104 rocznica wyboru pierwszych władz Związku

Dziś, w czwartek 10 listopada 2022 roku, obchodzimy 104 rocznicę wyboru pierwszych władz Związku Leśników Polskich w RP i uchwalenia Naszego Statutu

Tego szczególnego dnia, gdy data układa się w ciekawy system numeryczny, w przeddzień Święta Niepodległości Polski przypomnijmy sobie czasy tworzenia i organizowania Związku Leśników Polskich w RP. Dokładnie 104 lata temu uchwalono Statut Związku Leśników Polskich.

W październiku 2018 roku świętowaliśmy w OKL Gołuchów 100-lecie Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Historię i teraźniejszość ZLP w RP w roku 100-lecia opisuje okolicznościowa, wydana wtedy publikacja. Przypomnijmy sobie szczególnie dziś, w rocznicę uchwalenia Statutu ZLP w RP historię początków naszego Związku.

Już w 1913 r. w Gazecie Leśnej i Myśliwskiej ukazał się artykuł informujący o projekcie powołania organizacji pod nazwą Związek Leśników.

Jednak dopiero odzyskanie niepodległości przez Polskę w listopadzie 1918 roku stanowiło impuls do odrodzenia się i zjednoczenia sił społecznych, w tym istniejących wówczas organizacji: Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego we Lwowie (działającego od 1882 r.), Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie (utworzonego w 1907 r.) i Towarzystwa Leśnego w Wielkim Księstwie Poznańskim (powstałego w 1886 r.).

Pierwszą organizacją, która jeszcze przed zakończeniem I wojny zaczęła proces zjednoczenia, było Stowarzyszenie Leśników Polskich, przekształcone wkrótce w Związek Leśników Polskich.

W dniu 19 lutego 1918 roku na walnym zebraniu członków Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Rolniczego podjęto uchwałę o powołaniu zrzeszenia zawodowego skupiającego wyłącznie leśników. Do wyboru legalnych władz, na mocy przyjętego Statutu mogło dojść dopiero 10 listopada 1918 r., gdy w Warszawie trwało rozbrajanie Niemców. Wybrano wówczas 9 osobowy Zarząd i 3 osobową Komisję Rewizyjną.

Przewodniczącym Zarządu Głównego został Stanisław Kączkowski – autor Statutu Stowarzyszenia.

Tworzenie się nowego, jednolitego Związku było jednak długotrwałe…

W zasobach Biblioteki Śląskiej w Katowicach znajduje się egzemplarz Statutu ZLP z 1919 roku:

Może ktoś z naszych górnośląskich Koleżanek i Kolegów zajrzy do biblioteki i skopiuje ten egzemplarz Statutu do naszego związkowego archiwum?

W naszym archiwum posiadamy tylko egzemplarz z 1930 roku.

Pierwszym Prezesem Związku Leśników Polskich wybrany został przez Walne Zebranie członków w dniu 15 sierpnia 1919 roku – Józef Zagórski.

Był to wybitny leśnik, człowiek uczciwy i prawy. Był pierwszym redaktorem naczelnym Lasu Polskiego, który powstał jako organ prasowy Związku Leśników Polskich.

Więcej tu: https://www.laspolski.pl/s/36/3877/kto-zarzadzal-czasopismem-redaktorzy-naczelni-lasu-polskiego-w-latach-1921-1939-cz-i

J. Zagórski wygłosił na III Ogólnopolskim Zjeździe Leśników w Poznaniu (10-12 października 1921 roku) referat inauguracyjny. Przyjęto wówczas jednogłośnie następujący wniosek:

Józef Zagórski

 „Leśnicy polscy zebrani na III Ogólnym Zjeździe w Poznaniu uznają konieczność zjednoczenia wszystkich leśników polskich, do którego mieć mają dostęp:

a) zawodowi leśnicy,

b) ludzie dodatnio dla leśnictwa pracujący.

Tworzenie odrębnych stowarzyszeń poza Związkiem uznaje Zjazd za szkodliwe.”

W naszym obecnym Statucie ZLP w RP, uchwalonym przez Zjazd Krajowy ZLP w RP w marcu 2019 roku, w preambule znajdziemy zapis:

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej odwołuje się do wielowiekowej tradycji polskiego leśnictwa, kontynuuje działania i tradycje istniejącego w latach 1918-1939 Związku Leśników Polskich.

Statut wyznacza nam cele działalności związkowej, które już wcześniej podobnie określili nasi poprzednicy, a zapisy obecnego Statutu brzmią:

Celem Związku jest ochrona i reprezentowanie interesów zawodowych i socjalnych jego członków, a w szczególności:

  1. obrona praw, godności zawodowej i interesów pracowniczych członków Związku i ich rodzin oraz dążenie do stałej poprawy ich bytu materialnego, kulturalnego i kwalifikacji zawodowych,
  2. obrona interesów polskiego leśnictwa, troska o jego rozwój i trwałość gospodarki leśnej,
  3. promowanie i działalność na rzecz podniesienia rangi członków Związku.

Realizujmy te cele mądrze i zgodnie we wszystkich Regionach w kraju i ponad 400 Organizacjach Zakładowych. Niech będą one jednakowo ważne także po 104 latach dla całego, liczącego ponad 12 tysięcy członków Związku Leśników Polskich w RP.

Jarosław Szałata

Przewodniczący ZLP w RP