Rada Krajowa obradowała w Augustowie

23 września br., podczas trwania dorocznego Rajdu Leśników, członkowie Rady Krajowej zebrali się na tradycyjnym posiedzeniu. Tym razem, na liście omawianych tematów znalazły się m.in. projekt nowego umundurowania, nadmierne obciążenie pracą na stanowisku leśniczego oraz kierunek zmian w Statucie ZLP w RP.

1.1.

Przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: od lewej: Barbara Kozera, Małgorzata Wojciechowska, Krzysztof Janeczko, Bronisław Sasin, Andrzej Czerski, Jarosław Piekutin, Piotr Młynarczyk, Halina Stachowska.

W spotkaniu uczestniczyła sześcioosobowa delegacja z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – Krzysztof Janeczko, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Finansowej oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi, Andrzej Czerski – Główny Księgowy Lasów Państwowych, Jarosław Piekutin – naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania, Piotr Młynarczyk – naczelnik Wydziału Infrastruktury, Barbara Kozera i Małgorzata Wojciechowska z Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy. W trakcie obrad obecni byli też gospodarze regionu – Piotr Czyżyk, Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej, p.o. Dyrektora RDLP w Białymstoku oraz Mirosław Sienkiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów.

2.3.1.Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP podczas obrad w Augustowie.

Pierwsze z omawianych zagadnień to projekt nowego umundurowania. Przewodniczący ZLP w RP przytoczył fragmenty treści notatki ze spotkania dot. wymiany pierwszych uwag z testującymi elementy nowego wzorca munduru leśnika, które odbyło się w Jedlni w czerwcu 2016 roku. Członkowie Rady Krajowej, wytypowani do testowania nowych wzorów munduru – kol. Paweł Kania oraz kol. Adam Podsiadło zabrali głos na ten temat. Dyskusja zakończyła się wnioskiem, że ZLP w RP, jako związek zawodowy, powinien przygotować swoje stanowisko w tej sprawie i przekazać je na ręce Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

2.3.3.Głos w dyskusji zabiera Paweł Kania – Przewodniczący Regionu Środkowopolskiego w Łodzi.

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył nadmiernego obciążenia pracą na stanowisku leśniczego. Obszerny materiał na ten temat przygotował kol. Jarosław Szałata oraz kol. Adam Podsiadło. Obaj zwrócili uwagę na fakt, że na leśniczych nakładanych jest coraz więcej obowiązków, które dezintegrują pracę i zmuszają do wybierania zadań najważniejszych, by leśnictwo dobrze funkcjonowało. Członkowie Rady Krajowej doszli do wniosku, że tendencja do zwiększania zakresu zadań dotyczy nie tylko leśniczych, ale wszystkich pracowników Lasów Państwowych. Zdecydowano, że Związek Leśników Polskich złoży w tej sprawie stosowny wniosek do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

2.3.2.Jarosław Szałata z Regionu Zachodniego w Szczecinie wypowiada się na temat nadmiernego obciążenia pracą na stanowisku leśniczego.

Następnym istotnym tematem posiedzenia było określenie kierunku zmian w Statucie ZLP w RP. Nad projektem szczegółowych zapisów w tym dokumencie będzie pracowała Komisja Statutowa, powołana na Zjeździe Sprawozdawczym w marcu 2016 roku, której przewodniczy Marek Cholewa z Regionu Górnośląskiego w Katowicach. Siedmiu członków Komisji spotka się na wspólnych obradach przed kolejnym posiedzeniem Rady Krajowej (zaplanowanym na 16-18 listopad br.) i w konsultacji z biurem prawnym przygotuje ramowy plan nowej wersji Statutu. Wciąż można mailowo przesyłać propozycje zmian w treści Statutu ZLP w RP na specjalnie w tym celu utworzony adres: zlp.statut@op.pl 

2.3.4.Od lewej: Jerzy Derlicki, Agata Gazdowska, Stanisław Przytulski, Ireneusz Żelazny, Małgorzata Burdzińska, Andrzej Borkowski.

Korzystając z obecności przedstawicieli Dyrekcji Generalnej LP, Bronisław Sasin poinformował Krzysztofa Janeczko –  Z-cę Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Finansowej oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi, że w imieniu Związku Leśników Polskich złoży pismo do Dyrektora Tomaszewskiego w sprawie nadmiernego obciążenia pracą stanowiska leśniczego. Zaapelował też, by zwiększać zatrudnienie wśród pracowników terenowych.

2.3.5.Na pytania członków Rady Krajowej odpowiada Krzysztof Janeczko – Z-ca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Finansowej oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowym.

Dyrektor Janeczko przyznał, że zdaje sobie sprawę ze wzrastającego obciążenia pracą leśniczych. Zatrudnienie w terenie będzie zwiększane stopniowo i w relacji do możliwości oraz zapewnił, że Dyrektor Generalny wie, że istnieje potrzeba wzrostu zatrudnienia. Dodatkowo, poinformował, że w DGLP rozpoczęto prace nad planem prowizorium budżetowego na rok 2017. Wspomniał o prowadzonych aktualnie najważniejszych projektach rozwojowych – inwentaryzacji różnorodności biologicznej (Puszcza Białowieska oraz teren RDLP w Krośnie), leśnych gospodarstwach węglowych (przyjęto wstępne ustalenia – zasady i metody realizacji) oraz Wielkim Szlaku Leśnym” – kompleksowej ofercie turystycznej LP z uwzględnieniem szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych, obiektów dziedzictwa kulturowego w połączeniu z usługami noclegowymi i gastronomicznymi.

Krzysztof Janeczko zapowiedział, że kolejne spotkanie w sprawie nowelizacji PUZP jest zaplanowane na 18 października br.

2.3.7.Od lewej: Andrzej Czerski – Główny Księgowy Lasów Państwowych, Jarosław Piekutin – naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania, Piotr Młynarczyk – naczelnik Wydziału Infrastruktury.

Na pytania dotyczące polityki mieszkaniowej w LP odpowiadał Piotr Młynarczyk – naczelnik Wydziału Infrastruktury. Poinformował, że na konferencji „Gospodarka mieszkaniowa w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe”, która odbyła się w czerwcu w Pogorzelicy przyjęto 11 wniosków. Są one na tyle daleko idące, że ich wprowadzenie wymaga nowelizacji kilku aktów prawnych, w tym zapisów ustawy o lasach. Obejmują one m.in. takie zagadnienia, jak dopuszczenie kilku modeli funkcjonowania biura leśnictwa, np. „klasyczne” leśniczówki, samodzielne kancelarie; kwalifikowanie lokali wielorodzinnych, w których bezpłatnie mieszkają leśnicy, jako lokali zbędnych.

Korzystając z obecności Małgorzaty Wojciechowskiej z Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy, członkowie Rady Krajowej zadawali pytania dot. Zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego LP dot. imprez pracowniczych. W związku z licznymi problemami w interpretowaniu poszczególnych zapisów zarządzenia, przeprowadzana jest obecnie kontrola w tym zakresie, a wnioski z niej płynące posłużą jako podstawa do nowelizacji zarządzenia.

2.3.6.Od lewej: Piotr Czyżyk, Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej, p.o. Dyrektora RDLP w Białymstoku, Mirosław Sienkiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów.  

Gospodarze regionu – Dyrektor P. Czyżyk i Nadleśniczy M. Sienkiewicz zrelacjonowali członom Rady Krajowej sytuację w Puszczy Białowieskiej. Aktualnie są realizowane zadania ochronne w trzech Nadleśnictwach – Browsk, Białowieża i Hajnówka. Ze względu na bezpieczeństwo publiczne i pożarowe, suche drewno jest wywożone poza Puszczę Białowieską. Wbrew opinii środowisk ekologicznych, Puszcza nie poradzi sobie bez przeprowadzenia działań naprawczych.

Na zakończenie spotkania, B. Sasin podziękował przedstawicielom Dyrekcji Generalnej LP za tak liczne przybycie i merytoryczne odniesienie się do podejmowanych postulatów związkowych. K. Janeczko podziękował za konstruktywną dyskusję i wnioski z niej płynące. Stwierdził, że właśnie tak wyobraża sobie prowadzenie dialogu między dyrekcją LP a stroną związkową.

Tekst: Katarzyna Gozdek – Pawłowska

Zdjęcia: Dorota Olszewska