Działajmy razem

Koleżanki i Koledzy Leśnicy

W dniu 2 lipca Premier Rządu RP przekazał Marszałkowi Sejmu RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska ( obecnie druk sejmowy nr 2718). Już niebawem, 17 lipca 2018 roku o godzinie 18.30 rozpocznie się w Sejmie RP procedowanie tej ustawy.

Wyodrębnianie z jednolitej dotąd struktury organizacyjnej Lasów Państwowych spółki, której Lasy Państwowe mają być założycielem oraz niejasne zasady jej dalszego funkcjonowania nie mogą być przez leśników aprobowane. Nasze argumenty i obawy artykułujemy w załączonym apelu:

Apel Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentarzystów i Rządu RP

   Apelujemy o traktowanie ze szczególną rozwagą i starannością procesu powstawania podmiotu zajmującego się budownictwem drewnianym w naszym kraju, bo w naszej ocenie nie wymaga on zmian w ustawie o lasach i tworzenia spółki z udziałem w niej Lasów Państwowych. 

W dniu 2 lipca Premier Rządu RP przekazał Marszałkowi Sejmu RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska ( obecnie druk sejmowy nr 2718).

 Związek Leśników Polskich  w Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie artykułował konieczność zachowania w niezmiennym stanie struktury organizacyjnej Lasów Państwowych, opartej o zasadę samofinansowania działalności. Wynika to chociażby z zapisów ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju oraz z niesłychanie dla nas ważnej ustawy o lasach. Dlatego członkowie ZLP w RP, największej, liczącej ponad 11 tysięcy członków organizacji związkowej w LP o stuletniej tradycji, z wielkim niepokojem obserwują proces legislacyjny zmienianej w szybkim tempie ustawy o lasach.

Wcześniej wielokrotnie proponowaliśmy zmiany w ustawie o lasach, które nie zostały przyjęte i uczestniczyliśmy w opiniowaniu różnych rozwiązań reformujących ten akt prawny. Tym razem pominięto nasz Związek na etapie konsultacji w sprawie bardzo istotnej nie tylko dla leśników, lecz wszystkich Polaków.  Warto pamiętać, że od początku czynnie uczestniczyliśmy w procesie powstawania projektu rozwojowego „Polskie Domy Drewniane- buduj w zgodzie z naturą” i podczas prac nie pojawiała się potrzeba zmian w ustawie o lasach.

 Szybkie zmiany w ustawie o lasach- jakże ważnym akcie prawnym, nie poprzedzone dyskusją oraz konsultacjami ze środowiskiem leśników – w naszej ocenie budzą uzasadniony niepokój, negatywne emocje i sprzeciw.

 Wszystkim nam zależy na dalszym sprawnym realizowaniu szerokich zadań nałożonych przez ustawę o lasach na Lasy Państwowe. My, polscy leśnicy, czynnie chronimy polską przyrodę, wyłączamy wiele obszarów z gospodarki leśnej i borykamy się z żywiołami. Bolesnym przykładem jest ostatnia klęska huraganowych wiatrów, której wszelkie skutki, w tym finansowe będą odczuwalne przez wiele, wiele lat. Wszyscy leśnicy pracują na wynik finansowy i mają swój wkład w realizację szerokich zadań.  Sprzeciwiamy się zatem  przeznaczaniu środków Lasów Państwowych na zadania niezwiązane z naszą podstawową działalnością, którą jest prowadzenie gospodarki leśnej.  Wyodrębnianie z jednolitej dotąd struktury organizacyjnej Lasów Państwowych spółki, której Lasy Państwowe mają być założycielem oraz niejasne zasady jej dalszego funkcjonowania nie mogą być przez nasz Związek aprobowane. Stanowczo sprzeciwiamy się próbie rozszerzenia działalności Lasów Państwowych, bo zadaniem leśników jest troska o las i polską przyrodę, a nie tworzenie spółek i budowanie domów.

 

Należy powszechnie  manifestować nasz sprzeciw wobec próby zmiany ustawy o lasach i zdecydowanie działać w tej sprawie, która jest bardzo niepokojąca, pilna i poważna.

Manifestacja pod Sejmem 17.07. 2018 roku o godz. 16.00 została już formalnie zgłoszona przez Związek „ Solidarność”  i z pewnością dotarło już do Was zaproszenie do wzięcia w niej udziału.

To nasza wspólna sprawa, dlatego pozostając w kontakcie z przewodniczącym  Jackiem Cichockim i innymi leśnikami- związkowcami razem pracujemy nad organizacją naszej demonstracji, która powinna być wspólnym przedsięwzięciem wszystkich leśników. Proponuję, aby w manifestacji wzięli udział w miarę możliwości leśnicy z regionów wokół Warszawy, aby nie tworzyć zbędnych kosztów na dojazd z odległych zakątków kraju.

W działania mogą i powinni jednak włączyć się wszyscy leśnicy z całego kraju. Należy to czynić poprzez kontakt osobisty, telefoniczny czy korespondencyjny z Posłankami i Posłami na Sejm RP oraz wszystkimi politykami.

Bardzo proszę członków ZLP w RP ale też  wszystkich leśników o wręczanie lub rozsyłanie naszego apelu-petycji (w załączniku) do wszystkich polityków, senatorów i  posłów, szczególnie członków Komisji Ochrony Środowiska- link do składu komisji poniżej:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=8&KodKom=OSZ

Warto odwiedzać też biura poselskie w terenie i składać tam apel-petycję najlepiej osobiście lub ewentualnie korespondencyjnie przekonując posłów ze swojego regionu do odstąpienia od pomysłu zmiany ustawy o lasach oraz wszelkich prób zmian sprawdzonego i świetnie funkcjonującego modelu zarządzania polskimi lasami.

Działajmy razem dla dobra lasów.

 

Przewodniczący ZLP w RP

Jarosław Szałata

Dnia 12 lipca 2018 roku.