Posiedzenie Rady Krajowej w Jantarze

27 września br. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej z udziałem licznej reprezentacji kierownictwa Lasów Państwowych. Tym razem, na miejsce obrad wybrano malowniczo położony Ośrodek Wczasowy „Jantar” w Jantarze (RDLP w Gdańsku), którego udziałowcem jest Związek Leśników Polskich w RP.

Goście Rady Krajowej: od lewej – Jan Borkowski, Paweł Januschewski, Piotr Młynarczyk, Paulina Bień, Magdalena Bukowska, Andrzej Konieczny, Krzysztof Janeczko. Przemawia Jarosław Szałata, Przewodniczący ZLP w RP.

Za nami kolejne, merytoryczne i bardzo owocne posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP, m.in. za sprawą obecności delegacji z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Przewodniczył jej Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Wśród gości znaleźli się: Krzysztof Janeczko – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych, Paulina Bień – Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Piotr Młynarczyk – Naczelnik Wydziału Infrastruktury, Magdalena Bukowska – Naczelnik Wydziału Innowacji i Organizacji oraz Marcin Cichowicz – kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie. Gospodarzy terenu – RDLP w Gdańsku reprezentowali Zastępcy Dyrektora RDLP w Gdańsku: Jan Borkowski i Paweł Januschewski.

Jarosław Szałata, Przewodniczący ZLP w RP, otwiera posiedzenie Rady Krajowej. Z lewej Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Wśród licznych omawianych tematów ważnych dla ludzi lasu, Przewodniczący ZLP w RP za priorytetowe uznał: wynagrodzenia i nie zmienioną od 2017 roku wartość punktu do płac, umundurowanie leśników, BHP, posiłki profilaktyczne, mieszkania w LP, tzw. „kilometrówkę”, czyli zasady używania prywatnych samochodów do celów służbowych, Zarządzenie DGLP nr 15 dot. imprez pracowniczych oraz delegowanie pracodawców na spotkania związków zawodowych w świetle propozycji doprecyzowania art. 35 PUZP.

Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP.

Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przedstawił bardzo obszerną prezentację „Polskie Lasy Państwowe – zmieniamy się dla lasu dla ludzi”. Podsumował w niej działania zrealizowane przez LP w ciągu ostatnich lat, które odpowiadały na współczesne, globalne wyzwania oraz społeczne potrzeby. Wskazał w niej na priorytetowe dla LP kierunki działania oraz na wyzwania stojące przed organizacją.   

Kolejny, istotny temat, dotyczący posiłków profilaktycznych, omówił Marcin Cichowicz – kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie. Podsumował ostatnie ustalenia z przedstawicielami central związkowych, zgodnie z którymi zostanie ujednolicona stawka za posiłki profilaktyczne. W tej sprawie odbędą się jeszcze kolejne spotkania. 

Głos zabiera Marcin Cichowicz, kierownik ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie.

Magdalena Bukowska – Naczelnik Wydziału Innowacji i Organizacji, przedstawiła stan prac nad opracowaniem nowego umundurowania dla pracowników służby leśnej. Poinformowała, że powstaje aplikacja elektroniczna e-mundur (jak e-zakupy), przygotowywana przez ZILP. Poruszyła także temat zastąpienia części sortów BHP z tabeli PUZP sortami mundurowymi oraz opracowania okresów używalności odzieży.

Założenia do zmian – pismo z DGLP z 14.10. 2019 r.

W kolejnej części posiedzenia, Marcin Kowalski przedstawił informację z działalności Zespołu DGLP ws. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Poinformował, że praca zespołu powoli dobiega końca i szczegółowo omówił najważniejsze zasady funkcjonowania programu.

Krzysztof Górski, przedstawiciel ZLP w RP w zespole FSC Polska, poinformował członków Rady Krajowej o postępie prac nad standardami gospodarki leśnej FSC. Do ich opracowania powołano komisję SDG, składającą się z 10 osób, podzielonych na trzy izby: ekonomiczną, społeczną i przyrodniczą. K. Górski zwrócił uwagę na skład osobowy Komisji – standaryzowana jest gospodarka leśna, a zasiada w niej de facto jeden leśnik – przedstawiciel DGLP (K. Górski reprezentuje stronę społeczną). Do tej pory odbyło się 19 spotkań, na których omawiane są takie tematy, jak: etap zatrzymania prac gospodarczych w lasach, które trwale zmieniają strukturę lasu (czyszczenie wczesne, trzebież), wielkość posuszu na hektar powierzchni leśnej. Praca w Komisji polega osiągnięciu konsensusu. Jeżeli go nie ma, przyjmuje się standard ramowy.   

Rozpatrzono też pozytywnie złożone wnioski o zapomogi i wsparcie finansowe.

Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP w trakcie obrad.
Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP w trakcie obrad.

Członkowie Rady Krajowej przeprowadzili wybory na wolny wakat na stanowisko jednego z czterech Wiceprzewodniczących Związku. Jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, na to stanowisko został wybrany Ireneusz Żelazny, Przewodniczący ZLP w RP Okręgu Krośnieńskiego.

Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP przyjęli także kilka uchwał, m.in. dotyczących nowych regulaminów przyznawania odznaczeń związkowych – odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich” oraz odznaczenia „Złoty Znak Związku”. Są dostępne na stronie internetowej www.zlpwrp.pl w zakładce „Do pobrania”.

Na zakończenie obrad, A. Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, podziękował za odbycie bardzo dobrego spotkania. Podkreślił, że kontakt bezpośredni jest ważny. Przekazał wyrazy uznania i podziękowania za okazywane wsparcie. Zwrócił się też z prośbą o skonkretyzowanie uwag dot. omawianych tematów. Zachęcał do umówienia spotkania delegacji z ZLP w RP z Ministrem Środowiska, aby przedstawić swoją opinię na temat funkcjonowania LP.

Andrzej Konieczny dziękuje członkom Rady Krajowej za spotkanie.
Andrzej Konieczny i Jarosław Szałata.

Przewodniczący J. Szałata przypomniał, że kolejne posiedzenie Rady Krajowej odbędzie się 5-6 grudnia br. w Hotelu Groman w Sękocinie Starym. Zaprasza również na 32 Ogólnopolski Rajd Leśników, który odbędzie się 4-6 czerwca 2020 roku w Międzyzdrojach oraz na kolejne Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników, które odbędą się w dniach 1-4 kwietnia 2020 roku w Gołuchowie.

Katarzyna Gozdek-Pawłowska

Foto: Biuro ZLP w RP.