Trudny rok, trudne czasy ale razem damy radę

W dniu 24 lipca w Dyrekcji Generalnej LP w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Rady Krajowej ZLP w RP z Dyrektorem Generalnym LP Andrzejem Koniecznym. Prezydium RK składa się z przewodniczącego ZLP w RP, honorowych przewodniczących ZLP w RP, przewodniczących Regionów i przewodniczącego ZLP w RP Parków Narodowych. Jest to grupa najważniejszych osób w Związku, który liczy blisko 11500 członków i obchodzi w tym roku jubileusz stulecia działalności. Stąd spotkanie takiej reprezentacji z Dyrektorem Andrzejem Koniecznym ma wielką wagę i poruszono na nim szereg tematów ważnych dla lasów i leśników.

W spotkaniu oprócz 16 osób z Prezydium uczestniczyli także: Zastępca DG LP  Krzysztof Janeczko, Główny Księgowy LP Andrzej Czerski, naczelnicy z Dg LP:  Paulina Bień, Marcin Gołębiowski i Piotr Młynarczyk oraz radca prawny.

Dyrektor Andrzej Konieczny omówił aktualną sytuację LP i przybliżył plany na najbliższy rok. Z jego relacji wynika, że pomimo obecnej, stabilnej sytuacji czeka nas trudny przyszły rok i lata następne. Pozyskanie drewna w 2019 roku będzie niższe o ponad 4 mln m3, a zatem przychody będą niższe (na poziomie roku 2016), natomiast koszty działalności będą znacznie wyższe ze względu na ogromne koszty odbudowywania lasów zniszczonych rok temu przez huraganowe wiatry. Bezpośrednie koszty likwidacji tej klęski, obejmującej ok 80 tysięcy hektarów szacuje się na miliard złotych. Wiele dotąd w pełni samowystarczalnych nadleśnictw przez szereg lat nie będzie w stanie samodzielnie finansować swojej działalności. Dyrektor Andrzej Konieczny zapewnił o swoim przekonaniu, że uda się zapewnić leśnikom poczucie bezpieczeństwa, zachować płynność finansową nadleśnictw, ciągłość realizacji zadań w oparciu o zasadę samofinansowania. Należy szukać dodatkowych przychodów i racjonalnie, oszczędnie prowadzić gospodarkę leśną.

W tym celu niezbędny jest dialog, dobra komunikacja wewnętrzna i współpraca pomiędzy leśnikami ze wszystkich szczebli organizacyjnych naszej organizacji. Jak jest to istotne i potrzebne potwierdzają okoliczności wokół sytuacji związanej z próbą zmiany ustawy o lasach i powołania Spółki PDD. Rzeczowe stanowisko strony społecznej przekonało przedstawicieli Rządu RP i Parlamentarzystów do zmiany planów.  Dlatego dyrektor generalny podkreślał wielką rolę społeczną i znaczenie działalności związkowej dla dalszego rozwoju PGL LP. Duże znaczenie ma też dobra, konstruktywna  współpraca pomiędzy dyrektorami regionalnymi, a przewodniczącymi regionów ZLP w RP i bardzo na tym zależy kierownictwu LP. Podczas spotkania żywo dyskutowano o sprawach mieszkaniowych w LP, budownictwie drewnianym i licznych problemach pracowniczych.

Spotkanie Prezydium RK ZLP w RP z DG LP A. Koniecznym Obecny na spotkaniu specjalista z DG Andrzej Schlesser zapewniał o kontynuowaniu prac nad projektem rozwojowym LP „Mieszkaj w zgodzie z naturą”.  Dyrektor Konieczny zapowiedział gromadzenie środków z tegorocznych przychodów, wprowadzenie programu oszczędnościowego i rygoru kosztów ale podkreślił, że jest to konieczne do utrzymania obecnego poziomu zarządzania LP, w tym także poziomu płac i zatrudnienia.

Według tych samych zasad przedstawił obecną i przyszłą sytuację LP na naradzie kierownictwa LP,  dyrektorów RDLP i kierowników zakładów, która odbyła się 26 lipca w Warszawie. W naradzie uczestniczył Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Wiceminister Małgorzata Golińska i Dyrektor Departamentu Leśnictwa Jacek Sagan. Zarówno Minister H. Kowalczyk jak i DG Andrzej Konieczny podkreślali, że najbliższe lata  przyniosą leśnikom spore zaburzenie gospodarki finansowej. Muszą być zatem oszczędności, trudniej będzie dopiąć plany na kolejny rok, ale nie grozi nam powrót do sytuacji z roku 2000 i nie ma zagrożenia dla płynności finansowej. W prowizorium finansowym na rok 2019 zaplanowano poziom zatrudnienia i wynagrodzeń na bieżącym poziomie, utrzymano dotychczasowe zasady awansów ale nie planuje się nagród. Omówiono sytuację w dyrekcjach i nadleśnictwach dotkniętych klęską huraganu. Trwają prace nad nowymi PUL dla tych terenów, dodatkowo łącznie przydzielono  88 etatów, a dyrektor generalny uruchomił dla pracujących tam leśników 2 nagrody specjalne. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, którym od niedawna kieruje Wiesław Krzewina przygotowuje program kampanii „Wszyscy sadzą las na miejscu klęski”. Należy połączyć siły i działania w promowaniu trudu leśników przywracających las na zniszczonych żywiołem terenach. W tym celu powstanie Rada Programowa CILP, która będzie inicjowała działania informacyjne i wspierała powstanie nowej koncepcji działania Centrum Informacyjnego LP.

narada dyrektorówW trakcie narady Dyrektor Generalny Andrzej Konieczny zakomunikował, że podejmując temat negocjacji płacowych rozpoczętych z przedstawicielami związków zawodowych 28.02.2018 roku, nie widzi innej możliwości jak utrzymanie na niezmienionym poziomie wysokości stawki wyjściowej obowiązującej od lipca 2017 roku. W jego ocenie jest to gwarancja utrzymania ciągłości zatrudnienia i ochrony praw nabytych leśników.  Dyrektor Konieczny przestrzegał przed nowymi,  nieoczekiwanymi i w tej chwili nieznanymi oczekiwaniami wobec nas, leśników. Zachowanie istniejącej stawki wyjściowej do płac pozwoli na utrzymanie dzisiejszych uprawnień leśników bez potrzeby redukcji zatrudnienia. Jego pogląd podzieliło kilku dyrektorów regionalnych, którzy zabrali głos w dyskusji kończącej naradę. Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata poprosił dyrektora Koniecznego o stosowny komunikat w tej sprawie skierowany do wszystkich leśników i zapytał o nagrody zaplanowane w planie finansowym na rok 2018 oraz co z jego wnioskiem z 26.06.18 r. o uruchomienie nagrody za 2 kwartał?

Na pytanie odpowiedział dyrektor Janeczko stwierdzając, że nie ma w zasadzie zagrożeń w realizacji planu i nie przekreśla możliwości wypłaty zaplanowanych na 2018 rok nagród, jednak jeszcze za wcześnie na konkretną decyzję.

Podczas narady odbyła się także prezentacja nowych mundurów leśnika i przekazano informację, że zakończono prace nad dokumentacją techniczno-technologiczną munduru wyjściowego i na ukończeniu są prace nad dokumentacją munduru codziennego.

 

mundury lesne lipiec 2018Trwają prace nad powstaniem Kodeksu Mundurowego, który będzie regulował zasady prawidłowego noszenia umundurowania będącego wyróżnikiem leśnika. Niebawem (02.08) odbędzie się z spotkanie w ORWLP Bedoń w tej sprawie.

                                                                   Jarosław Szałata