Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich Regionu Środkowopolskiego w Łodzi

W dniach 22-23.06.2023 r. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Nagórzycach odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Związku Leśników Polskich Regionu Środkowopolskiego w Łodzi.

Zjazd rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru ZLP RŚ w Łodzi.

Otwarcia Zjazdu dokonał Przewodniczący ZLP RŚ – Kol. Paweł Kania witając Delegatów na Zjazd
oraz przybyłych gości w osobach: Dyrektora RDLP w Łodzi – Pana Dariusza Pieniaka, Naczelników wydz. RDLP, Dyrektora ZUP w Łodzi – Pana Pawła Bodziocha i Nadleśniczego Nadleśnictwa Smardzewice – Pana Marcina Gołębiowskiego.

Prezydium Zjazdu od lewej: Marcin Gołębiowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Smardzewice,
Grzegorz Augustyniak – Wiceprzewodniczący, Paweł Kania – Przewodniczący, Dariusz Pieniak – Dyrektor RDLP, Mariusz Downarowicz – Wiceprzewodniczący.

Głównymi poruszanymi w dyskusji tematami były sprawy płacowe, w tym oczekiwania na awanse od 01.07.2023 r., zmiany Rozporządzenia o Służbie Leśnej i PUZP. Poruszano również sprawy sortów mundurowych, w tym nowych sortów, oraz sprzedaży zbędnych mieszkań i osad służbowych, gdzie bardzo krytycznie wypowiedziano się na temat powierzchni 0,10 ha łącznie
z zabudową osad przeznaczonych do sprzedaży.

Nadrzędnym z poruszanych tematów była sprawa pogarszających się warunków pracy poprzez nadmierne obciążenie pracą. Postulowano rozważenie możliwości zwiększenia zatrudnienia. Dyrektor RDLP – P. Dariusz Pieniak dziękując za zaproszenie  ustosunkował się do wypowiedzi poszczególnych Delegatów zapewniając analizę zgłoszonych problemów. Jednocześnie podziękował za dotychczasową współpracę Przewodniczącemu ZLP RŚ, jak również wszystkim Delegatom
na Zjazd oraz członkom naszego Związku. W dyskusji również zabierali głos Naczelnicy RDLP oraz Dyrektor ZUP w Łodzi – P. Paweł Bodzioch.

Po wyczerpującej dyskusji Przewodniczący ZLP RŚ – P. Paweł Kania podziękował przybyłym gościom za udział w pierwszej części obrad Zjazdu.

W drugiej części roboczej Zjazdu przyjęto porządek obrad Zjazdu wybierając współprzewodniczących, protokolanta oraz komisje Zjazdowe.

Przewodniczący ZLP RŚ przedstawił sprawozdanie Rady Związku za okres sprawozdawczy. W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przedstawił Przewodniczący – Kol. Janusz Baranowski. Komisja Rewizyjna ZLP RŚ postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Przewodniczącemu oraz Radzie Związku za okres sprawozdawczy. Zjazd Delegatów ZLP RŚ udzielił absolutorium Przewodniczącemu oraz Radzie Związku za okres sprawozdawczy.

Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz ZLP RŚ na kadencję 2023 – 2028. Przewodnictwo przyjęli współprzewodniczący Zjazdu Kol. Grzegorz Augustyniak i Kol. Mariusz Downarowicz. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym ZLP RŚ w Łodzi został
Kol. Paweł Kania.

Wybrano Komisję Rewizyjna Związku w składzie:

 1. Kol. Marek Włoczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 2. Kol. Adam Albrychiewicz – Członek,
 3. Kol. Sebastian Piotrowski – Członek.

Delegatami na Zjazd Krajowy ZLP w RP zostali wybrani Koledzy: Adam Albrychiewicz, Grzegorz Augustyniak, Przemysław Dobrowolski, Dariusz Dziubałtowski, Waldemar Oleczek, Kamil Prusiński, Krzysztof Smólski, Marek Włoczkowski.  Delegatem na Członka do Rady Krajowej ZLP w RP został wybrany Kol. Maciej Ircha.

W trakcie Zjazdu odbyło się Posiedzenie Rady ZLP RŚ, gdzie wybrano Prezydium, w tym dwóch Wiceprzewodniczących ZLP RŚ w składzie:

 1. Kol. Paweł Kania – Przewodniczący,
 2. Kol. Mariusz Downarowicz – Wiceprzewodniczący,
 3. Kol. Grzegorz Augustyniak – Wiceprzewodniczący,
 4. Kol. Adam Albrychiewicz – Członek,
 5.  Kol. Wojciech Skraboń – Członek,
 6. Kol. Paweł Świderski – Członek,
 7. Kol. Przemysław Dobrowolski – Członek,
 8. Kol. Krzysztof Smólski – Członek,
 9. Kol. Waldemar Oleczek – Członek.

Zjazd podjął uchwały i wnioski dotyczące głównie warunków pracy oraz płac, w tym zmian Rozporządzenia o Służbie Leśnej i PUZP, jak również świadczeń pracowniczych, w tym ostatecznego uregulowania zasad wydawania deputatu opalowego. Zjazd potwierdza przynależność ZLP RŚ do ZLP w RP, co ma odzwierciedlenie w Statucie oraz jego zapisach.

Zjazd ogólnie akceptuje, jednak nie zajął ostatecznego stanowiska co do statutu ZLP w RP w oczekiwaniu na wyniki prac Komisji Statutowej i wprowadzeniu zmian przez Zjazd Krajowy ZLP w RP.

Podczas trwania Zjazdu przybył przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej Mentor, który w swym wystąpieniu przekazał informację dotyczącą ubezpieczeń dla Leśników. Jednocześnie zapewnił poprawę świadczenia usług.

Tekst: Stanisław Ciebiada

Fotografia: Wojciech Skraboń