie poprzez popularyzację tego budownictwa dla inwestorów indywidualnych ( w tym także dla leśników). W tym celu LP współpracują z MŚ, NFOŚiGW, BOŚ oraz stowarzyszeniami producentów domów celu wypromowania tych technologii oraz opracowania rozwiązań pozwalających na sfinansowanie budowy domu przez inwestorów indywidualnych.

Ostatnim aspektem są własne potrzeby infrastrukturalne Lasów Państwowych. W zasobach LP znajdują się budynki biurowe, mieszkalne, socjalne, ośrodki edukacyjne i szkoleniowe. Chcąc racjonalnie zarządzać tą bazą i rozwijać ją, LP poszukiwały najbardziej efektywnej technologii zarówno pod względem kosztów, jak i korzyści dla środowiska. Technologia drewniana spełnia w tych aspektach postawione oczekiwania i zdecydowano się postawić właśnie na nią. Ze względu na dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją obiektów drewnianych, konieczne okazało się opracowanie wzorcowych, bardzo precyzyjnych projektów budynków. Planuje się, że standardowe projekty będą udostępniane na preferencyjnych zasadach osobom zainteresowanym, a ponadto obiekty takie będą powstawać w LP nie tylko na potrzeby własne, ale będą również służyć jako obiekty demonstracyjne w całym kraju. Działanie to wprost nawiązuje do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – program wsparcia budownictwa energooszczędnego.

 

Lasy Państwowe obecnie są w trakcje zmiany technologii wykonywania własnych budynków. Wg obowiązującego zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych od przyszłego roku wszystkie samodzielne kancelarie leśniczego, a od roku 2019 wszystkie leśniczówki, budynki mieszkalne oraz niektóre biurowe będą wykonywane w konstrukcji budynków drewnianych.

DGLP w Warszawie zleciła ORW LP w Bedoniu w styczniu 2018 roku opracowanie wzorcowych standardów architektonicznych dla nowo powstających projektów w Lasach Państwowych dotyczących samodzielnej kancelarii ( łączna powierzchnia 35-40 m2) oraz domu jednorodzinnego wolnostojącego ( łączna powierzchnia 100-150 m2). Zlecono przygotowanie koncepcji projektowej i projektu architektoniczno-budowlanego.

Opracowanie to przygotowane zostanie na podstawie:

1. „Wytycznych dotyczących wykonywania budynków energooszczędnych z wykorzystaniem drewna i materiałów drewnopochodnych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych” (grudzień 2017 r.)

2. Zarządzenia nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych budynków mieszkalnych i biurowych z wykorzystaniem drewna i materiałów drewnopochodnych,

3.Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia standardu pomieszczeń biurowych leśnictwa, a także ich wyposażenia,

4.Zarządzenia nr 93 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych nowelizacji „Informatora w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowlanych w PGL LP”.

Przekazanie projektów architektoniczno-budowlanych do DGLP ma nastąpić w kwietniu 2018 roku.

Opracowałem te informacje na podstawie wykładu, który przedstawił od niedawna kierujący projektem „Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą” Naczelnik Piotr Młynarczyk z Wydziału Infrastruktury DGLP w Warszawie. W razie pytań podaję dane kontaktowe: infrastruktura@lasy.gov.pl, tel. 22 58 98 130

Zjazd podjał szereg uchwał i uchwalił wnioski, które znajdują się w załączniku:

uchwały i wnioski_Zjazdu_Sprawozdawczego_ZLPwRP_2018-03-16-17- Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

Fot 2- ZK 2018 — kopia

Niebawem szczegółowe informacje  na temat decyzji podjętych podczas posiedzenia Rady Krajowej w dniu 15 marca, oraz szczegółowe informacje ze Zjazdu Krajowego.

Jarosław Szałata

Przewodniczący ZLP w RP