Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 22-23 marca 2019 r. w Sękocinie Starym odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Na najważniejszym w tym roku posiedzeniu delegaci dyskutowali o zagadnieniach istotnych dla pracowników Lasów Państwowych, Parków Narodowych i innych branż leśnych reprezentowanych przez ZLP w RP. Delegaci z całego kraju spotkali się z  Wiceminister Środowiska Małgorzatą Golińską, Dyrektorem Generalnym LP Andrzejem Koniecznym oraz jego zastępcą do spraw gospodarki leśnej – Bogusławem Piątkiem.

Zjazd otworzył Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Szałata. Powitał wszystkich obecnych. Zaproponował, aby Przewodniczącymi Zjazdu zostali Wiceprzewodniczący ZLP w RP – Paweł Kania (Region Środkowopolski w Łodzi) oraz Urban Kolman (Okręg Lubelski). Zjazd przyjął tą propozycję jednogłośnie.

Otwarcie Zjazdu. Od lewej: Urban Kolman, Jarosław Szałata, Paweł Kania, Krzysztof Górski

Następnie powołano:

  • Komisję Skrutacyjno-Mandatową w składzie: Leszek Anioł (Region Środkowopolski w Łodzi), Stanisław Hasiuk i Waldemar Jedynak (Region Zachodni w Szczecinie) oraz Kinga Sulej i Rafał Ptaszkiewicz (Region Olsztyński).
  • Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Zbigniew Nahajowski (Region Dolnośląski we Wrocławiu), Radosław Jaśkiewicz (Region Pomorski w Toruniu), Maciej Gerber i Edyta Nazarczuk (Region Zachodni w Szczecinie), Jerzy Chalimoniuk (Region Górnośląskie w Katowicach), Zbigniew Szostak (Region Radomski), Paweł Dymek (Region Pilski).
  • Protokolantów: Barbara Jarzębak (Region Radomski), Janina Sobczak (Region Zachodni w Szczecinie), Grzegorz Augustyniak (Region Środkowopolski w Łodzi).
Komisja Skrutacyjno-Mandatowa

Pożegnano i podziękowano za aktywną działalność odchodzącym ze stanowisk członkom Prezydium i Rady Krajowej. Funkcje przestali pełnić:  Agata Gazdowska (Okręg Warszawski), Józef Stec  (Okręg Małopolski w Krakowie) i Andrzej Boczoń (IBL).

Od lewej: Józef Stec, Agata Gazdowska

Przewodniczący Jarosław Szałata przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Krajowej ZLP w RP za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 15 marca 2019 r. Następnie głos zabrała p.o. Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Krystyna Sowa (Okręg Małopolski w Krakowie), która przedstawiła protokół z kontroli działalności Związku przeprowadzonej przez Komisję w dniach 7-8 marca br. Działalność RK została oceniona pozytywnie. KKR wnioskowała o udzielenie absolutorium Radzie Krajowej. Zjazd delegatów poparł ten wniosek i udzielił absolutorium Radzie Krajowej Związku Leśników Polskich w RP.

Jarosław Szałata podczas prezentacji sprawozdania

Następnie przywitano zastępcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Bogusława Piątka. Delegaci poruszyli w dyskusji z Dyrektorem wiele istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania LP oraz spraw pracowniczych leśników i członków Związku.

Od lewej: Urban Kolman, Jarosław Szałata, Bogusław Piątek, Paweł Kania, Krzysztof Górski

W asyście Bogusława Piątka uhonorowano odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich” wyróżniających się członków.

Złotą Odznaką wyróżnieni zostali:

  1. Mirosław Pierko – Region Pilski;
  2. Mariusz Gorgol – Region Szczecinecki;
  3. Arkadiusz Kujawski – Region Szczecinecki.

Srebrną odznaką wyróżnieni zostali:

  1. Paweł Malepszy – Region Szczecinecki;
  2. Grzegorz Cierlik – Region Dolnośląski;
  3. Piotr Żygadło – Region Dolnośląski.
Odznaczeni Złotą i Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”

Następnie przywitano kolejnego gościa – Marzenę Czuksanow z Kancelarii Prawnej Iurico, która współtworzyła projekt nowego Statut ZLP w RP. Delegaci mieli wiele pytań do Pani Mecenas. Udało się rozwiać wiele wątpliwości i wyjaśnić proponowane zapisy, które są między innymi efektem zmian w ustawie o związkach zawodowych. Projekt nowego Statutu jest realizacją ustawowego obowiązku dostosowania statutu ZLP w RP do wymogów znowelizowanej ustawy. Weszła ona w życie 1 stycznia 2019 roku i obligowała Związek do uchwalenia zmian w przeciągu pół roku. Stary, dotychczas obowiązujący statut został uchylony, a nowy poddany pod głosowanie i przyjęty przez Zjazd Krajowy.

Mecenas Marzena Czuksanow

Na obrady Zjazdu przybył  również Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, a zaraz po nim Wiceminister Środowiska Małgorzata Golińska. Dotarli do nas prosto z lotniska.  Zrelacjonowali zatem „na gorąco” ostatnie spotkania międzynarodowe w Brukseli i Genewie. Dyrektor Generalny poruszył również tematy sprzedaży mieszkań, finansów LP, wizerunku leśnika.

Wiceminister Środowiska Małgorzata Golińska
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny

Po pożegnaniu gości przystąpiono do wyboru nowego Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono kandydatury: Daniel Bogacki (Region Radomski), Bogdan Cybulski (Region Olsztyński), Tadeusz Pryjma (Okręg Krośnieński), Włodzimierz Wolny (Region Górnośląski w Katowicach). Zjazd, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego KKR wybrał Włodzimierza Wolnego.

Od lewej: Urban Kolman, Włodzimierz Wolny, Jarosław Szałata, Paweł Kania, Krzysztof Górski

Następnie przywitano kolejnych gości: Macieja Barcika – Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych „Mentor” S.A. i jego zastępcę Jacka Zbroga oraz Tomasza Fronczaka – Dyrektora Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych TFI PZU S.A. Tomasz Fronczak przedstawił założenia oraz wytłumaczył różnice między Pracowniczymi Planami Kapitałowymi  i Pracowniczymi Planami Emerytalnymi. Przedstawiciele firmy Mentor omówili warunki nowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Lasów Państwowych oraz zmiany w opiece medycznej Medicover.

Od lewej: Tomasz Fronczak, Maciej Barcik, Jacek Zbróg

Kolejnego dnia Zjazdu poddano pod głosowanie 7 uchwał i 45 wniosków, które wpłynęły do Komisji Uchwał i Wniosków.

Wybrano również nową Komisję Statutową, która będzie pracowała nad dalszą nowelizacją statutu. Przewodniczącym Komisji został Mariusz Rosik (Region Zielonogórski), a członkami: Tomasz Karpiński (Region Zachodni w Szczecinie), Włodzimierz Wojtczak (Region Pilski), Zbigniew Szostak (Region Radomski), Zbigniew Nahajowski (Region Dolnośląski we Wrocławiu), Marek Łach (Region Górnośląski w Katowicach), Michał Matłoka (Region Wielkopolski w Poznaniu).

Tekst: Lena Kacperczyk (Biuro ZLP w RP)

Foto: Zbigniew Szostak (ZLP w RP Regionu Radomskiego)