Uchwały i Wnioski Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego ZLP w RP, który odbył się w dniach 21-22 marca 2024 r. w Sękocinie Starym

UCHWAŁY ZJAZDU

Uchwała nr  1

Zjazd udziela absolutorium Radzie Krajowej za okres od ostatniego zjazdu 24.03.2023 r. do 21.03.2024 r.

Uchwała nr  2

Zjazd Krajowy Delegatów ZLPwRP tj. organizacji liczącej ponad 12 500 członków wyraża stanowczą dezaprobatę w związku z odmową udziału w spotkaniu (w ostatniej chwili) i niepodjęcia dialogu przez Pana Mikołaja Dorożałę Podsekretarza Stanu, Głównego Konserwatora Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska ze stroną społeczną reprezentowaną przez ZLPwRP. Postawa Pana Mikołaja Dorożały to jawne lekceważenie oraz unikanie odpowiedzialności i dialogu, które nie licuje z godnością urzędnika państwowego i powoduje brak rozwiązań istotnych problemów pracowniczych

Uchwała nr  3

Zjazd Krajowy Delegatów ZLPwRP  nadaje Krzysztofowi Górskiemu, wieloletniemu Przewodniczącemu Regionu Szczecineckiego, Wiceprzewodniczącemu ZLP w RP , tytuł honorowego członka ZLP w RP

Uchwała nr  4

Krajowy Zjazd Delegatów ZLP w RP wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pisemnego polecenia Ministra Klimatu i Środowiska dotyczącego wstrzymania podstawowych prac leśnych we wskazanych obszarach.  ZLPwRP solidaryzuje się z pracownikami Lasów Państwowych  i branż okołoleśnych  dotkniętych przedmiotowym poleceniem.

ZJAZD ZOBOWIĄZUJE RADĘ KRAJOWĄ DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH WNIOSKÓW:

Wniosek nr  1

Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Radę Krajową do przeprowadzenia rozmów z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych mających na celu przeprowadzenie szkoleń dotyczących poszerzenia wiedzy o odpowiedzialności finansowej  pracowników LP w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, jak również o ochronie prawnej w sytuacji odpowiedzialności cywilnej.

Wniosek nr  2

Do naliczania prawa i wysokości nagrody jubileuszowej dla pracowników jednostek Lasów Państwowych uwzględnić lata przepracowane u innych pracodawców nie wymienionych w §33 pkt.1a. Dążyć do rozszerzenia dotąd zamkniętego katalogu oraz wnioskować o dopisanie dwóch słów w § 33 PUZP, mianowicie dopisać „w Lasach Państwowych” w poniższym punkcie:

1b. Na wniosek pracownika, posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych i zajmującego stanowisko pracy zgodne z kierunkiem wykształcenia, pracodawca zalicza do okresu jego pracy w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe okres studiów przewidziany programem, niepokrywający się z okresem zatrudnienia w Lasach Państwowych, nie więcej niż 5 lat, na podstawie przedłożonego przez niego zaświadczenia uczelni lub dyplomu ukończenia uczelni, jeżeli zawiera informację o okresie studiów.

Wniosek nr  3

Zjazd Krajowy zobowiązuje Radę Krajową ZLP w RP do podjęcia prac w kierunku zmiany w PUZP poprzez dodanie w § 33 punktu 1a treści:

Do okresu pracy w PGL LP pracodawca zalicza , na wniosek pracownika, także okresy pracy na stanowiskach organów administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, związkach zawodowych działających w leśnictwie, szkołach i szkołach wyższych kształcących w zakresie leśnictwa, parkach narodowych i krajobrazowych, jednostkach naukowych, badawczych i badawczo-rozwojowych działających w zakresie leśnictwa, ochrony przyrody i ochrony środowiska, Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej i innych jednostkach wykonawstwa urządzeniowego o których mowa w art. 19c ustawy oraz podmiotach wykonujących usługi z zakresu leśnictwa oraz Zakłady Usług Leśnych .

Wniosek nr  4

Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Radę Krajową ZLP w RP do podjęcia działań zmierzających do zniesienia kryteriów obowiązujących przy kwalifikowaniu osad i mieszkań do sprzedaży w PGL LP i sprzedaży całej zbędnej substancji mieszkaniowej

Wniosek nr  5

Zwiększenie minimalnej kwoty równoważnika pieniężnego za brak mieszkania w zasobach nadleśnictwa w PUZP.

Wniosek nr  6

Podjąć działania mające na celu wprowadzenie „ekwiwalentu” za opuszczenie mieszkania służbowego z związku z przejściem na emeryturę, z wyłączeniem osób, które nabyły lokal mieszkalny z zasobów LP ze zniżką wynikającą z Ustawy o lasach

Wniosek nr  7

Podjąć działania zmierzające do przywrócenia w LP dodatku stażowego w wysokości 1,5% za rok pracy.

Wniosek nr  8

Zwiększyć dodatek o którym mowa w paragrafie 10 ust. 6 PUZP tj. za czas pełnienia dyżuru w domu do kwoty nie mniejszej niż 10% stawki wyjściowej.

Wniosek nr  9

Podjąć działania dotyczące modyfikacji zarządzenia nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej pracownikom Lasów Państwowych w nabywaniu prywatnych pojazdów, używanych również do celów służbowych, o modyfikację § 2 pkt 2

Wniosek nr  10

Podjąć działania zmierzające do umożliwienia używania do celów służbowych wszystkich samochodów o nośności do 3,5 tony.

Wniosek nr  11

Kontynuować działania nad Wnioskiem nr 10 ze Zjazdu Krajowego z 2023 roku w sprawie dodatku za jazdy terenowe samochodem prywatnym do celów służbowych

Wniosek nr  12

Podjąć działania zmierzające do urealnienia wszystkich kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych.

Wniosek nr  13

Doprowadzić do wznowienia prac nad Zarządzeniem Dyrektora Generalnego  dotyczącym wprowadzenia opisu stanowisk pracy w PGL LP zawierających między innymi pełną przejrzystą  ścieżkę awansowania.

Wniosek nr  14

Jasne i transparentne kryteria zatrudnienia i powoływania, procedury konkursowe dla kadry kierowniczej.

Wniosek nr  15

Krajowy Zjazd Delegatów ZLPwRP zobowiązuje Radę Krajową do podjęcia działań zmierzających do zmiany zapisu art. 34 ustawy o lasach, dotyczącego powoływania Nadleśniczego na jego zatrudnienie lub kontrakt.

Wniosek nr  16

Podjąć działania mające na celu doprowadzenie do ujęcia w ustawie o lasach zapisu: „przebywanie na terenach leśnych odbywa się na własną odpowiedzialność”.

Wniosek nr  17

Uchylenie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12.12.2023 r. sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

Wniosek nr  18

Zjazd Krajowy zobowiązuje Radę Krajową ZLP w RP do rozpoczęcia prac nad możliwością zwiększenia ilości punktów na sorty mundurowe dla pracowników biurowych poza SL

Wniosek nr  19

Modyfikacja zarządzenia nr 65 DGLP z dnia 19 lipca 2022 w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika dla pracowników LP w zakresie dystrybucji

Wniosek nr  20

Zjazd Krajowy zobowiązuje Radę Krajową ZLP w RP do zawnioskowania do DGLP o zmianę Zarządzenia DGLP nr 97  w sprawie zasad sprzedaży drewna w PGL LP na lata 2024-2026

Wniosek nr  21

Wystąpić z wnioskiem do jednostek nadrzędnych Lasów Państwowych o podjęcie działań w kierunku poprawy wizerunku pracowników Lasów Państwowych.

Wniosek nr  22

Podjąć działania zmierzające do wzmożenia współpracy z organizacjami przyrodniczymi i społecznymi mającymi na celu ochronę przyrody i budowanie pozytywnego wizerunku LP

Wniosek nr  23

Podjąć działania zmierzające do wykreślenia zapisu § 2 ust. 3 pkt j załącznika nr 4 PUZP zmienionego protokołem dodatkowym nr 31, w którym określono zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyłączającego z podstawy naliczania wynagrodzenia dodatkowego wynagrodzenie za zwolnienie z całości lub części dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia wynikające z § 23b PUZP

Wniosek nr  24

Podjąć działania polegające na wprowadzeniu wymagań kwalifikacyjnych w postaci wyższego wykształcenia leśnego i 8 lat pracy w Lasach Państwowych, w tym min. 5 lat na stanowisku kierowniczym dla Dyrektorów Zakładów LP o zasięgu krajowym,  poprzez odpowiednią zmianę Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (TABELA 2, stanowiąca WYKAZ STANOWISK W SŁUŻBIE LEŚNEJ ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH I DODATKÓW FUNKCYJNYCH).

Wniosek nr  25

Podjąć działania zmierzające do uchylenia Zarządzenia Nr 15 DGLP z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w PGL LP.

Wniosek nr  26

Wycofania zasad w sprawie spójnej polityki kadrowej dotyczącej rekrutacji wewnętrznej i zasad naboru na wakujące stanowiska wprowadzonych pismem DGLP z dnia 05.09.2022 r.

Wniosek nr  27

Wniosek o zwiększenie kwoty na ZFŚS z wypracowanego zysku.

Wniosek nr  28

Dokonania zmian z zapisach PUZP par. 7 punkt 1 poprzez dopisanie słów: „oraz wystąpienia wakatu”

Wniosek nr  29

Dokonania zmian z zapisach PUZP par. 7 punkt 4 lit. b) poprzez dopisanie słów, „z zastrzeżeniem iż delegacja służbowa nie przekracza nieprzerwanie 5 dni roboczych” oraz wykreślenie słowa „innego”

Wniosek nr  30

Zjazd Krajowy zobowiązuje Radę Krajową ZLP w RP do podjęcia działań zmierzających do systematycznej wymiany Stanowisk Leśniczego na laptopy z systemem Windows.

Wniosek nr  31

Zjazd Krajowy zobowiązuje Radę Krajową ZLP w RP do podjęcia prac w zakresie zmiany dodatków funkcyjnych dla Głównych Specjalistów SL i Inspektorów Straży Leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dot. Ujednolicenia dodatku funkcyjnego do wartości 25-100 % bez względu na liczbę osób pracujących w komórce organizacyjnej.

Wniosek nr  32

Wniosek w/s. wyodrębnienia stanowiska „Administratora systemów informatycznych” na poziomie Nadleśnictwa w PUZP odpowiednio jak tj. na poziomie RDLP i DGLP.

Wniosek nr  33

O podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia przez PGL LP szkoleń w trybie stacjonarnym (w formie warsztatów) dla pracowników w zakresie Public Relations oraz sposobu radzenia sobie ze stresem.

Wniosek nr  34

O zwiększenie kwoty przeznaczonej na refundację leczenia sanatoryjnego pracownika do 6000zł.  

Wniosek nr  35

Podjąć działania w celu uregulowania (wprowadzić jednolite zasady) zwrotu kosztów utrzymania kancelarii uwzględniające jej wielkość, obsługę interesantów, powierzchnię zagospodarowania otoczenia kancelarii.

Wniosek nr  36

Zobowiązuje się Radę Krajową ZPL w RP do wystąpienia o „Opracowanie i wdrożenie do użytkowania nowego wzoru legitymacji służbowej Służby Leśnej w standardzie zbliżonym do dowodu osobistego lub legitymacji PZŁ.

Wniosek nr  37

Podjąć działania dotyczące ustanowienia miniaturki i baretki:

Złotego Znaku Związku, Odznaczenia „Zasłużony dla Leśników Polskich” – 3 stopniowe (złoty, srebrny, brązowy).

Wniosek nr  38

Podjąć działania do zmiany zapisu § 15 ust. 1. PUZP rozszerzając katalog gatunków o zapisy:

w ilości 30 m3p grubizny opałowej iglastej i liściastej miękkiej.

Wniosek nr  39

Podjąć działań o utworzenie modułu kontroli dla inżyniera nadzoru umożliwiającego elektroniczny zapis wykonanej w terenie kontroli w bazie WEB –SILP.