Zjazd Sprawozdawczy Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP

9 kwietnia 2013 roku odbył się w Olsztynie V Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej  Regionu Olsztyńskiego.

Po wprowadzeniu Sztandaru  Regionu  otwarcia Zjazdu  dokonał Andrzej Borkowski – Przewodniczący Regionu.  Przywitał przybyłych na obrady  gości w osobach: Zastępcy Dyrektora RDLP w Olsztynie Pana Pawła Artycha oraz  Przewodniczącego  Związku Leśników Polskich w RP Bronisława Sasina. Dokonano wyboru przewodniczącego Zjazdu. Delegaci powierzyli tę funkcje koledze Mirosławowi Chorosiowi.  Następnie wręczono zasłużonym członkom przyznane odznaczenia związkowe.  Był to jeden Złoty Znak Związku, pięć srebrnych i trzynaście brązowych odznak „Zasłużony dla Leśników Polskich”:

Odznaczony Złotym Znakiem  Związku Kolega  Henryk Kaźmierczak bez tytułu0

Odznaczeni  Srebrnymi Odznakami Związku – Koleżanka i Koledzy: Regina Abramczyk, Lech Kilanowski,  Stanisław Majewski, Grzegorz Szwagrzak i Jarosław Świgoń. bez tytułu

Odznaczeni Brązowymi Odznakami  –  Leszek Bejgier, Jan Błocki, Roman Doroszko, Bogusław Gołębiewski, Danuta Gonczarenko, Małgorzata Gruca, Czesłąw Ławrynian, Aleksander Pepłowski, Marain Petryga, Stefan Podsiadłowski, Kazimierz Sobiech, Teresa Stachowska, Ktystyna Tonkowicz. bez tytułu3

Aktu dekoracji dokonał kolega Przewodniczący Związku Bronisław Sasin w towarzystwie Pana Dyrektora  Pawła Artycha i Przewodniczącego Regionu Andrzeja Borkowskiego. bez tytułu4

Po tej uroczystej  części Zjazdu przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku dziennego. Dokonano wyborów Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Regionu kol. A. Borkowski przedstawił Zjazdowi sprawozdanie Rady Regionu za okres od poprzedniego Zjazdu . Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu za miniony okres przedstawił jej przewodniczący kol. B. Cybulski. Sprawozdanie zakończył zgłoszeniem wniosku o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu.

Sprawozdania złożyli również członek Rady Krajowej – kol. M. Choroś i  kol. A. Borkowski – członek  Rady Krajowej oraz jej Prezydium. Dotyczyły one pracy w tych organach Związku.

Postawiony przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej części Zjazdu głos zabrał Przewodniczący Związku. Podziękował za zaproszenie do wzięcia udziału w Zjeździe oraz możliwość spotkania  z reprezentacją  związkowców regionu olsztyńskiego i wysłuchania ich stanowiska. Kolega Przewodniczący mówił o zadaniach związku na czas najbliższy jak również celach stawianych na całą kadencję nowo wybranych władz Związku. Przedstawił priorytety jakie stawia w działaniu – kompleksowe rozwiązanie kwestii mieszkaniowych,  wysokość zwracanych kosztów używania prywatnych pojazdów do celów służbowych, sprawy płacowe. Oczywiście nie są to jedyne problemy czekające na załatwienie. Wystąpienie  kolegi Przewodniczącego (na jego prośbę) przerywane było pytaniami od delegatów.  Na wszystkie zapytania była udzielona odpowiedź.

bez tytułu2                   Uczestnicy zjazdu

Obecny na Zjeździe zastępca Dyrektora RDLP, Pan Paweł Artych przedstawił  wyniki jakimi Regionalna Dyrekcja zakończyła rok ubiegły,  elementy planu  na rok 2013 oraz  bieżącą sytuację ekonomiczną i gospodarczą. Przedstawił zagadnienia związane z zatrudnieniem i płacami.

W dyskusji na Zjeździe poruszano  sprawy związane z:

  • Sprzedażą mieszkań dla pracowników
  • Rekompensatami dla osób opuszczających mieszkania funkcyjne
  • Pożyczek na zakup samochodów prywatnych używanych do celów służbowych
  • Opracowania nowej siatki płac i zasad w niej obowiązujących
  • Koniecznością uporządkowania norm prawnych związanych z zapisami zarządzenia  nr 90 DGLP  z grudnia 2012 r.

Po dyskusji, komisja Uchwał i Wniosków przedłożyła Zjazdowi projekty Uchwał, który je przyjął.

       Uchwała nr 1

Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Olsztyn upoważnia Radę Regionu do zwoływania Zjazdu Sprawozdawczego do dnia 30 kwietnia po zakończeniu roku sprawozdawczego.

       Uchwała nr 2

W związku z zarządzeniem nr 90 DGLP z dnia 12.12.12  5 pkt. 1 dotyczącym zobligowania leśniczych do „ ochrony przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczanie” Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Olsztyn zobowiązuje członków Rady Regionu Krajowej do podjęcia działań mających na celu unormowanie spraw zgodności ustawowych przepisów dotyczących tego zagadnienia oraz spowodowanie nowelizacji zgodnie z prawem , przepisów zabezpieczających pracowników  wykonujących tego typu zadania ze szczególnym uwzględnieniem obsady jednoosobowej  leśnictw.

       Uchwała nr 3

Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Olsztyn zobowiązuje Radę Regionu do podjęcia działań w celu zdjęcia  odpowiedzialności za  masę wydawanych ładunków drewna z  pracowników LP.

Podsumowania obrad Zjazdu dokonał przewodniczący Regionu. Następnie został wyprowadzony Sztandaru i zamknięto Zjazd.

Przewodniczący ZLP Regionu Olsztyńskiego